A A+ A++

Konkursy i zaproszenia ofertowe

DZIEKAN WYDZIAŁU CHEMICZNEGO POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ

ogłasza konkurs na stanowisko referenta technicznego w Katedrze Chemii Nieorganicznej, Analitycznej i Elektrochemii na Wydziale Chemicznym

Opis stanowiska:

 • do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (j.t. Dz. U. 2021 r. poz. 478, z późn. zm.) oraz Statucie Politechniki Śląskiej z dnia 3 czerwca 2019 r. (Monitor Prawny PŚ z 2020 r. poz. 339, z późn. zm.),
 • przewidywana data rozpoczęcia pracy: 01.07.2022,
 • miejsce pracy i rodzaj umowy: instalacja odsalania przy KWK Piast-Ziemowit, ul. Pokoju 4, 43-140 Lędziny, umowa o pracę,
 • okres zatrudnienia: od 01.07.2022 do 31.03.2024.
 • zatrudnienie realizowane jest w ramach projektu europejskiego LIFE BRINE-MINING (http://brinemining.eu),

Zadania:

 • nadzór oraz utrzymanie ruchu instalacji oczyszczania wód kopalnianych,
 • pobór próbek wg otrzymanego schematu,
 • oznaczanie podstawowych własności fizykochemicznych wody i ścieków,

Wymagania:

 • wykształcenie średnie techniczne lub tytuł inżyniera w naukach chemicznych, inżynierii chemicznej, ochronie środowiska, górnictwie lub pokrewnych,

Dodatkowe wymagania:

 • wiedza z zakresu technologii oczyszczania ścieków,
 • posiadanie umiejętności organizacyjnych oraz umiejętności miękkich w zakresie współpracy w zespole badawczym,

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy
 • życiorys wraz z opisem dotychczasowego doświadczenia zawodowego oraz posiadanej wiedzy w zakresie technologii oczyszczania ścieków,

Uczelnia oferuje (w punktach):

 • zatrudnienie na umowę o pracę na okres 21 miesięcy w pełnym wymiarze godzin
 • szkolenie w zakresie krystalizacji, technik membranowych oraz wyparnych,
 • możliwość obsługi instalacji przemysłowej w skali pilotowej,

Perspektywy rozwoju zawodowego (krótki opis w punktach):

 • zwiększenie umiejętności w zakresie nadzoru i utrzymania ruchu w instalacjach oczyszczania ścieków,
 • poznanie metod rozdziału substancji: krystalizacji, ultrafiltracji, nanofiltracji, odwróconej osmozy, elektrodializy, destylacji,
 • rozwiniecie zdolności interpersonalnych w pracy w zespole badawczym,

Zgłoszenie należy złożyć:

 • w sekretariacie Katedry Chemii Nieorganicznej, Analitycznej i Elektrochemii, ul. B. Krzywoustego 6, 44-100 Gliwice,
 • w terminie do dnia 31.05.2022,

Komisja konkursowa będzie się kontaktować z kandydatem w celu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, Kandydaci zostaną powiadomieni o wynikach konkursu w terminie do 7 dni od daty jego rozstrzygnięcia. Kandydatom negatywnie zaopiniowanym przez komisję przysługuje prawo do odwołania się od wyników konkursu w terminie do 7 dni od dnia powiadomienia.                                                                                             

Oferty niekompletne lub dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z kandydatami spełniającymi wymogi formalne.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Śląska z siedzibą przy ul. Akademicka 2A, 44-100 Gliwice,
 • Politechnika Śląska wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować
  za pośrednictwem adresu e-mail: iod@polsl.pl,
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji do pracy na Politechnice Śląskiej,
 • podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 221 ustawy – Kodeks pracy oraz, jeżeli wyrazi Pani/Pan zgodę na wykorzystanie CV w przyszłych rekrutacjach na Politechnice Śląskiej,
  6 ust. 1 lit. a rozporządzenia RODO,
 • dostęp do Pani/Pana danych osobowych wewnątrz struktury organizacyjnej Politechniki Śląskiej będą mieć wyłącznie pracownicy upoważnieni do przetwarzania danych osobowych w niezbędnym zakresie,
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa,
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji procesu rekrutacji lub przez okres najbliższych 9 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji, jeśli wyrazi Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych procesach rekrutacji,
 • ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz, w zakresie przewidzianym obowiązującymi przepisami, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu; w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
 • ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
  o ochronie danych,
 • podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane.

 

Dziekan
prof. dr hab. inż. Krzysztof Walczak

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie