A A+ A++

Sylwetka absolwenta pięcioletnich jednolitych studiów magisterskich

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Wiedza
absolwent zna i rozumie:

 • teorie edukacji, wychowania i uczenia się oraz humanistyczne, społeczno-kulturowe, biologiczne, psychologiczne i medyczne konteksty tych procesów,
 • różne koncepcje rozwoju człowieka: od naturalistycznych –medycznych i biologicznych po społeczno-kulturowe,
 • koncepcje wychowania i edukacji, ich źródła, uwarunkowania, następstwa i konsekwencje wyboru każdej z nich, a także generowane przez nie trudności

Umiejętności
absolwent potrafi:

 • wybrać metody i formy działania biorąc pod uwagę ich adekwatność do problemów występujących w konkretnych obszarach działalności pedagogicznej,
 •  dobierać środki i metody pracy w celu efektywnego wykonania pojawiających się zadań zawodowych,
 •  w działaniach praktycznych wykorzystywać nowoczesne technologie informacyjne,
 • diagnozować problemy pedagogiczne w odniesieniu do działalności praktycznej, w tym do rozpoznawania sytuacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 • wspierać aktywność edukacyjną dziecka, również dziecka o specjalnych potrzebach adekwatnie do jego możliwości rozwojowych

Kompetencje społeczne
absolwent po ukończeniu studiów:

 • postępuje w sposób odpowiedzialny i etyczny,
 • jest zdolny do współpracy i współdziałania z innymi -specjalistami i niespecjalistami –zarówno podczas pracy indywidualnej jak i zespołowej,
 • jest odpowiedzialny za siebie i innych oraz za swoje działania pedagogiczne,
 • ma świadomość konieczności prowadzenia zindywidualizowanych działań pedagogicznych, w tym także w stosunku do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Absolwent studiów Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna jest przygotowany do pracy nauczycielskiej i opiekuńczo-wychowawczej w przedszkolach i szkołach podstawowych ogólnodostępnych i integracyjnych na I etapie edukacyjnym.

 

Sylwetka absolwenta dwuletnich studiów magisterskich II stopnia

Terapia pedagogiczna z elementami neuroedukacji

Wiedza
absolwent zna i rozumie:

 • zna i rozumie różne koncepcje rozwoju człowieka: od naturalistycznych –medycznych i biologicznych po społeczno-kulturowe,
 • rodzaje, sposoby tworzenia oraz funkcjonowania relacji społecznych,
 •  różne koncepcje wychowania i edukacji, ich źródła, uwarunkowania, następstwa i konsekwencje wyboru każdej z nich, a także generowane przez nie trudności,
 •  procesy tworzenia się i oddziaływania głównych środowisk wychowawczych, ma wiedzę o występujących w nich problemach oraz o przyczynach tych problemów,
 • problemy, potrzeby i oczekiwania wszystkich podmiotów procesów edukacji, w tym specyfikę funkcjonowania dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Umiejętności
absolwent potrafi:

 • identyfikować i interpretować podstawowe zjawiska i procesy społeczne z wykorzystaniem wiedzy z zakresu pedagogiki i pedagogiki specjalnej,
 • rozpoznawać przyczyny i prognozować praktyczne skutki konkretnych procesów i zjawisk społecznych w obszarze edukacji, wychowania i terapii,
 • prawidłowo posługiwać się systemami normatywnymi w celu rozwiązania praktycznych zadań z zakresu terapii pedagogicznej w odniesieniu do aktualnych potrzeb dziecka i jego rodziny,
 • wspierać procesy rozwojowe i procesy uczenia się umiejętnie wykorzystując nowoczesne technologie w organizowaniu i realizacji zadań edukacyjnych i terapeutycznych.

Kompetencje społeczne
absolwent po ukończeniu studiów:

 • jest gotów do pracy nad własnym rozwojem, także podczas pedagogicznej działalności praktycznej,
 • posługuje się zdobytą wiedzą w praktycznej działalności pedagogicznej,
 • dostrzega etyczny wymiar własnych działań pedagogicznych, jest zdolny do refleksji nad własną praktyką,
 • postępuje w sposób odpowiedzialny i etyczny,
 • jest zdolny do współpracy i współdziałania z innymi -specjalistami i niespecjalistami, zarówno podczas pracy indywidualnej, jak i zespołowej,
 • jest odpowiedzialny za siebie i innych oraz za swoje działania pedagogiczne,
 • ma świadomość konieczności prowadzenia zindywidualizowanych działań pedagogicznych.

Absolwent studiów Terapia pedagogiczna z elementami neuroedukacji jest przygotowany do pracy na stanowisku specjalisty terapii pedagogicznej w placówkach edukacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych, terapeuty w ośrodkach wczesnego wspomagania, poradniach psychologiczno-pedagogicznych i innych poradniach specjalistycznych.

 

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie