A A+ A++
photo
Author: System Published at: 22.01.2021 Last update: 05.03.2021

Granty i stypendia w programach projakościowych – podsumowanie 2020 roku

Programy projakościowe są jednym z głównych narzędzi realizacji strategii rozwoju Politechniki Śląskiej. Ich zasadniczym celem jest, poprzez udzielanie grantów lub stypendiów, motywowanie oraz wspieranie pracowników, doktorantów i studentów w celu dążenia do doskonałości naukowej, wzrostu umiędzynarodowienia oraz unowocześniania kształcenia opartego o badania i innowacje.
 
W 2020 roku Rektor przyznał:

 granty na podniesienie zdolności uzyskania projektów międzynarodowych

• granty w związku z zatrudnianiem pracownika na stanowisku badawczym finansowanym ze źródeł zewnętrznych

• granty za publikacje wydane w czasopismach TOP1, TOP10, czasopismach „Nature” lub „Science” oraz za monografie w wysoko punktowanych wydawnictwach, w ramach programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza

• granty na dofinansowanie badań o charakterze przełomowym w ramach programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza

• granty w celu rozpoczęcia działalności naukowej w nowej tematyce badawczej w ramach programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza

• granty w celu odbycia co najmniej 3-miesięcznych staży w wiodących zagranicznych ośrodkach naukowych w ramach programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza

• granty w celu wydania monografii naukowej lub dydaktycznej

• granty na dofinansowanie badań związanych ze zwalczaniem COVID-19

• granty na korektę językową publikacji wysoko punktowanych lub zgłoszeń patentowych

• rektorskie granty habilitacyjne

• rektorskie granty profesorskie

• rektorskie granty za wysoko punktowane publikacje lub udzielone patenty

• granty dla doktorantów z zagranicy, w ramach programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza

• świadczenia dla najlepszych doktorantów, w ramach programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza

• stypendia za publikacje wydane we współpracy z autorem reprezentującym zagraniczny ośrodek naukowy lub partnera nieakademickiego, w ramach programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza

• stypendia dla zespołów realizujących projekty w programie Horyzont 2020 lub Horyzont Europa w ramach programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza

• stypendia dla najlepszych studentów Politechniki Śląskiej pochodzących z krajów spoza Unii Europejskiej w ramach programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza

• stypendia mentorskie - Program mentorski „Rozwiń skrzydła” realizowany w ramach programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza

• dofinansowanie projektów studenckich kół naukowych, w ramach programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza

• dofinansowanie projektów - kształcenie zorientowane projektowo – PBL, w ramach programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza

W 2020 roku Rektor przyznał także dodatki zadaniowe w ramach programów projakościowych premiujących zaangażowanie i wkład w rozwój Uczelni w 2019 r.
Share:fbtwitter

News

Show all
Eureca-Pro logo

© Silesian University of Technology

General information clause on the processing of personal data by the Silesian University of Technology

The authors - the organizational units in which the information materials were produced, are fully responsible for the correctness, up-to-date and legal compliance with the provisions of the law. Hosted by: IT Center of the Silesian University of Technology ()

Rules for the use of "cookies" on the websites of the Silesian University of Technology

Data availability statement

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie