Apel

dodatkowe  informacje dotyczące realizacji podwyżek od 1 października  2020  r 

- wszyscy pracownicy Uczelni – niezależnie od stażu pracy i stanowiska
uzyskują podwyżkę i to na tym samym poziomie

- wysokość wynagrodzenia zasadniczego jest naliczana automatycznie i nie podlega
decyzji ani bezpośredniego przełożonego, ani też przełożonego wyższego szczebla

- w „puli Rektora” z 4 284 900 zł jakie otrzymała na ten cel Uczelnia zostało na
3 miesiące 11 828 zł (czyli po 2948 zł na miesiąc na 3142 pracowników – czyli
mniej niż 1 zł na pracownika) 

- nauczyciele akademiccy  NA  mają z dniem 1 października o 6% większe wynagrodzenie
zasadnicze (przy ustaleniu wynagradzania zasadniczego nie uwzględnia się programów
projakościowych czasowo podnoszących wynagrodzenia np. związanych z realizacją
grantów, publikacjami itp.)

- pracownicy nie będący nauczycielami akademickimi NNA uzyskują łącznie 6%
podwyżki,przy czym dokładny procent wynagrodzenia zasadniczego zależy od wysokości
premii przypisanej do pracownika.

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------

Uwaga

Wszystkie świadczenia z dniem 1 .10.2020r będą wypłacane na konta w terminach 5 i 20 każdego miesiąca , lub w następny dzień roboczy jeśli ta data wypada w weekend lub święta.

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

------------------------------------------------------------------------------------------------

 

              Opinia i uwagi Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP

do projektu stanowiska MNiSW dotyczącego rozliczenia godzin niewykonanych
w semestrze letnim w roku akademickim 2019/2020 w związku
z czasowym ograniczeniem funkcjonowania Uczelni

Rada Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP uważa, że zastosowanie przepisów art. 91 Kodeksu Pracy (KP) w uczelniach, które nie zrealizowały części zajęć dydaktycznych w związku z zawieszeniem funkcjonowania Uczelni w okresie pandemii wirusa covid19 jest nieuzasadnione. Przesłanką stosowania art. 91 jest „uzasadniona sytuacja finansowa pracodawcy”.  Intencją ustawodawcy wprowadzającą ten przepis było zapobieganie upadłości zakładów pracy i w ten sposób uniknięcie zwolnień grupowych. Ta przesłanka nie zaistniała na Uczelniach. 

Na dzień dzisiejszy brak oceny skutków finansowych zawieszenia funkcjonowania Uczelni w okresie pandemii, tym bardziej nie można ocenić stopnia wykonania zajęć dydaktycznych, gdyż semestralne lub też roczne okresy rozliczania zajęć upływają z końcem semestru, czyli praktycznie po 30 września 2020 roku.

Rada Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP uważa, że obecny stan regulacji prawnych zawartych w KP oraz w przepisach prawa pracy obowiązujących na uczelniach, z  powodzeniem może być wykorzystany do organizowania zajęć i ich rozliczania w okresie pandemii (artykuły: 22, 80, 81, 94 KP, wewnętrzne przepisy dotyczące rozliczania pensum czy też godzin ponadwymiarowych – wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe należy się za faktycznie wykonane godziny).

Uwaga ogólna:

Jeżeli władze uczelni nie podjęły stosownych działań, to ponoszą za to odpowiedzialność. Nie można teraz zmieniać przepisów z powodu nieudolności uczelni, byłoby to przenoszenie obowiązków pracodawcy na pracowników. Co więcej, nowelizacja teraz musiałaby działać wstecz, nie można pozbawiać pracownika wypłaconego wynagrodzenia - uczelnie zapłacą koszty sądowe za przegrane sprawy. 

 Nie ma dokładnych danych dotyczących ile uczelni i ile zajęć nie zostało wykonanych. Oczywiście trzeba sprawdzić jakie regulacje były na poszczególnych uczelniach. Nie możemy wykluczać, że pomimo organizacji pracy i zajęć pracownicy nie przestrzegali tych procedur. Za niewywiązywanie się z obowiązków nauczyciel akademicki ponosi konsekwencje prawne – takie wnioski możemy wyciągać po analizie konkretnych przypadków, błędem jest generalizowanie.

 

Sugerowanie przez MNiSW wprowadzenia art. 91 KP może mieć dalej idące konsekwencje niż zakładane rozwiązanie problemu. Na wielu uczelniach może to być pokusa dla Rektorów, do rozszerzenia tego prawa na wszystkich pracowników uczelni, co spowoduje bardzo duże niepokoje społeczne.

Jednocześnie zwracamy uwagę, że uczelnie otrzymały dodatkowe środki finansowe przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z covid19. Dodatkowo uczelnie mają oszczędności na funduszu wynagrodzeń: osoby przebywające na L4 i zasiłku opiekuńczym z powodu zamknięcia szkół, były finansowane z ZUS, pracodawca nie płacił wynagrodzeń. Oszczędności z funduszu wynagrodzeń należy wydać do końca roku. Poza tym są oszczędności które powstały z tytułu zmniejszonych opłat za korzystanie z budynków – woda, prąd, ciepło, sprzątanie itd.

 

 

Z poważaniem

Janusz Szczerba

prezes RSzWiN ZNP 

 --------------------------------------------------------------------------------------------

Cd.  tematu dotyczącego pensum i nadgodzin nauczycieli akademickich.

Ze względu za długa treść,  zainteresowanych tematem zapraszamy do linków.

Pismo z ministerstwa-3.pdf

Stanowisko sekretariatu RSzWiN ZNP 4.pdf                                   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                 Nadal wstrzymane są chwilówki.

WYPŁATY POZOSTAŁYCH ŚWIADCZEŃ I ZAPOMÓG, PO PRZESŁANIU DOKUMENTÓW POCZTĄ WEWNĘTRZNĄ LUB DROGĄ E-MAILOWĄ, PO ROZPATRZENIU BĘDĄ REALIZOWANE NA KONTA – ZATEM PROSIMY O ICH PODANIE.

WPŁATY ZALEGŁYCH CHWILÓWEK ORAZ SKŁĄDEK NALEŻY UIŚCIĆ NA KONTO:

ZNP W POLITECHNICE ŚLĄSKIEJ

581050 1285 1000 0002 0211 4435 

PROSIMY O WYROZUMIAŁOŚĆ I ŻYCZYMY ZDROWIA

 

                                                           Ważne!!

Dwa największe związki zawodowe w Politechnice Śląskiej (ZNP i Solidarność) w trosce
o dobro członków MPKZP wymogły powstanie po latach strony internetowej Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Politechnice Śląskiej!

Od lutego 2020 pod adresem https://www.polsl.pl/INNE/MPKZP/Strony/Witamy.aspx  można znaleźć wszystkie niezbędne informacje odnośnie działalności MPKZP przy Politechnice Śląskiej, w tym o różnych świadczeniach. Dostępne są również formularze do pobrania informacje. Zachęcamy do zapoznania się z nimi.  

 

  

 

  

                                  

                  

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Strona domowa ZNP Pol. Śl.