A A+ A++

Czasopisma naukowe Instytutu

The New Educational Review

Instytut jest współwydawcą kwartalnika pedagogicznego o światowym zasięgu The New Educational Review wydawanego od 2003 r. Wśród współwydawców tego periodyku naukowego znajdują się również: Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy oraz Uniwersytet Ostrawski w Ostrawie. Kwartalnik jest publikowany zarówno w postaci elektronicznej, jak i w postaci drukowanej (hard copy) na zasadzie licencji wolnego dostępu Creative Commons (CC BY-NC), jednak z wymogiem poszanowania praw autorskich.

Czasopismo stało się znakomitą egzemplifikacją współpracy międzynarodowej naukowców z całego świata w zakresie pedagogiki, socjologii wychowania i psychologii kształcenia. Do redakcji mieszczącej się w Instytucie Badań nad Edukacją i Komunikacją każdego roku wpływa od 2500 do 3000 prac, spośród których do druku trafia jedynie około 3-4% prac, wybranych każdorazowo przez 2 recenzentów, pracujących w trybie blind review.
Kwartalnik jest indeksowany w następujących bazach czasopism pełnotekstowych: EBSCO databases, Education Research Complete, Education Source, ERICH PLUS, Google Scholar, Index Copernicus, Open Academic Journals Index, SCOPUS i Urlichsweb.
W latach 2008-2012 czasopismo było indeksowane na Thompson Reuters Master Journal List w Filadelfii, Web of Science oraz Social Sciences Citation Index, a w latach 2014-2018 na liście „A” MNiSW. Obecnie periodyk otrzymał 40 punktów w nowym wykazie czasopism naukowych Ministra Edukacji i Nauki z dnia 9 lutego 2021 roku.

Nasze czasopismo stało się forum wymiany myśli pedagogicznej naukowców z całego świata i umożliwia polskim naukowców na prezentację wyników swoich badań społeczności ponad 40 najlepszych uniwersytetów na świecie, do których bibliotek jest systematycznie kierowane.

W imieniu międzynarodowej Rady Naukowej czasopisma zapraszamy zainteresowanych naukowców do nadsyłania swych tekstów, spełniających wymogi naszego czasopisma: https://tner.polsl.pl – „For Authors”.

Instytut Badań nad Edukacją i Komunikacją Politechniki Śląskiej jest współwydawcą serii wydawniczej InterVAL -
Interdisziplinäre Verortungen der Angewandten Linguistik /
Interdyscyplinarne związki lingwistyki stosowanej.

Publikacje serii wydawane są w prestiżowej oficynie wydawniczej Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG w Getyndze (Niemcy).

Koncepcja serii InterVAL

W ramach tradycyjnie rozumianej lingwistyki stosowanej zainteresowania badawcze koncentrowały się głównie na nauczaniu i uczeniu się języków obcych (dydaktyka języków obcych/glottodydaktyka), tłumaczeniu ustnym i pisemnym (translatoryka) oraz logopedii, które są zwykle pojmowane jako autonomiczne obszary badawcze. To właśnie te dziedziny przez lata determinowały sposób pojmowania lingwistyki stosowanej. Równolegle rozwijały się tzw. "lingwistyki łącznikowe", które od początku starały się łączyć badania lingwistyczne z innymi dyscyplinami naukowymi. Socjolingwistyka, psycholingwistyka, pragmalingwistyka, neurolingwistyka, etnolingwistyka, ale także lingwistyka tekstu, lingwistyka dyskursu i krytyczna analiza dyskursu są przykładami tego typu praktyki badawczej. Z jednej strony wspierały one teoretycznie i metodologicznie tradycyjnie uznawane filary lingwistyki stosowanej, z drugiej zaś na nowo definiowały swoje własne cele badawcze. Przyczyniły się one również do interdyscyplinarnego umiejscowienia całego obszaru badań lingwistyki stosowanej.

Dla interpretacji tytułu naszej serii wydawniczej konieczne jest odwołanie się do rozważań o charakterze interdyscyplinarnym, sytuującym się na styku lingwistyki stosowanej i innych dyscyplin, głównie humanistycznych i społecznych.

Tak zdefiniowany obszar interdyscyplinarnej refleksji teoretycznej i metodologicznej nakreśla określone cele poznawcze, które stanowią inspirację dla opracowań publikowanych w serii. Towarzyszące im refleksje naukowe stanowią istotny filar badań interdyscyplinarnych, które można interpretować jako specyficzne dociekania teoretyczne i metodologiczne, wykraczające poza tradycyjnie definiowane dziedziny akademickie. Polegają one na wiązaniu kategorii pojęciowych oraz modeli i metod empirycznych różnych dyscyplin z określonymi zagadnieniami badawczymi w specyficzny sposób. Takie podejście może być również rozumiane jako pewna forma wchodzenia w relacje i dialog z innymi dyscyplinami. Jego celem naukowym jest promowanie i nawiązywanie teoretycznych i metodologicznych związków, które wzbogacają i rozwijają refleksję naukową.

Kluczowe znaczenie dla powstania i rozwoju naszej serii wydawniczej ma fakt, że wchodzące ze sobą w relacje dyscypliny, spotykając się w wymiarze teoretycznym i metodologicznym, mogą rozwijać się w granicach własnych rozwiązań teoretycznych i metodologicznych.

Więcej o InterVAL

 

Instytut jest współwydawcą kwartalnika Kultura i Edukacja, czasopisma wydawanego nieprzerwanie od 1992 roku przez Wydawnictwo Adam Marszałek. Zakres tematyczny publikowanych tekstów obejmuje cały wybór nauk społecznych – przede wszystkim socjologię, kulturoznawstwo i pedagogikę, ale również filozofię, psychologię, politologię czy antropologię. Międzynarodowy charakter pisma potwierdza zarówno wielonarodowy skład Rady Naukowej, jak i Autorzy oraz wersje językowe – Kultura i Edukacja ukazuje się w językach polskim oraz angielskim (po dwa numery w roku).
Międzynarodowy charakter pisma potwierdza zarówno wielonarodowy skład Rady Naukowej, Autorzy i wersje językowe - Kultura i Edukacja wydawana jest w postaci numerów polskich oraz angielskich (po dwa numery w roku), dodatkowo (Special Issue) także w języku chińskim.

Redakcja kwartalnika Kultura i Edukacja przyjmuje teksty naukowe w języku angielskim z zakresu pedagogiki, filozofii, kulturoznawstwa, politologii, prawa, psychologii i socjologii. Redakcja przyjmuje wcześniej niepublikowane opracowania do następujących działów: Artykuły – Studia, Komunikaty – Relacje, Komunikaty specjalne oraz Recenzje – Sprawozdania.

Periodyk jest indeksowany w: BazHum, Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH), ERIH PLUS, ICI Journals Master List, ICI World of Journals, Polska Bibliografia Naukowa (PBN).

Kultura i Edukacja znajduje się w wykazie czasopism naukowych Ministerstwa Edukacji i Nauki. Za publikację w kwartalniku Autor otrzymuje 40 punktów.

Strona kwartalnika: https://czasopisma.marszalek.com.pl/10-15804/kie

 

Journal of Human Dignity and Wellbeing

Półrocznik Journal of Human Dignity and Wellbeing jest międzynarodowym, naukowym, recenzowanym czasopismem. Jego celem jest prezentacja najważniejszych dokonań naukowych z zakresu nauk społecznych i humanistycznych dotyczących godności, praw człowieka i zrównoważonego rozwoju.  Obejmuje szerokie spektrum zagadnień z pedagogiki, psychologii, socjologii, filozofii, teologii, filologii, aż po ekonomię, informatykę, czy prawo itd.

Czasopismo Journal of Human Dignity and Wellbeing w wersji elektronicznej (www.johdaw.com) i papierowej ukazuje się co pół roku (obecnie wydawnictwo jest zawieszone). Zostało założone w 2016 roku. Redaktorem naczelnym pisma jest dr hab. prof. PŚ Izabela Bieńkowska. W skład Rady Programowej wchodzą przedstawiciele z ośrodków naukowych z kraju i zagranicy, m.in. z Węgier, Austrii, Słowacji, Litwy, USA, Wenezueli, Argentyny, Turcji, Ukrainy, Czech.

W Czasopiśmie publikowane są artykuły naukowe, recenzje, studia przypadków, modelowe koncepty, doniesienia z badań. Nad wartością merytoryczną czasopisma czuwa międzynarodowy zespół, pochodzący z różnych ośrodków naukowych. Artykuły ukazują się wyłącznie w języku angielskim. Wszystkie przechodzą dwuetapową recenzję, z uwzględnieniem dobrej praktyki modelu „double-blind review proces”. Czasopismo spełnia standardy określone przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla publikacji naukowych.

Journal of Human Dignity and Wellbeing jest wydawany przez:
Wydział Humanistyczno-Społeczny Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, Instytut Badań nad Edukacją i Komunikacją Politechniki Śląskiej oraz Wydawnictwo „Sciptum”.

Strona periodyku: www.johdaw.com
Facebook: www.facebook.com/dignityandwellbeing

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie