A A+ A++

Terminy składania wniosków

STYPENDIUM SOCJALNE

Student drukuje wniosek oraz oświadczenie o dochodach po złożeniu ich w systemie USOSweb, podpisuje, a następnie wraz z kompletem oryginalnych dokumentów dostarcza do Sekcji Spraw Stypendialnych (Gliwice, ul. Akademicka 2A, pok. 307) od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-14:00 lub wysyła za pośrednictwem Poczty Polskiej do Centrum Obsługi Studiów - Sekcja Spraw Stypendialnych w terminie do 5 dni roboczych od dnia złożenia wniosku w systemie. W przypadku wniosków wysłanych pocztą, datą wpływu wniosku do Sekcji Spraw Stypendialnych jest data stempla pocztowego.

Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego należy złożyć w postaci elektronicznej w systemie USOSweb:

- od 1. dnia każdego miesiąca od godziny 0:00 do ostatniego dnia każdego miesiąca do godziny 23:59, z wyłączeniem lipca, sierpnia i września. Wyjątek stanowi miesiąc czerwiec - w tym wypadku sesja umożliwiająca złożenie wniosku w systemie USOSweb jest otwarta od 01 czerwca od godziny 0:00 do 05 czerwca do godziny 23:59.

Wnioski można również złożyć w Zabrzu oraz Katowicach:

Zabrze – ul. Roosevelta 26-28, pok. 124

Katowice - Ul. Krasińskiego 8 (Wydział Inżynierii Materiałowej) pok. 1095

Oryginały dokumentów należących do studenta (np. wyrok sądu, decyzja o przyznaniu renty/emerytury, akty urodzenia/zgonu) będą zwracane studentowi po uprzednim umówieniu się z Sekcją Spraw Stypendialnych. Dokumenty i zaświadczenia wydane w celu przedłożenia na Uczelni pozostają w dokumentacji do wniosku.

STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Podstawą do przyznania stypendium dla osób niepełnosprawnych jest posiadanie ważnego orzeczenia o niepełnosprawności.

Wnioski o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych w roku akademickim 2023/2024 należy składać w postaci elektronicznej

w systemie USOSweb od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca, od którego stypendium ma być przyznane. Wyjątek stanowi miesiąc czerwiec kiedy to wnioski należy złożyć od 1. do 5. czerwca 2024 roku.

Po złożeniu wniosku w systemie, należy go wydrukować, podpisać, a następnie wraz z oryginałem oraz kopią orzeczenia o niepełnosprawności dostarczyć osobiście w terminie do 5 dni roboczych od dnia złożenia wniosku w systemie USOSweb do Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami.

Student ubiegający się o przyznanie stypendium i który złoży wniosek w danym miesiącu do dnia posiedzenia komisji stypendialnej zatwierdzającej wypłaty świadczeń otrzyma stypendium w tym samym miesiącu . Świadczenia rozpatrzone pozytywnie na podstawie wniosków złożonych po posiedzeniu komisji  będą wypłacane z wyrównaniem w następnym miesiącu.

Otrzymanie stypendium nie wyklucza możliwości korzystania ze wsparcia oferowanego przez Biuro ds. Osób
z Niepełnosprawnościami.

Studentów, którzy zamierzają ubiegać się o stypendium dla osób niepełnosprawnych prosimy o zapoznanie się z Regulaminem świadczeń dla studentów i doktorantów Politechniki Śląskiej.

ZAPOMOGA
Wniosek o przyznanie zapomogi należy złożyć od 1. dnia każdego miesiąca od godziny 0:00 do ostatniego dnia każdego miesiąca do godziny 23:59, z wyłączeniem lipca, sierpnia i września. Wyjątek stanowi miesiąc czerwiec - w tym wypadku sesja umożliwiająca złożenie wniosku w systemie USOSweb jest otwarta od 01 czerwca od godziny 0:00 do 05 czerwca do godziny 23:59. Wniosek należy złożyć nie później niż w ciągu 4 miesięcy od daty zdarzenia uprawniającego do przyznania świadczenia.

Zapomogę można otrzymać nie częściej niż 2 razy w roku akademickim. Student nie może otrzymać zapomogi dwa i więcej razy na to samo zdarzenie powodujące przejściową trudną sytuację życiową.

STYPENDIUM REKTORA
O przyznanie stypendium rektora:

  • na semestr zimowy – studenci mogą wnioskować od 10 do 20 października,
  • na semestr letni – studenci mogą wnioskować od 1 do 10 marca.

Doktoranci przyjęci na studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020 mogą wnioskować o przyznanie stypendium rektora do 25 października.

Eureca-PRO logo

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie