A A+ A++

Terminy składania wniosków

STYPENDIUM SOCJALNE

Student drukuje wniosek oraz oświadczenie o dochodach po złożeniu ich w systemie USOSweb, podpisuje, a następnie wraz z kompletem oryginalnych dokumentów spakowanych w kopertę z napisaną nazwą kierunku składa całość dokumentacji w Sekcji Spraw Stypendialnych (Gliwice, ul. Akademicka 2A, pok. 307) od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-14:00 lub wysyła za pośrednictwem Poczty Polskiej w terminie do 5 dni roboczych od dnia złożenia wniosku w systemie. W przypadku wniosków wysłanych pocztą datą wpływu wniosku do Sekcji Spraw Stypendialnych jest data stempla pocztowego.

Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego można złożyć w postaci elektronicznej w systemie USOSweb:

- w październiku od 25 września do 10 października,
- w marcu od 1 marca do 10 marca,
- w pozostałe miesiące od 1. dnia każdego miesiąca do 5. dnia każdego miesiąca, od którego stypendium ma być wypłacone, z wyłączeniem lipca, sierpnia i września.

Wnioski można również złożyć w Zabrzu oraz Katowicach:

Zabrze – ul. Roosevelta 26-28, pok. 124

Katowice - Ul. Krasińskiego 8 (Wydział Inżynierii Materiałowej) pok. 127

Oryginały dokumentów należących do studenta (np. wyrok sądu, decyzja o przyznaniu renty/emerytury, akty urodzenia/zgonu) będą zwracane studentowi po uprzednim umówieniu się z Sekcją Spraw Stypendialnych. Dokumenty i zaświadczenia wydane w celu przedłożenia na Uczelni pozostają w dokumentacji do wniosku.

STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych można złożyć w postaci elektronicznej w systemie USOSweb od 25. dnia każdego poprzedniego miesiąca do 5. dnia każdego miesiąca, od którego stypendium ma być wypłacone. Przykładowo, student ubiegający się o przyznanie stypendium od października powinien złożyć wniosek w terminie od 25 września do 5 października. W przypadku złożenia wniosku po tym terminie, stypendium będzie mogło zostać przyznane dopiero od listopada. Następnie w terminie do 5 dni roboczych od dnia złożenia wniosku w systemie USOSweb należy osobiście dostarczyć do Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami podpisany wniosek w postaci papierowej wraz z oryginałem i kopią orzeczenia o niepełnosprawności. Warunkiem otrzymania stypendium dla osób niepełnosprawnych jest złożenie wniosku w postaci elektronicznej i dostarczenie go w postaci papierowej wraz z wymaganymi załącznikami z zachowaniem terminów.

Otrzymywanie stypendium nie wyklucza możliwości korzystania z wsparcia oferowanego przez Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami.

ZAPOMOGA
Wniosek o przyznanie zapomogi można złożyć od 1. do 5. dnia każdego miesiąca. Wniosek należy złożyć nie później niż w ciągu 4 miesięcy od daty zdarzenia uprawniającego do przyznania świadczenia.

Zapomogę można otrzymać nie częściej niż 2 razy w roku akademickim. Student nie może otrzymać zapomogi dwa i więcej razy na to samo zdarzenie powodujące przejściową trudną sytuację życiową.

STYPENDIUM REKTORA
O przyznanie stypendium rektora:

  • na semestr zimowy – studenci mogą wnioskować od 10 do 20 października,
  • na semestr letni – studenci mogą wnioskować od 1 do 10 marca.

Doktoranci przyjęci na studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020 mogą wnioskować o przyznanie stypendium rektora do 25 października.

Eureca-PRO logo

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie