A A+ A++

DYPLOMANCI

Kierunek: Filologia

Harmonogram obron w roku akademickim 2020/2021

Organizacja procesu dyplomowania
w Instytucie Badań nad Edukacją i Komunikacją w roku akademickim 2020/2021

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE II STOPNIA (MAGISTERSKIE) ORAZ STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA (LICENCJACKIE)

Od roku akademickiego 2020/2021 ulega zmianie procedura dyplomowania – odbywa się w systemie USOS – w aplikacji ARCHIWUM PRAC DYPLOMOWYCH  (https://apd.polsl.pl/). Z tego względu prosimy o dokładne zapoznanie się z zamieszczonymi instrukcjami zamieszczonymi na stronie Centrum Obsługi Studiów – procedura dyplomowania  (https://www.polsl.pl/Jednostki/RD1-COS/Strony/Procesdyplomowania.aspx).
Szczegółowe informacje znajdują się również na stronie internetowej Sekcji ds. Dyplomowania:
https://www.polsl.pl/rd1-cos/cosdyplomy/
Problemy związane z zainicjowaniem procesu dyplomowania (np. brak tematu projektu, brak przypisanego kierującego pracą, brak przypisanego promotora) prosimy zgłaszać wyłącznie drogą mailową na adres bosg1@polsl.pl lub adres pracownika BOS 1 koordynującego administracyjnie Państwa kierunek.
Archiwum Prac Dyplomowych jest jednym z wielu serwisów internetowych współpracujących z Uniwersyteckim Systemem Obsługi Studiów. Aplikacja ta pełni rolę katalogu i repozytorium elektronicznych wersji pisemnych prac dyplomowych powstających na Uczelni. Wraz z każdą pracą przechowywane są powiązane z nią szczegółowe informacje, takie jak: imię i nazwisko autora, promotora pracy (określanego w APD mianem kierującego pracą) i recenzentów, recenzje oraz oceny pracy.

Skrócony opis przebiegu elektronicznej archiwizacji pracy dyplomowej

 • BIURO OBSŁUGI STUDENTÓW → wprowadzenie tematu pracy oraz danych promotora oraz recenzenta do systemu (dane przekazywane są przez opiekunów specjalności/kierowników jednostek na prośbę Prodziekana ds. Kształcenia)
 • STUDENT → wprowadzenie w APD informacji związanych z pracą, m. in. pliku z pracą, streszczenia oraz słów kluczowych – w języku polskim i angielskim
 • STUDENT → umieszczenie w APD pliku z pracą.
  Plik należy przesłać w formacie pdf
  Plik z pracą powinien mieć nazwę:
  [kod jednostki]-[rodzaj dyplomu]-[numer albumu studenta]-[rok obrony]; np.
  Instytut Badań nad Edukacją i Komunikacją – RIBEK
  RIBEK-LIC-XXXXXX-2021, gdzie XXXXXX to numer albumu
  RIBEK-MGR-XXXXXX-2021, gdzie XXXXXX to numer albumu
  Nazwę pliku należy wpisać dużymi literami, bez żadnych odstępów ani polskich znaków
 • PROMOTOR → sprawdzenie pracy z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego JSA.
 • PROMOTOR → akceptacja danych; wpisanie oceny do systemu APD oraz do protokołu w USOSweb; przekazanie pracy do recenzji; wprowadzenie opinii (system APD definiuje opinię promotora również jako recenzję).
 • RECENZENT → wprowadzenie recenzji poprzez APD;
 • PRACA GOTOWA DO OBRONY

Egzamin dyplomowy na studiach pierwszego stopnia odbywa się w terminie nieprzekraczającym 3 tygodni od daty zaliczenia przez studenta ostatniego semestru.
Egzamin dyplomowy na studiach II stopnia odbywa się nie później niż do 30 września. Zastępca Dyrektora ds. Kształcenia na wniosek studenta studiów II stopnia, za zgodą promotora, w uzasadnionych przypadkach może przedłużyć termin złożenia pracy dyplomowej, nie dłużej jednak niż o 2 miesiące. Praca dyplomowa musi zostać wgrana do systemu APD do dnia 10 września, a obrona musi się odbyć do dnia 30 września; w przypadku uzyskania zgody na przedłużenie, praca musi zostać wgrana do systemu APD do dnia 10 listopada, a obrona musi się odbyć do dnia 30 listopada).
Wniosek o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej magisterskiej (załącznik - przedłużenie)
Po zaakceptowaniu pracy dyplomowej w APD przez jego prowadzącego dyplomaci nie później niż 7 dni przed terminem egzaminu dyplomowego – po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym z pracownikiem Biura Obsługi Studentów składa w warunkach reżimu sanitarnego (maseczka, dezynfekcja rąk, własne przybory do pisania) teczkę opisaną wg wzoru:
Egzamin Licencjacki / Magisterski
imię i nazwisko: …………….
kierunek studiów: ……………….
numer albumu: ………………….
Przyjmowana będzie jedynie kompletna dokumentacja – wszelkie wątpliwości należy omówić przed złożeniem dokumentów z pracownikiem Biura Obsługi Studentów drogą telefoniczną lub mailową.

Lista dokumentów jakie należy złożyć w białej, wiązanej teczce:

 1. Wydrukowaną z systemu ADP pracę dyplomową (z automatycznie nadaną sygnaturą APD - numer kontrolny stron pracy dyplomowej dzięki któremu jest potwierdzenie oryginalności pracy w formie papierowej z wersją umieszczoną w systemie APD; wydrukowaną dwustronnie, w miękkiej oprawie, np. termobindowana; czarno-biała, za wyjątkiem gdzie kolory są niezbędne do interpretacji tekstu).
  UWAGA – za stroną tytułową w wersji drukowanej, na trwale wpięte ma zostać oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy (załącznik A): oświadczenie studenta o samodzielnym wykonaniu pracy dyplomowej.
  Do pracy należy załączyć płytkę CD z nagranymi 3 plikami w formacie pdf – pracę dyplomową z sygnaturą nadaną przez APD, słowa kluczowe, streszczenie.
 2. Oświadczenie studenta o gotowości przystąpienia do egzaminu dyplomowego przeprowadzanego z wykorzystaniem technologii informatycznych, zapewniających kontrolę jego przebiegu i rejestrację – w przypadku zdalnej obrony (załącznik B).
 3. Informacje o szczególnych osiągnięciach studenta. Dane zostaną ujęte w suplemencie absolwenta - wszystkie dodatkowe aktywności muszą być potwierdzone przez np. opiekuna koła, przewodniczącego samorządu itp. (skan podpisu); skan pierwszej strony publikacji, skan certyfikatu itp. UWAGA – proszę wpisać również informacje o uzyskiwanych stypendiach rektora (osiągnięcia w nauce) z okresem ich przyznania (załącznik C).
 4. Oświadczenie o udostępnieniu pracy dyplomowej (załącznik D).
 5. Ankieta – Ocena jakości kształcenia przebiegu studiów; Załącznik nr 7 do zarządzenia nr 15/2019 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 8 lutego 2019 r.
  (załącznik E)
 6. Wnioski o wydanie odpisu dyplomu i suplementu w języku obcym (opcjonalne) – poniżej zamieszczono wzory wniosków.
 7. Potwierdzenie wpłaty za druk dyplomu lub odpisów – np. pdf przelewu bankowego – poniżej wyjaśnienie spraw płatności

DYPLOMY - informacje ogólne:

W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021 DRUKI DYPLOMÓW NIE WYMAGAJĄ JUŻ ZDJĘĆ.
Płatności za dyplomy należy dokonywać na indywidualne konto studenta, numer konta jest dostępny w systemie USOSweb (https://usosweb.polsl.pl)
Uwaga! W przypadku ubiegania się o wydanie dyplomu w języku obcym zaleca się złożyć wniosek w jednym terminie. Odrębne traktowanie dyplomu w języku obcym i późniejsze przyniesienie dowodu wpłaty wydłuży czas oczekiwania na dyplom.
Informacje dotyczące kompletów dokumentów uzyskanych po obronie (dyplom oraz suplement) – dla studentów rozpoczynających lub wznawiających studia w roku akademickim 2019/2020.

 • Komplet A – oryginał, dwa odpisy w języku polskim, odpis przeznaczony do akt – bezpłatnie.
 • Komplet B – oryginał, jeden odpis w języku polskim, jeden odpis w języku angielskim, odpis przeznaczony do akt – bezpłatnie – załącznik 1.4 oraz 1.5 należy złożyć do dnia ukończenia studiów.
 • Komplet A + dodatkowy odpis dyplomu (płatny 20 zł) lub suplementu (płatny 20zł)
  w języku angielskim – załącznik 1.6 i 1.7

 

UWAGA!

Zgodnie z zarządzeniem Rektora nr 133/2021 z dnia 02.08.2021 r. przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego student powinien złożyć we właściwym Biurze Obsługi Studentów zaświadczenie potwierdzające:

 1. zwrot wszystkich wypożyczonych materiałów z Biblioteki Politechniki Śląskiej i jej filii,
 2. zwrot wszystkich wypożyczonych materiałów z bibliotek specjalistycznych,
 3. uregulowanie zobowiązań za niezwrócone w terminie, wypożyczone materiały z Biblioteki Politechniki Śląskiej i jej filii oraz z bibliotek specjalistycznych.

Zaświadczenie, o którym mowa, jest wydawane przez Bibliotekę na pisemny wniosek studenta złożony osobiście lub na adres mailowy Wypożyczalni: bg.wypozycz@polsl.pl

 

Informacje dotyczące kompletów dokumentów uzyskanych po obronie (dyplom oraz suplement) – dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2018/2019

 • Komplet A – oryginał, dwa odpisy w języku polskim, odpis przeznaczony do akt – płatny 60 zł
 • Komplet A (płatny 60 zł) + dodatkowy odpis dyplomu i suplementu (płatny 40zł)
  w języku angielskim – załącznik 1.6 i 1.7

Załączniki do pobrania:

ODBIÓR DYPLOMÓW:

Odbiór dyplomów będzie odbywał się w Sekcji ds. Dyplomowania Centrum Obsługi Studiów, Rektorat - piętro I, pokój 291, ul. Akademika 2A, 44-100 Gliwice (wejście przez Wydziału Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej).
Odbiór ten będzie możliwy po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym: 32 237 17 58 lub 237 17 79 lub mailowym: RD1-dyplomy@polsl.pl. Przy odbiorze dyplomu będzie potrzebne wypełnione potwierdzenie odbioru dyplomu oraz dowód osobisty.
Informacje Sekcji ds. Dyplomowania Centrum Obsługi Studiów dostępne są pod linkiem – przed odbiorem dyplomu prosimy o zapoznanie się z informacjami dostępnymi na stronie:
https://www.polsl.pl/rd1-cos/cosdyplomy/
Potwierdzenie odbioru dyplomu do wydrukowania (załącznik – potwierdzenie odbioru dyplomu)
Załącznik nr 1.1 - Potwierdzenie odbioru dyplomu

 

Archiwalna procedura dyplomowania

I. Terminy Egzaminu Dyplomowego:
1. Studia stacjonarne i niestacjonarne:
Pierwsze terminy - czerwiec i lipiec.
Drugie terminy Egzaminu Dyplomowego odbywają się we wrześniu danego roku.

II. Dokumenty do złożenia egzaminu dyplomowego

W dziekanacie należy złożyć w białej papierowej wiązanej teczce opisanej według wzoru (załącznik Z8-P-RK-1) poniższe dokumenty:

 1. dwustronny wydruk pracy licencjackiej, oprawiony w miękkie okładki (bez metalowych elementów), zgrzany termicznie, z datą przyjęcia pracy i podpisem prowadzącego pracę. Do pracy należy dołączyć oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy (załącznik Z6-P-RK-1), oświadczenie to powinno stanowić część pracy i znajdować się za stroną tytułową,
 2. egzemplarz pracy licencjackiej w wersji elektronicznej na płycie CD. Płyta CD powinna być fizycznie trwale oznaczona (niezmazywalnym mazakiem) w następujący sposób:
  1). numer albumu studenta,
  2). imię i nazwisko studenta,
  3). własnoręczny podpis studenta.Elektroniczna wersja pracy musi być zapisana na płycie CD w formacie DOC, DOCX lub RTF
  i włożona do białej koperty (nie pudełka).W nazwie pliku należy umieścić imię, nazwisko i nr albumu: jan_kowalski_12345. Za zgodność tekstu pracy licencjackiej znajdującej się na płycie CD z jej wydrukiem złożonym prowadzącemu pracę odpowiada student.
  Studenci zobowiązani są do obowiązkowego sprawdzenia poprawności uzyskanych wpisów w systemie SOTS. W przypadku stwierdzenia niezgodności pomiędzy ocenami student ma obowiązek zgłoszenia się do prowadzącego zajęcia w celu wyjaśnienia i skorygowania różnic we wpisach.
 3. oświadczenie o wyrażeniu zgody na udostępnienie pracy licencjackiej (załącznik Z7-P-RK-1);
 4. cztery (4) jednakowe zdjęcia w stroju wizytowym – bez białych obwódek, o wymiarach 45x65 mm, zdjęcia muszą być włożone do białej koperty, na której należy umieścić imię i nazwisko studenta;
 5. potwierdzenie dokonania opłaty za wydanie dyplomu w języku polskim w wysokości 60,00 zł. Opłatę należy wnieść na studenta indywidualny rachunek bankowy (SEOS).
 6. zaświadczenie o zrealizowaniu praktyk (załącznik Z9-P-RK-1).
 7. dodatkowe informacje do suplementu (opcjonalnie).

Wszystkie prace dyplomowe na kierunku Filologia zostaną sprawdzone zgodnie z art. 167a ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 z późn. zm.) za pomocą programu antyplagiatowego – System Plagiat.pl.

Na pisemny wniosek ABSOLWENTA, którego wzór określa (załącznik Z10.1-P-RK-1), Politechnika Śląska wydaje dodatkowy odpis dyplomu w tłumaczeniu na jeden z następujących języków obcych: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki lub rosyjski oraz odpis suplementu do dyplomu w tłumaczeniu na język angielski. (załącznik Z10.2-P-RK-1).

Do wniosku, należy dołączyć:

 • potwierdzenie wniesienia opłaty za wydanie dodatkowego odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język obcy w wysokości 40,00 zł. Opłatę należy wnieść na studenta indywidualny rachunek bankowy (SEOS).
 • aktualną fotografię (zgodną z fotografią umieszczoną na oryginale dyplomu),
 • tłumaczenie tytułu pracy licencjackiej na język angielski w przypadku gdy praca pisana jest w języku francuskim, niemieckim lub włoskim,
 • informacje w języku angielskim o ewentualnych (udokumentowanych) dodatkowych osiągnięciach takich jak publikacje (efekt pracy w kołach naukowych), wyróżnienia, nagrody, wybitne osiągnięcia sportowe, które świadczą o zdobyciu przez studenta dodatkowych umiejętności lub kompetencji.

Powyższe informacje w postaci pliku pdf

PROCEDURA P-RK-1 N2: PROCES DYPLOMOWANIA NA KIERUNKU FILOLOGIA

 dokument

ZAŁĄCZNIK Z1-P-RK-1_N2 - Karta wydania tematu pracy licencjackiej

 dokument

ZAŁĄCZNIK Z2-P-RK-1_N2 - Formularz oceny punktowej pracy licencjackiej

 dokument

ZAŁĄCZNIK Z4-P-RK-1_N2 - Karta oceny pracy licencjackiej

 dokument

ZAŁĄCZNIK Z5-P-RK-1_N2 - Wzór strony tytułowej

 wzór

dokument do edycji

 

ZAŁĄCZNIK Z6-P-RK-1_N2 - Oświadczenie 1
(o samodzielnej realizacji pracy)

 dokument do edycji

ZAŁĄCZNIK Z7-P-RK-1_N2 - Oświadczenie 2
(zgoda na udostępnianie)

 dokument do edycji

ZAŁĄCZNIK Z8-P-RK-1_N2 - Wzór opisu teczki

 wzór

dokument do edycji

 

ZAŁĄCZNIK Z8-P-RK-3_N2 - Zaświadczenie o zrealizowaniu praktyk

 dokument

ZAŁĄCZNIK Z10.2-P-RK-1 - Wniosek o sporządzenie i wydanie odpisu dyplomu ukończenia studiów w języku obcym oraz suplementu dyplomu w tłumaczeniu na język angielski

 dokument

ZAŁĄCZNIK Z11-P-RK_1_N2 - Instrukcja redagowania pracy licencjackiej

dokument

 

ZAŁĄCZNIK Z13-P-RK-1_N2 - Katalog tematów prac licencjackich

dokument

 

Wszystkie prace dyplomowe na kierunkach Filologia oraz Pedagogika zostaną sprawdzone zgodnie z art. 167a ust. 4ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 z późn. zm.) za pomocą programu antyplagiatowego – System Plagiat.pl.

ZARZĄDZENIE nr 70/10/11 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego zasady funkcjonowania Systemu Plagiat.pl na Politechnice Śląskiej.

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie