A A+ A++
Iwona Jonczy_fot

PRODZIEKAN ds. WSPÓŁPRACY I ROZWOJU

na WYDZIALE GÓRNICTWA, INŻYNIERII BEZPIECZEŃSTWA  i AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 

 

Dr hab. inż. Iwona JONCZY, prof. PŚ

 

Życiorys zawodowy

2000 r.

Tytuł magistra inżyniera w zakresie specjalności Geologia górnicza
i poszukiwawcza, na kierunku Górnictwo i Geologia prowadzonym przez Wydział Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej. Tytuł pracy: Charakterystyka petrograficzna piaskowców ze złóż w Brennej.

2005 r.

Stopień naukowy doktora nauk technicznych w zakresie górnictwa i specjalności gospodarka surowcami mineralnymi. Tytuł rozprawy doktorskiej: Charakterystyka mineralogiczno-chemiczna zwałowiska odpadów poprodukcyjnych huty cynku i ołowiu w Rudzie Śląskiej – Wirku oraz jego wpływ na środowisko.

2015 r.

Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych, w dziedzinie Górnictwa i Geologii Inżynierskiej. Jednostka przeprowadzająca postępowanie habilitacyjne: Wydział Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej.
Tytuł osiągnięcia naukowego: Procesy przemian mineralogiczno-chemicznych żużli hutniczych na zwałowiskach Górnego Śląska w aspekcie ochrony środowiska i ich gospodarczego wykorzystania.

 

Pracownik naukowo-dydaktyczny na stanowisku profesora uczelni w Katedrze Mechanizacji
i Robotyzacji Górnictwa na Wydziale Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej Politechniki Śląskiej.

Prodziekan ds. Współpracy i Rozwoju na Wydziale Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa
i Automatyki Przemysłowej Politechniki Śląskiej

 

Działalność naukowo-badawcza:

Zainteresowania naukowe:

 • Badania odporności na zużycie materiałów stosowanych w elementach chodnikowych przenośników zgrzebłowych w warunkach oddziaływania ścierniw skalnych.
 • Oddziaływanie zużyciowe materiałów skalnych oraz odpadów hutniczych; analiza mechanizmu procesów zużyciowych.
 • Badania właściwości petrograficznych oraz fizyko-mechanicznych surowców skalnych.
 • Gospodarka odpadami hutniczymi po przeróbce rud cynku, ołowiu i żelaza; badania składu mineralogiczno-chemicznego odpadów; analiza procesów przeobrażeń odpadów na zwałowiskach podczas ich składowania; ocena potencjalnych możliwości wtórnego wykorzystania odpadów.
 • Ocena wpływu zwałowisk odpadów przemysłowych na środowisko, ze szczególnym uwzględnieniem analizy stopnia zanieczyszczenia gleb.

 

Osiągnięcia/działalność

 • Autorka/współautorka 3 monografii oraz licznych publikacji w punktowanych czasopismach krajowych i zagranicznych.
 • Uczestniczka konferencji naukowych, krajowych i zagranicznych.
 • Laureatka indywidualnej i zespołowej nagrody Rektora Politechniki Śląskiej za osiągnięcia naukowe, jak również nagród za wygłoszone referaty na konferencjach międzynarodowych: Forum Junge Ingenieurgeologen w Bochum (Niemcy) oraz The International Forum of Young Researchers Topical Issues of Subsoil Usage w St. Petersburgu (Rosja).
 • Kierowanie projektem badawczym PBU-32/RG-7/2010 Charakterystyka składu fazowego odpadów po hutnictwie żelaza i stali w oparciu o badania strukturalne.
 • Udział w Projekcie Badawczo-Rozwojowym Nr projektu POIR.04.01.04-00-0081/17.

Tytuł projektu: Opracowanie innowacyjnych przenośników zgrzebłowych o zwiększonej podatności rozruchowej i trwałości eksploatacyjnej.

 • Realizacja badań statutowych oraz współpracy z przemysłem.
 • Współpraca z Technische Fachhochschule Georg Agricola Bochum (Niemcy), Bulent Ecevit University w Zonguldak (Turcja), Uniwersytetem w Oulu (Finlandia), Uniwersytetem w Ljubljanie (Słowenia), Uniwersytetem Jagiellońskim, Wydziałem Inzynierii Mechanicznej i Robotyki Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie oraz Urzędem Miasta w Rudzie Śląskiej.

 

Działalność dydaktyczna

 • Ukończenie kursu Auto Cad stopień I, prowadzonego przez NOVA Placówka Kształcenia Ustawicznego w Gliwicach, zaświadczenie o ukończeniu kursu wydane na podstawie §18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632).
 • Ukończenie kursu „Programowanie w programie Autodesk Inventor”, prowadzonego przez Przedsiębiorstwo Wdrożeniowe Techniki Komputerowej NIKOM Sp. z o.o., Ośrodek Szkoleniowy w Zabrzu, zaświadczenie o ukończeniu kursu wydane na podstawie §22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).
 • Wykłady w ramach programu Erasmus w Technische Fachhochschule Georg Agricola, Bochum (Niemcy).
 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia z zakresu m.in. materiałów konstrukcyjnych i metaloznawstwa, technologii budowy dróg, rysunku technicznego, komputerowego wspomagania projektowania.

 

 Działalność organizacyjna

 • Wiceprezes Towarzystwa Tradycji Górniczych Wydziału Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej Politechniki Śląskiej z siedzibą w Gliwicach.
 • Stopień górniczy: Dyrektor Górniczy I stopnia, nadany przez Ministra Energii.
 • Medal Zasłużony dla Polskiej Geologii, nadany przez Ministra Gospodarki.
 • Medal Zasłużony dla Polskiego Górnictwa, nadany przez Ministra Gospodarki.
 • Odznaka Honorowa „Zasłużony dla Górnictwa RP”.
 • Brązowy Medal za Długoletnią Służbę.
 • Indywidualna Nagroda Rektora Politechniki Śląskiej za osiągnięcia organizacyjne.
 • Członek Komisji Nauk Geologicznych PAN, oddział Katowice.
 • Członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa, koło Zakładowe przy Politechnice Śląskiej
 • Członek Komitetu Organizacyjnego Konferencji Naukowej Górnictwo Zrównoważonego Rozwoju, na Wydziale Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej Politechniki Śląskiej.
 • Współorganizatorka kilkunastu konferencji naukowych na Wydziale Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej Politechniki Śląskiej, w tym Polskiego Kongresu Górniczego.
 • Prowadzenie działań mających na celu popularyzację nauki na Wydziale Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej, udział m.in. w projekcie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w konkursie nr POWR.03.01.00-IP.08-00-UMO/17 w ramach Działania 3.1 „Kompetencje w szkolnictwie wyższym” w Osi III PO WER, na projekty w programie „Uniwersytet Młodego Odkrywcy”.

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie