A A+ A++
Dziekan Plewa

DZIEKAN

WYDZIAŁU GÓRNICTWA, INŻYNIERII BEZPIECZEŃSTWA

i AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 

 

Prof. dr hab. inż. Franciszek Plewa

Urodzony: 31.03.1947 r. w Kluszkowcach (woj. małopolskie);

1966 -1972       Wydział Górniczy Politechniki Śląskiej w Gliwicach;

1971 -1978       Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego;

1981                Praca doktorska na temat: Optymalizacja parametrów przepływu mieszanin trójfazowych w instalacjach hydrauliczno-pneumatycznego transportu;

1993                Praca habilitacyjna na temat: Badania zjawisk występujących w szybowym transporcie rurowym surowców mineralnych zalegających na dużych głębokościach;

1997                Mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Politechnice Śląskiej;

2004                Tytuł profesora nauk technicznych;

2006                Tytuł profesora zwyczajnego w Politechnice Śląskiej;

2008                Kierownik Zakładu Eksploatacji Złóż i Geofizyki Górniczej, od 2013 Zakładu Eksploatacji, Aerologii i Geofizyki Górniczej;

2009                Dyrektor Instytutu Eksploatacji Złóż;

2016                Dziekan Wydziału Górnictwa i Geologii.

Zainteresowania naukowe

-          hydrauliczny i hydrauliczno-pneumatyczny transport materiałów sypkich z wyraźnym ukierunkowaniem na podnoszenie z dna mórz i oceanów konkrecji manganowych,

-          analiza możliwości wykorzystania i zagospodarowania odpadów w podziemnych technologiach górniczych, a w szczególności w podsadzce hydraulicznej i pneumatycznej oraz zestalanej:

      -        do likwidacji wyrobisk górniczych,

-        do doszczelniania gruzowiska zawałowego,

-        do wykonywania pasów i korków podsadzkowych,

-        do wypełniania starych płytko zalegających pustek w górotworze,

-          analiza procesów zachodzących w podziemnych składowiskach odpadów przemysłowych, a w tym rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w środowisku wodno-gruntowym oraz ich zmienność w układzie czasowo-przestrzennym,

-          oddziaływanie na środowisko słonych wód kopalnianych wraz z określeniem możliwości ich wykorzystania i neutralizacji w zestalających się mieszaninach podsadzkowych,

-          współpraca obudowy z górotworem w warunkach zagrożenia tąpaniami,

-          zjawiska i procesy towarzyszące likwidacji podziemnych zakładów górniczych,

-          odzysk surowców z odpadów przemysłowych.

Dorobek

Monografie, książki      20

Artykuły i referaty w czasopismach zagranicznych i krajowych      ponad 270

Nadane patenty      8

Patenty zgłoszone      4

Opracowane normy      1

Projekty badawcze

Udział w projektach krajowych      24, w tym kierownictwo 6

Udział w projektach zagranicznych   3, w tym kierownictwo 2.

Członkowstwo w organizacjach, komisjach i zespołach specjalistycznych

-        Członek zespołu ekspertów Ministra Środowiska w zakresie składowania odpadów
w podziemnych wyrobiskach górniczych oraz bezzbiornikowego magazynowania substancji w górotworze łącznie ze składowaniem odpadów ciekłych za pomocą otworów wiertniczych.

-        Członek Komisji ds. Likwidacji Zakładów Górniczych i Gospodarki Odpadami przy Wyższym Urzędzie Górniczym w Katowicach.

-        Sekretarz Sekcji Technologii Górniczej PAN.

-        Członek Komisji Górniczej PAN.

-        Członek Komisji powołanych przez prezesa Wyższego Urzędu Górniczego do zbadania przyczyn i okoliczności zaistniałych katastrof górniczych (KWK „Morcinek”, KWK „Halemba” i KWK „Knurów”).

-        Członek zespołów doradczych w celu nadzorowania prac przy likwidacji szybów w kopalniach węgla kamiennego w Górnośląskim i Dolnośląskim Zagłębiu Węglowym.

-        Biegły z listy MOŚ w zakresie sporządzania ocen oddziaływania na środowisko nr 0894.

-        Członek i rzeczoznawca Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa.

-        Członek Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Śląskiej.

-        Członek Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej.

-        Członek komitetu organizacyjnego międzynarodowej konferencji Hydromechanizacja - 5, Gliwice - Szczyrk, 1987.

-        Członek komitetu naukowego i organizacyjnego International Conference on Transport and Sedimentation of Solid Particles, Kraków, 1997.

-        Członek komitetu naukowego i organizacyjnego International Conference of Hydromechanisation „Hydromechanisation 10”, Zakopane, 1998.

-        Członek komitetu naukowego Międzynarodowej Konferencji Ochrony Środowiska w Przemyśle Węglowym i Metali Nieżelaznych, Szklarska Poręba, 1998.

-        Stały członek międzynarodowego komitetu naukowego Transport And Sedimentation of Solid Particles.

-        Członek komitetu naukowego IV Jubileuszowej Konferencji Naukowej Wydziału Górnictwa i Geologii pt.: „Bezpieczeństwo a rozwój górnictwa”, Gliwice, 2000.

-        Członek komitetu naukowego Konferencji Naukowej pt.: „Bezodpadowe technologie w kompleksie górniczo-energetycznym” Gliwice, Libiąż, 2000.

-        Członek komitetu naukowego Konferencji Naukowej Wydziału Górnictwa i Geologii pt.: „Górnictwo zrównoważonego rozwoju”, Gliwice, od 2002 do nadal.

-        Redaktor działowy Zeszytów Naukowych Politechniki Śląskiej seria Górnictwo w latach 1994-2006.

-        Redaktor działowy kwartalnika „Górnictwo i Geologia” w latach 2005-2013.

-        Redaktor działowy Wydawnictwa Politechniki Śląskiej.

Dydaktyka

Tematyka wykładów

-        Górnictwo odkrywkowe i otworowe.

-        Technologie bezodpadowe, utylizacja i deponowanie odpadów.

-        Likwidacja kopalń.

-        Hydrotransport.

-        Technologie likwidacji wyrobisk.

-        Technika eksploatacji i deponowanie odpadów.

-        Podsadzanie wyrobisk i zagospodarowanie odpadów w podziemnych wyrobiskach górniczych wraz z aktualnymi uwarunkowaniami prawnymi.

-        Odpady przemysłowe.

-        Wybór techniczny – ekologiczny rozwiązań gospodarki odpadami.

Opracowanie dydaktycznych programów komputerowych

-        Program do obliczania parametrów wydajnościowych z zakresu eksploatacji otworowej.

-        Program do obliczania parametrów pracy instalacji podsadzkowej.

-        Program do obliczania parametrów pracy instalacji do doszczelniania zrobów i innych pustek w górotworze.

-        Program do obliczania parametrów pracy instalacji mieszanin drobnofrakcyjnych
o podwyższonym zagęszczeniu z dodatkiem grubszych frakcji.

-        Uproszczony program do określania parametrów podnoszenia konkrecji z dna morskiego za pomocą sprężonego powietrza-aerlift.

Odznaczenia, wyróżnienia, nagrody:

-        Wpis do „Złotej Księgi” najlepszych wychowanków Politechniki Śląskiej, 1972.

-        Honorowa Szpada Górnicza. 1972.

-        Srebrny Krzyż Zasługi, 1986.

-        Srebrna Odznaka Zasłużony w Rozwoju woj. Katowickiego, 1986.

-        Brązowa Odznaka Zasłużony Dla Górnictwa, 1992.

-        Srebrna Odznaka Zasłużony Dla Górnictwa, 1995.

-        Złota odznaka Ministerstwa Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, za zasługi dla ochrony środowiska i wodnej, 1995.

-        Odznaka Zasłużony dla Politechniki Śląskiej, 1998.

-        Generalny dyrektor Górniczy I –go stopnia, 2001.

-        Honorowa Odznaka Zasłużony dla Górnictwa RP, 2002.

-        Medal Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej w Gliwicach z okazji 50-lecia Wydziału, 2001.

-        Złoty Krzyż Zasługi, 2004.

-        Medal Komisji Edukacji Narodowej, 2005.

-        Honorowy Kordzik Górniczy nadany przez Porozumienie Związków Zawodowych „Kadra”, 2001.

-        Laureat Polskiej Nagrody Popiołowej „Feniks 2009”.

-        Nagroda Prezesa Rady Ministrów za wybitne osiągnięcia naukowo-techniczne, Warszawa, 2011.

-        Nagroda specjalna Izby Przemysłowo-Handlowej Rybnickiego Okręgu Przemysłowego „Czarny Diament”, 2015.

-        Honorowy Profesor Politechniki Śląskiej, 2016.

-        Odznaka Zasłużony dla Politechniki Śląskiej, 2016.

-        Nagrody JM Rektora Politechniki Śląskiej.

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie