A A+ A++

How to go for an ERASMUS+ placement?

 

Kto może wyjechać?

 • Czynni (bez zaległości w nauce) studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, po 2 semestrze nauki.
 • Absolwenci (do 12 m-cy od daty zakończenia studiów rozumianej jako data złożenia egzaminu dyplomowego, ale kwalifikacja na wyjazd musi nastąpić przed tą datą), absolwenci nie otrzymują finansowania praktyki z uczelni

Jak długo?

 • Minimalny okres praktyki to 2 miesiące maksymalny 12 miesięcy, studentowi w trakcie cyklu kształcenia przysługuje 12 miesięcy mobilności w ramach programu Erasmus Plus, wszystkie wyjazdy w ramach studiów wliczane są do tego okresu).

Kiedy?

 • Miesiące wakacyjne  (lipiec, sierpień, wrzesień) w ramach jednego roku akademickiego. Jeśli praktyka przedłuży się na październik, możesz wystąpić o indywidualną organizację studiów na ten okres.

Charakter praktyk?

 • Możesz w ramach praktyk zagranicznych realizować obowiązkową praktykę studencką przewidzianą w planie studiów lub odbyć praktykę dodatkowo w celu podniesienia swoich kwalifikacji, w tym językowych. Charakter instytucji przyjmującej i zakres praktyki powinien, w miarę możliwości, odpowiadać zakresowi praktyk / przedmiotów przewidzianych w programie studiów.

Jakie warunki trzeba spełnić?

 • Średnia ważona ocen za ostatni zaliczony semestr studiów. Tę informację uzyskasz w Dziekanacie.
 • Średnia arytmetyczna z praktycznej nauki języka (PNJ) z ostatnio zaliczonego semestru.
 • Dodatkowym kryteriami jest opinia koordynatora specjalności językowej na temat postawy studenta na zajęciach oraz jego działalności na rzecz Kolegium lub Uczelni wykraczającej poza cykl dydaktyczny. Premiowani są studenci, którzy angażują się w działania na rzecz umiędzynarodowienia Politechniki Śląskiej.

Kiedy aplikować?

 • Zgłoś swoją kandydaturę wstępnie u Wydziałowego Koordynatora na spotkaniu rekrutacyjnym.
 • Istnieje możliwość zgłoszenia kandydatury na praktyki po terminie rekrutacji, w trakcie roku akademickiego, w ramach dostępnych środków.

Jak znaleźć praktyki?

Jak aplikować?

 • Wypełnij zgłoszenie (załącznik nr 4) i przynieś ze sobą na spotkanie rekrutacyjne, informacje na temat średniej uzyskasz w Dziekanacie. Deklarowana w ZGŁOSZENIU działalność na rzecz społeczności akademickiej  będzie dodatkowym atutem i powinna być udokumentowana. Informację o instytucji goszczącej możesz uzupełnić później, kiedy już ją znajdziesz.
 • W przypadku praktyk wyślij formularz EX-ANTE potwierdzenie przyjęcia na praktyki i zgłoś się do Koordynatora po dalsze instrukcje.
 • Zaczekaj na zakwalifikowanie przez Komisję Rekrutacyjną.
 • Wypełnij dodatkowe załączniki dostępne na stronie Biura Wymiany Międzynarodowej.
 • szczegółowe informacje znajdziesz w załączniku INSTRUKCJA.

… i zaczynaj odliczanie do wyjazdu!!!!

Załączniki:

Harmonogram kwalifikacji 2018/2019

 Załącznik 01 potwierdzenie statusu studenta

 Załącznik 02 EX ANTE

 Załącznik 03 LA Student Mobility for Traineeships

 Załącznik 04a zgłoszenie praktyk KOLEGIUM

 Załącznik 04b zgłoszenie praktyki BIURO WYMIANY

 Załącznik 06 INSTRUKACJA  DLA WYJAZDÓW ZAGRANICZNYCH

 Załącznik 07a Transcript of Records NEW SMP

 Załącznik 07b Angielskie nazwy przedmiotów do TRANSCRIPT OF RECORDS

 Załącznik 08 ExPost

 Załącznik 09 EvaluationForm

 Załącznik 10 Zaświadczenie o stypendium

 

Wydziałowy Koordynator programu Erasmus Plus:  

dr Anna Waligóra

Email: Anna.Waligora@polsl.pl

© Silesian University of Technology

General information clause on the processing of personal data by the Silesian University of Technology

The authors - the organizational units in which the information materials were produced, are fully responsible for the correctness, up-to-date and legal compliance with the provisions of the law. Hosted by: IT Center of the Silesian University of Technology ()

Rules for the use of "cookies" on the websites of the Silesian University of Technology

Data availability statement

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie