A A+ A++

REGULAMIN RADY SPOŁECZNO-PROGRAMOWEJ  
WYDZIAŁU GÓRNICTWA, INŻYNIERII BEZPIECZEŃSTWA I AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ, POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ

 

 1. Rada Społeczno-Programowa Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, jest kolegialnym i społecznym organem doradczym, którego podstawowym zadaniem jest wspieranie działań Wydziału Górnictwa i Geologii. Uchwały Rady Społeczno-Programowej, podjęte w sprawach należących do jej kompetencji, mają charakter opiniotwórczy dla Dziekana i Rady Wydziału.
 2. Rada Społeczno-Programowa ma na celu wymianę poglądów i wyrażanie opinii dotyczących głównie, jakości kształcenia na Wydziale Górnictwa i Geologii oraz oceny stopnia i zdolności adaptacji absolwentów Wydziału w nowych miejscach pracy. Rada Społeczno-Programowa ma również na celu analizowanie stanu i tworzenie warunków do ściślejszego i bezpośredniego powiązania środowiska naukowego i dydaktycznego z zakładami pracy, władzami regionu, instytutami branżowymi, placówkami oświatowymi oraz z innymi podmiotami zatrudniającymi specjalistów z dziedziny szeroko rozumianego  Górnictwa i Geologii Inżynierskiej w różnym zakresie specjalności prowadzonymi na Wydziale Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej.
 3. Do kompetencji Rady Społeczno-Programowej należy:

    wyrażanie opinii o kierunkach działania Wydziału Górnictwa i Geologii,

 • opiniowanie wniosków w sprawie tworzenia i likwidacji kierunków studiów i specjalności na poszczególnych kierunkach studiów,
  • opiniowanie wniosków dotyczących merytorycznego zakresu studiów podyplomowych,
  • opiniowanie programów studiów z punktu widzenia ich przydatności w różnych gałęziach przemysłu i gospodarki
  • wyrażanie opinii na temat oczekiwań pracodawców wobec absolwentów Wydziału Górnictwa i Geologii,

    pomoc w rozszerzaniu współpracy naukowej, dydaktycznej i przemysłowej z przedsiębiorstwami, przede wszystkim w zakresie organizowania praktyk zawodowych, pozyskiwania ofert pracy i kreowania tematów prac dyplomowych,

     podejmowanie działań promocyjnych na rzecz Wydziału Górnictwa i Geologii,

 • pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych mających na celu rozwój Wydziału Górnictwa i Geologii,  wyrażanie opinii w innych sprawach przedkładanych przez Dziekana Wydziału Górnictwa i Geologii.
 • W skład Rady Społeczno-Programowej wchodzą:
  • Dziekan,
  • Prodziekani,
  • Kierownicy wewnętrznych jednostek Wydziału,
  • Przedstawiciele zaproszonych do współpracy przedsiębiorstw z terenu przede wszystkim Śląska i sąsiednich województw,
  • Prezesi Stowarzyszeń związanych z Górnictwem i Geologią,
  •  Przedstawiciele zaproszonych władz państwowych i samorządowych z terenu województwa śląskiego, o Przedstawiciele zaproszonych szkół średnich,
  • Przewodniczący Samorządu Studenckiego Wydziału Górnictwa i Geologii.
 • Członków Rady Społeczno-Programowej powołuje i odwołuje Dziekan na okres kadencji władz Wydziału Górnictwa i Geologii.
 • Tryb działania Rady Społeczno-Programowej

     Przewodniczącym Rady Społeczno-Programowej jest z urzędu Dziekan.

    Rada wybiera ze swojego grona Wiceprzewodniczących, którzy wraz z dziekanem kierują pracami Rady.

 • Posiedzenia Rady Społeczno-Programowej odbywają się przynajmniej raz w semestrze.
  • Rada ma prawo zaprosić na swoje posiedzenia inne osoby związane merytorycznie z  poruszanymi na posiedzeniu problemami.

    Posiedzeniom Rady Społeczno-Programowej przewodniczy Dziekan lub Wiceprzewodniczący lub inny członek Rady upoważniony przez Dziekana.

     Obsługę administracyjną Rady Społeczno-Programowej zapewnia Biuro Dziekana.

     Posiedzenia Rady Społeczno-Programowej są protokołowane.

     Dokumentacja z posiedzeń Rady Społeczno-Programowej jest przechowywana w Biurze Dziekana, a jej członkowie mają w nią wgląd również poprzez stronę internetową Wydziału.

    Uchwały Rady Społeczno-Programowej w formie wniosku do Dziekana lub Rady Wydziału podejmowane są drogą glosowania, przy czym do przyjęcia uchwały potrzebna jest zwykła większość głosów w obecności minimum 1/2 członków Rady.

    W sytuacjach wyjątkowych wymuszanych ważnością i terminowością podjęcia decyzji wymagającej akceptacji Rady Społeczno-Programowej dopuszczalny jest elektroniczny kontakt jej członków i przeprowadzenie głosowania w celu podjęcia wiążącej uchwały. O zastosowaniu tej formy kontaktu decyduje Przewodniczący Rady — Dziekan Wydziału.

7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia na pierwszym posiedzeniu Rady Społeczno-Programowej.

Regulamin Zatwierdzony na posiedzeniu Rady Społeczno-Programowej dnia 23 listopada 2016 r.

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie