A A+ A++

Przedmioty

Studia I stopnia

Przedmioty ogólne I stopień

Celem przedmiotu jest zapoznanie Studentów z wybranymi zagadnieniami z zakresu anatomii i fizjologii istotnymi pod względem inżynierii biomedycznej.

Celem przedmiotu jest zapoznanie Studentów z budową, zasadą działania i sposobami opisu półprzewodnikowych elementów elektronicznych, podstawowymi prawami dotyczącymi przepływu prądu w obwodach z elementami elektronicznymi, zasadami analizy i syntezy prostych układów elektronicznych, budową i analizą układów wykorzystujących wzmacniacze operacyjne, układami przetwarzania analogowo-cyfrowego i cyfrowo-analogowego, a także podstawami techniki cyfrowej i systemami telekomunikacji.

Celem przedmiotu jest zapoznanie Studentów z wybranymi technikami grafiki komputerowej, w szczególności tworzenia i przetwarzania obrazów 2D i 3D.

Celem przedmiotu jest opanowanie przez Studentów podstaw programowania strukturalnego, podstawy algorytmów i struktur danych w języku C#.

Celem przedmiotu jest przedstawienie studentom wiedzy z zakresu metod numerycznych stosowanych w technice. Przemiot ten wprowadza podstawowe metody numeryczne: algormtmy, cechy oraz wykorzystanie w praktyce.

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z podstawowymi zagadnieniami pracy lekarskiej. Zostaną scharakteryzowanie najistotniejsze aspekty pracy lekarzy różnych specjalizacji. Podczas wykładu systematycznie będzie wprowadzane mianownictwo medyczne, włącznie z łacińskimi pojęciami. Zostanie opisana specjalistyczna aparatura medyczna (m. in. respirator, dializator, endoskop) z punktu widzenia lekarza oraz inżyniera.

Celem przedmiotu jest przedstawienie i omówienie sposobów akwizycji i analizy podstawowych sygnałów biomedycznych, których źródłem jest człowiek. Do wyżej wymienionej grupy sygnałów biomedycznych zaliczono sygnały takie jak: EKG, EEG, EMG oraz EOG.

Celem przedmiotu jest nauka podstawowych pojęć i metod statystyki matematycznej w zastosowaniach medycznych.

Celem przedmiotu jest zapoznanie Studentów z wybranymi technikami obrazowania medycznego. Studenci zapoznają się z podstawami konstrukcji sprzętu oraz metodami rejestracji obrazów diagnostycznych.

Celem przedmiotu jest wprowadzenie słuchaczy w zagadnienia związane ze sposobami reprezentacji informacji w systemach komputerowych, jej przechowywaniem oraz przetwarzaniem. Ponadto studenci zostają zapoznani z architekturą systemu komputerowego, a także poznają budowę i zasadę działania cyfrowej maszyny liczącej. Do tego celu wykorzystywany jest dydaktyczny model komputera w postaci symulatora Maszyny W. Poznanie zasady funkcjonowania systemu komputerowego wymaga znajomości sposobów reprezentacji informacji w postaci cyfrowej, a także wprowadzenia podstawowych wiadomości z zakresu techniki cyfrowej (elementarne funktory logiczne). Podstawy te pozwalają w pierwszej kolejności na zapoznanie z zasadą działania jednostki arytmetyczno-logicznej, a w dalszej kolejności prostej maszyny liczącej. Jej przykładem jest wykorzystywany w postaci symulatora model Maszyny W, umożliwiający zobrazowanie funkcjonalności działania systemu komputerowego.

Celem przedmiotu jest przedstawienie wybranych narzędzi informatycznych przydatnych w praktyce inżynierskiej. Na przykładach praktycznych wprowadzone zostaną założenia, warunki i możliwy sposób wykorzystania narzędzi.

Przedmioty specjalnościowe I stopień

Celem przedmiotu jest wprowadzenie słuchaczy w podstawowe pojęcia algorytmiki oraz typy strategii programistycznych. Jednocześnie studenci nabywają wiedzę na tematy związane z szacowaniem czasowej i pamięciowej złożoności obliczeniowej, a także z wybranymi zaawansowanymi typami i strukturami danych. Wprowadzeniu teoretycznemu w ramach wykładu towarzyszy ilustracja poprzez tworzenie lub uzupełnianie kodów programów oraz badanie ich możliwości w przykładowych zastosowaniach w ramach zajęć laboratoryjnych.

Celem przedmiotu jest opracowanie projektu z zakresu podstawowych elementów z zakresu zastosowań informatyki w naukach biomedycznych i medycynie, w szczególności pokazanie sposobów przetwarzania obrazów medycznych radiografii planarne, tomografii emisyjnej i transmisyjnej, medycyny nuklearnej, USG.

Celem przedmiotu jest wprowadzenie słuchaczy w zagadnienia biocybernetyki – modelowania organizmów żywych i mechanizmów społecznych i tworzenia na ich podstawie urządzeń technicznych i informatycznych. Wprowadzeniu teoretycznemu w ramach wykładu towarzyszy ilustracja oraz badanie wybranych zagadnień w ramach zajęć laboratoryjnych. Obserwowany w ostatnich latach rozwój nauki dotyczy także dziedzin takich jak nauki przyrodnicze, medyczne, społeczne oraz techniczne. Na bazie tego rozwijają się dyscypliny je łączące, wśród których wymienić należy bionikę, biocybernetykę czy biomateriały. Biocybernetyka jest przedstawiana w ramach przedmiotu jako łącznik, umożliwiający wzajemne wykorzystanie własnych osiągnięć przez obydwie strony – biologiczną i techniczną. Prezentowane ujęcie jest raczej informatyczne, choć z elementami modelowania cybernetycznego. Jako główne grupy zagadnień przedmiotu wymienić należy sztuczne sieci neuronowe, obliczenia ewolucyjne i systemy inteligencji roju.

Celem przedmiotu jest zapoznanie i przyswojenie przez Studentów pojęć dotyczących opisu układów i urządzeń elektronicznych w aspekcie ich przydatności do eksploatacji w funkcji czasu, opanowanie zasad planowania niezawodności aparatury biomedycznej oraz analiza reguł dotyczących kosztów implementacji łatwotestowalności i zniezawodności, zapoznanie się ze sposobami estymacji podstawowych parametrów niezawodności, opanowanie technik diagnostycznych układów analogowych i cyfrowych, a atakże opanowanie zasad projektowania łatwo- i samo-testowalnego oprogramowania.

Celem przedmiotu jest zapoznanie Studentów z dwoma gatunkami systemów składu tekstu pracującymi zgodnie z zasadą WYSIWYG (ang. What You See Is What You Get) oraz WYSIWYM (ang. What You See Is What You Mean). Pierwsza grupa zostanie omówiona na przykładzie środowiska LibreOffice, druga natomiast z wykorzystaniem systemu LaTeX. Zdobyta wiedza i umiejętności powinny być pomocne podczas przygotowania opisowych części prac inżynierskich/magisterskich, a także innych dokumentów naukowych takich jak publikacje, prezentacje, plakaty.

Celem przedmiotu jest opanowanie przez studentów podstaw programowania aplikacji Z interfejsem graficznych z wykorzystaniem języków obiektowych.

Celem przedmiotu jest opanowanie przez studentów podstaw relacyjnego modelu bazy danych oraz języka zapytań do baz danych SQL.

Celem przedmiotu jest pokazanie przykładowych narzędzi, środowisk programistycznych i języków programowania wykorzystywanych w aplikacjach medycznych. Omówione zostaną założenia i warunki wykorzystania. Pokazane zostają typowe problemy, w jakich przedstawiane oprogramowanie można wykorzystać. Wskazane są ograniczenia.

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z mechanizmami sieci komputerowych wykorzystywanymi w budowaniu nowoczesnych systemów informatycznych w medycynie. W programie uwzględniono podstawowe usługi internetowe, protokoły transportowe treści multimedialnych, mechanizmy bezpieczeństwa oraz wzorce programistyczne.

IMG_0682v22

Przedmioty obieralne

Celem przedmiotu jest wprowadzenie i zaznajomienie Studentów z tematyką reprezentacji, analizy i przetwarzania obrazów cyfrowych, w szczególności obrazów medycznych.

Celem przedmiotu jest  zaznajomienie studentów z wybranymi aspektami pracy przedsiębiorstw informatycznych i operujących w dziedzinie nowych technologii:

 

  • rola i znaczenie testowania w procesie tworzenia i utrzymywania oprogramowania,
  • podstawy przedsiębiorczości startupów technologicznych – możliwości tworzenia, finansowania i skalowania przedsiębiorstw technologicznych.

 

W ramach zajęć studenci ukierunkowani zostaną na technologiczne aspekty growth hackingu oraz prowadzenia i automatyzacji sprzedaży i marketingu w nowych przedsiębiorstwach technologicznych.

Celem przedmiotu jest nabycie przez studentów umiejętności praktycznego korzystania zespecjalistycznejliteratury obcojęzycznej w języku angielskim w zakresie inżynierii biomedycznej, jakrównież umiejętnościprzygotowania pisemnego obcojęzycznych tekstów specjalistycznych oraz ich prezentacji ustnej.

Celem przedmiotu jest zapoznanie Studentów z podstawowymi definicjami i zagadnieniami z zakresu zarządzania projektami na różnych poziomach zarządzania, w szczególności na przykładach projektów informatycznych w branży medycznej.

Przedmioty ogólne

Celem przedmiotu jest zapoznanie Studentów z wybranymi zagadnieniami z zakresu anatomii i fizjologii istotnymi pod względem inżynierii biomedycznej.

Celem przedmiotu jest zapoznanie Studentów z budową, zasadą działania i sposobami opisu półprzewodnikowych elementów elektronicznych, podstawowymi prawami dotyczącymi przepływu prądu w obwodach z elementami elektronicznymi, zasadami analizy i syntezy prostych układów elektronicznych, budową i analizą układów wykorzystujących wzmacniacze operacyjne, układami przetwarzania analogowo-cyfrowego i cyfrowo-analogowego, a także podstawami techniki cyfrowej i systemami telekomunikacji.

Celem przedmiotu jest zapoznanie Studentów z wybranymi technikami grafiki komputerowej, w szczególności tworzenia i przetwarzania obrazów 2D i 3D.

Celem przedmiotu jest opanowanie przez Studentów podstaw programowania strukturalnego, podstawy algorytmów i struktur danych w języku C#.

Celem przedmiotu jest przedstawienie studentom wiedzy z zakresu metod numerycznych stosowanych w technice. Przemiot ten wprowadza podstawowe metody numeryczne: algormtmy, cechy oraz wykorzystanie w praktyce.

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z podstawowymi zagadnieniami pracy lekarskiej. Zostaną scharakteryzowanie najistotniejsze aspekty pracy lekarzy różnych specjalizacji. Podczas wykładu systematycznie będzie wprowadzane mianownictwo medyczne, włącznie z łacińskimi pojęciami. Zostanie opisana specjalistyczna aparatura medyczna (m. in. respirator, dializator, endoskop) z punktu widzenia lekarza oraz inżyniera.

Celem przedmiotu jest przedstawienie i omówienie sposobów akwizycji i analizy podstawowych sygnałów biomedycznych, których źródłem jest człowiek. Do wyżej wymienionej grupy sygnałów biomedycznych zaliczono sygnały takie jak: EKG, EEG, EMG oraz EOG.

Celem przedmiotu jest nauka podstawowych pojęć i metod statystyki matematycznej w zastosowaniach medycznych.

Celem przedmiotu jest zapoznanie Studentów z wybranymi technikami obrazowania medycznego. Studenci zapoznają się z podstawami konstrukcji sprzętu oraz metodami rejestracji obrazów diagnostycznych.

Celem przedmiotu jest wprowadzenie słuchaczy w zagadnienia związane ze sposobami reprezentacji informacji w systemach komputerowych, jej przechowywaniem oraz przetwarzaniem. Ponadto studenci zostają zapoznani z architekturą systemu komputerowego, a także poznają budowę i zasadę działania cyfrowej maszyny liczącej. Do tego celu wykorzystywany jest dydaktyczny model komputera w postaci symulatora Maszyny W. Poznanie zasady funkcjonowania systemu komputerowego wymaga znajomości sposobów reprezentacji informacji w postaci cyfrowej, a także wprowadzenia podstawowych wiadomości z zakresu techniki cyfrowej (elementarne funktory logiczne). Podstawy te pozwalają w pierwszej kolejności na zapoznanie z zasadą działania jednostki arytmetyczno-logicznej, a w dalszej kolejności prostej maszyny liczącej. Jej przykładem jest wykorzystywany w postaci symulatora model Maszyny W, umożliwiający zobrazowanie funkcjonalności działania systemu komputerowego.

Celem przedmiotu jest przedstawienie wybranych narzędzi informatycznych przydatnych w praktyce inżynierskiej. Na przykładach praktycznych wprowadzone zostaną założenia, warunki i możliwy sposób wykorzystania narzędzi.

Przedmioty specjalnościowe

Celem przedmiotu jest wprowadzenie słuchaczy w podstawowe pojęcia algorytmiki oraz typy strategii programistycznych. Jednocześnie studenci nabywają wiedzę na tematy związane z szacowaniem czasowej i pamięciowej złożoności obliczeniowej, a także z wybranymi zaawansowanymi typami i strukturami danych. Wprowadzeniu teoretycznemu w ramach wykładu towarzyszy ilustracja poprzez tworzenie lub uzupełnianie kodów programów oraz badanie ich możliwości w przykładowych zastosowaniach w ramach zajęć laboratoryjnych.

Celem przedmiotu jest opracowanie projektu z zakresu podstawowych elementów z zakresu zastosowań informatyki w naukach biomedycznych i medycynie, w szczególności pokazanie sposobów przetwarzania obrazów medycznych radiografii planarne, tomografii emisyjnej i transmisyjnej, medycyny nuklearnej, USG.

Celem przedmiotu jest wprowadzenie słuchaczy w zagadnienia biocybernetyki – modelowania organizmów żywych i mechanizmów społecznych i tworzenia na ich podstawie urządzeń technicznych i informatycznych. Wprowadzeniu teoretycznemu w ramach wykładu towarzyszy ilustracja oraz badanie wybranych zagadnień w ramach zajęć laboratoryjnych. Obserwowany w ostatnich latach rozwój nauki dotyczy także dziedzin takich jak nauki przyrodnicze, medyczne, społeczne oraz techniczne. Na bazie tego rozwijają się dyscypliny je łączące, wśród których wymienić należy bionikę, biocybernetykę czy biomateriały. Biocybernetyka jest przedstawiana w ramach przedmiotu jako łącznik, umożliwiający wzajemne wykorzystanie własnych osiągnięć przez obydwie strony – biologiczną i techniczną. Prezentowane ujęcie jest raczej informatyczne, choć z elementami modelowania cybernetycznego. Jako główne grupy zagadnień przedmiotu wymienić należy sztuczne sieci neuronowe, obliczenia ewolucyjne i systemy inteligencji roju.

Celem przedmiotu jest zapoznanie i przyswojenie przez Studentów pojęć dotyczących opisu układów i urządzeń elektronicznych w aspekcie ich przydatności do eksploatacji w funkcji czasu, opanowanie zasad planowania niezawodności aparatury biomedycznej oraz analiza reguł dotyczących kosztów implementacji łatwotestowalności i zniezawodności, zapoznanie się ze sposobami estymacji podstawowych parametrów niezawodności, opanowanie technik diagnostycznych układów analogowych i cyfrowych, a atakże opanowanie zasad projektowania łatwo- i samo-testowalnego oprogramowania.

Celem przedmiotu jest zapoznanie Studentów z dwoma gatunkami systemów składu tekstu pracującymi zgodnie z zasadą WYSIWYG (ang. What You See Is What You Get) oraz WYSIWYM (ang. What You See Is What You Mean). Pierwsza grupa zostanie omówiona na przykładzie środowiska LibreOffice, druga natomiast z wykorzystaniem systemu LaTeX. Zdobyta wiedza i umiejętności powinny być pomocne podczas przygotowania opisowych części prac inżynierskich/magisterskich, a także innych dokumentów naukowych takich jak publikacje, prezentacje, plakaty.

Celem przedmiotu jest opanowanie przez studentów podstaw programowania aplikacji Z interfejsem graficznych z wykorzystaniem języków obiektowych.

Celem przedmiotu jest opanowanie przez studentów podstaw relacyjnego modelu bazy danych oraz języka zapytań do baz danych SQL.

Celem przedmiotu jest pokazanie przykładowych narzędzi, środowisk programistycznych i języków programowania wykorzystywanych w aplikacjach medycznych. Omówione zostaną założenia i warunki wykorzystania. Pokazane zostają typowe problemy, w jakich przedstawiane oprogramowanie można wykorzystać. Wskazane są ograniczenia.

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z mechanizmami sieci komputerowych wykorzystywanymi w budowaniu nowoczesnych systemów informatycznych w medycynie. W programie uwzględniono podstawowe usługi internetowe, protokoły transportowe treści multimedialnych, mechanizmy bezpieczeństwa oraz wzorce programistyczne.

Przedmioty obieralne

Celem przedmiotu jest wprowadzenie i zaznajomienie Studentów z tematyką reprezentacji, analizy i przetwarzania obrazów cyfrowych, w szczególności obrazów medycznych.

Celem przedmiotu jest  zaznajomienie studentów z wybranymi aspektami pracy przedsiębiorstw informatycznych i operujących w dziedzinie nowych technologii:

 

  • rola i znaczenie testowania w procesie tworzenia i utrzymywania oprogramowania,
  • podstawy przedsiębiorczości startupów technologicznych – możliwości tworzenia, finansowania i skalowania przedsiębiorstw technologicznych.

 

W ramach zajęć studenci ukierunkowani zostaną na technologiczne aspekty growth hackingu oraz prowadzenia i automatyzacji sprzedaży i marketingu w nowych przedsiębiorstwach technologicznych.

Celem przedmiotu jest nabycie przez studentów umiejętności praktycznego korzystania zespecjalistycznejliteratury obcojęzycznej w języku angielskim w zakresie inżynierii biomedycznej, jakrównież umiejętnościprzygotowania pisemnego obcojęzycznych tekstów specjalistycznych oraz ich prezentacji ustnej.

Celem przedmiotu jest zapoznanie Studentów z podstawowymi definicjami i zagadnieniami z zakresu zarządzania projektami na różnych poziomach zarządzania, w szczególności na przykładach projektów informatycznych w branży medycznej.

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie