A A+ A++

Jak wyjechać na praktyki ERASMUS+ ?

Kryteria kwalifikacji

 • System kwalifikacji na wyjazdy jest dwustopniowy, obejmuje:
 • kwalifikację wydziałową – przeprowadzaną przez Wydziałową Komisję Kwalifikacyjną
 • kwalifikację centralną – podczas której aplikacje studentów zakwalifikowanych przez Wydziały oceniane są przez Sekcję Wymiany Międzynarodowej w Dziale Współpracy z Zagranicą.

Warunki kwalifikacji na wyjazd na praktyki

 • Wyjechać mogą czynni (bez zaległości w nauce i wpisów warunkowych) studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych;
 • Student urlopowany nie może przystąpić do kwalifikacji;
 • Pod uwagę brana jest średnia ocen z dotychczasowego przebiegu studiów, (tę informację uzyskasz w Biurze Obsługi Studenta – BOS);
 • Istotna jest dobra znajomość języka obcego, uznanego za język roboczy w ośrodku zagranicznym (zalecany jest poziom znajomości języka minimum B2);
 • Znajomość języka kraju docelowego jest dodatkowym atutem;
 • Warto wykazać się zaangażowaniem w działalność studencką, naukową lub ukierunkowaną na umiędzynarodowienie Instytutu / Uczelni;
 • Student może uczestniczyć w mobilności Programu Erasmus+ maksymalnie 12 miesięcy na każdym stopniu studiów, niezależnie od formy mobilności (okresy pobytu na studiach i praktykach sumują się);
 • Wyjechać mogą wyłącznie studenci po 2 semestrze studiów pierwszego stopnia / studiów pięcioletnich magisterskich.
 • UWAGA! Na praktyki mogą wyjechać również absolwenci (do 18 m-cy od daty zakończenia studiów rozumianej jako data złożenia egzaminu dyplomowego, ale kwalifikacja na wyjazd musi nastąpić przed tą datą).

Terminy naboru kandydatów - kiedy aplikować?

 • Kwalifikacja kandydatów odbywa się do ostatniego dnia każdego miesiąca i prowadzona jest do wyczerpania środków stypendialnych.
 • Nabór na praktyki ma charakter ciągły.
 • Decyduje kolejność zgłoszeń.
 • Zgłoś swoją kandydaturę wstępnie u Wydziałowego Koordynatora na spotkaniu rekrutacyjnym.
 • Istnieje możliwość zgłoszenia kandydatury na praktyki po terminie rekrutacji, w trakcie roku akademickiego, w ramach dostępnych środków.

Jak długo trwa praktyka?

 • Maksymalny czas trwania praktyki to 4 miesiące.
 • Studentowi w trakcie cyklu kształcenia przysługuje 12 miesięcy mobilności w ramach programu Erasmus+, wszystkie wyjazdy w ramach studiów wliczane są do tego okresu.

Kiedy wyjechać na praktyki zagraniczne?

 • Miesiące wakacyjne (lipiec, sierpień, wrzesień) w ramach jednego roku akademickiego.
 • Jeśli praktyka przedłuży się na październik, możesz wystąpić o indywidualną organizację studiów na ten okres.

Charakter praktyk?

 • Możesz wyjechać na praktyki do firm, przedsiębiorstw, instytutów badawczych itp., z uwzględnieniem ograniczeń statusu instytucji przyjmującej podanych w Przewodniku Programu Erasmus+.
 • Możesz w ramach praktyk zagranicznych realizować obowiązkową praktykę studencką przewidzianą w planie studiów lub odbyć praktykę dodatkowo w celu podniesienia swoich kwalifikacji, w tym językowych.
 • Charakter instytucji przyjmującej i zakres praktyki powinien, w miarę możliwości, odpowiadać zakresowi praktyk przewidzianych w programie studiów.

Zasady finansowania

 • Finansowaniu stypendium Programu Erasmus+ podlega okres wyjazdu na praktyki:
  • wyjazd maksymalnie na 4 miesiące.
 • Stawki stypendialne uzależnione są od kraju docelowego wg przypisanej mu grupy, miesięcznie oscylują w granicach 550 – 620 EUR.
 • Studenci zakwalifikowani na wyjazd, uprawnieni w chwili wyjazdu do pobierania stypendium socjalnego, otrzymają dodatkowe wsparcie finansowe z budżetu programu PO WER-MOB.
 • Studenci niepełnosprawni, zakwalifikowani na wyjazd na praktyki, również mają możliwość uzyskania dodatkowego dofinansowania.

Jak znaleźć praktyki?

 • Wybierz Instytucję, w której mógłbyś odbywać praktykę. W celu znalezienia firmy możesz skorzystać z informacji zamieszczanych na stronie internetowej Sekcji Wymiany Międzynarodowej. Pamiętaj, że praktyka musi być związana z Twoim kierunkiem studiów!
 • Skorzystaj z wyszukiwarki ofert praktyk:
  https://www.polsl.pl/Jednostki/RD2-BWA/Strony/rozne.aspx
 • Uruchom swoich znajomych i rodzinę mieszkających zagranicą z prośbą o pośrednictwo w znalezieniu firmy, instytucji gotowej przyjąć Cię na praktykę.
 • Skorzystaj z poniższych platform internetowych:
  erasmusintern.org
  www.eurodesk.pl/nasza-baza/projekty
  https://aiesec.pl/gt/

Jak aplikować?

 • Wypełnij zgłoszenie ( załącznik nr 2) i przynieś ze sobą na spotkanie rekrutacyjne lub wyślij skan mailowo do Koordynatora – dr Anna Waligóra anna.waligora@polsl.pl
  • Informacje na temat średniej uzyskasz w BOS.
  • Deklarowana w ZGŁOSZENIU działalność na rzecz Instytutu / Uczelni powinna być udokumentowana.
 • Zaczekaj na wyniki Komisji Rekrutacyjnej i ogłoszenie listy zakwalifikowanych i listy rezerwowej.

A gdy uzyskasz informację o zakwalifikowaniu…

 • W celu prawidłowego dopełnienia wszystkich formalności związanych z wyjazdem na praktyki w ramach Programu ERASMUS+ zapoznaj się z zasadami wyjazdów na stronie internetowej Sekcji Wymiany Międzynarodowej: http://www.polsl.pl/Jednostki/RD2-BWA/Strony/witamy.aspx
 • Po uzyskaniu informacji z Sekcji Wymiany Międzynarodowej, student przygotowuje następujące dokumenty:
 • Student Application Form (dla SMP) – formularz aplikacyjny studenta praktykanta.
 • Learning Agreement for Traineeships (Training Agreement) – TA, czyli program praktyki zaplanowany do realizacji zagranicą.
  • Program praktyki TA może nie mieć przypisanej liczby punktów ECTS, jednak zawsze musi być powiązany z kierunkiem studiów studenta, a ocena z praktyki musi być uwzględniona w wykazie osiągnięć studenta.
 • Transcript of Records – wyciąg z indeksu.
 • Cetryfikat / Zaświadczenie językowe.
 • CV.
 • Niezbędne dokumenty należy złożyć w Sekcji Wymiany Międzynarodowej, ul. Akademicka 2A, pokój nr 48, budynek Wydziału Górnictwa i Geologii, na około 4 tygodnie przed wyjazdem.
 • Po zatwierdzeniu wszystkich dokumentów pracownik Sekcji Wymiany Międzynarodowej odpowiedzialny za dany Wydział rozpocznie procedurę podpisywania umowy stypendialnej. Dla naszego Instytutu takim opiekunem jest pani Katarzyna Czumak.
 • Druki do pobrania znajdują się tu:
  https://www.polsl.pl/Jednostki/RD2-BWA/Strony/erasmusplus_dok.aspx

 

… i zaczynaj odliczanie do wyjazdu!!!!

 

Załączniki:
 Załącznik 02 - Zgłoszenie wyjazdu na praktyki

 

Do kontaktu serdecznie zaprasza:

Wydziałowy Koordynator programu Erasmus+:

dr Anna Waligóra
Email: Anna.Waligora@polsl.pl

 

 

 

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie