Z prac Rady i  Prezydium Związku Nauczycielstwa Polskiego

w Politechnice Śląskiej 

            Początek nowego roku jest dobrym czasem na podsumowanie działalności Rady Prezydium ZNP
w Politechnice Śląskiej.

          Miniony rok był rokiem wdrażania Ustawy 2.0, która dla środowiska akademickiego jest
naszym zdaniem, rewolucyjna. Ustawa 2.0 wprowadza także wiele zmian organizacyjnych,
wymaga przygotowania nowych dokumentów i wdrożenia ich na Uczelni.

            Prezydium i pani Prezes Związku osobiście zgodnie ze Statutem Uczelni i Związku włączyli
się między innymi do:

-     dyskusji nad zapisami i opiniowaniem projektu Statutu Politechniki Śląskiej, dostosowanego
do zapisów Ustawy,

-      uzgadniania zmian wysokości wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach dla
wszystkich  pracowników Uczelni,

-     uzgadniania Regulaminu Pracy dotyczącego, po raz pierwszy wszystkich pracowników,
zarówno będących nauczycielami jak i nie będących nauczycielami akademickimi’

-     uzgadniania preliminarza wydatkowania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

-    dyskusji i propozycji zapisów ujętych w Formularzu oceny okresowej nauczycieli akademickich.

To obszerne, wymagające wielu godzin dyskusji i uzgodnień dokumenty. Naszym celem było
stworzenie zapisów zapewniających jak najlepsze warunki pracy i płacy pracowników,
właściwą ocenę ich aktywności oraz sprawną organizację Uczelni.

            W ostatnim okresie roku 2019 najwięcej uwagi poświęciliśmy:

-     czynnemu i efektywnemu udziałowi delegacji ZNP w Pol. Śl. w V Krajowej Konferencji Sprawozdawczo- Wyborczej Rady Szkolnictwa Wyższego ZNP (październik). Wybrano nowego RSzWiN. Został nim kol. Janusz Szczerba z Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego
w Radomiu. Powołano nowy Sekretariat, Prezydium – członkiem Prezydium została
kol. Wioletta Przystaś oraz Komisję Rewizyjną – członkiem Komisji został kol. Krystian Janiszewski

-     udziałowi w opracowaniu, a następnie przyjęciu programu działania RSzWiN na najbliższe 5 lat. Przyjęty program powinien być  również realizowany przez ZNP w Pol. Śl..

Delegat naszego Związku (kol. Wioletta Przystaś) uczestniczyła w XLII Krajowym Zjeździe Delegatów ZNP (październik 2019) podczas, którego wybrano ponownie kol. Sławomira Broniarza na funkcję Prezesa ZNP. Na Zjeździe przyjęto program działania Związku i wprowadzono zmiany w Statucie ZNP. Do nowych zapisów musimy dostosować Statut ZNP w Pol. Śl..

            Członkowie Prezydium i Rady ZNP prowadzili zgodnie z naszym Statutem wiele prac,
w tym:

-      przeprowadziliśmy wybory do Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, aby mogła

funkcjonować zgodnie z duchem obowiązujących aktów prawnych,

-      rozpoczęliśmy dyskusję nad zmianami w Regulaminie ZFŚS. Widzimy konieczność
zmian niektórych zapisów i wspólnie z NSZZ Solidarność przedstawiliśmy te propozycje,

-      poprosiliśmy o rozważenie ponownego przeanalizowania stawek za godziny ponadwymiarowe, w tym prowadzone w języku angielskim oraz realizowane
w soboty i niedziele,

-     zwróciliśmy się do Senatu Politechniki Śląskiej o wsparcie działań ZNP w walce
o obiecane przez Rząd podwyżki dla wszystkich pracowników nauki i szkolnictwa wyższego w 2020 r.,

-      po przeanalizowaniu zapisów dotyczących zasiłków i zapomóg wprowadziliśmy niezbędne zmiany w naszych wewnętrznych (ZNP) regulaminach.

Ponadto:

-       braliśmy udział w licznych komisjach,

-       podejmowaliśmy interwencje w sprawach pracowniczych – są już także pozytywne rozwiązania,

-      przygotowujemy się do prac nad  Regulaminem Wynagradzania – czekamy na propozycje     Władz  Uczelni,

-      przygotowujemy propozycje zmian w Regulaminie ZFŚS,

-      przygotowujemy sprawozdanie za rok 2019 i preliminarz wydatków funduszu Związku.

            Życzymy pracownikom i studentom Politechniki Śląskiej zdrowia i pomyślności w 2020 r..

            Gliwice, styczeń 2020

--------------------------------------------------------------------------------------------------

W dniu 19 grudnia odbyło się nasze coroczne spotkanie w świątecznej atmosferze.
To moment podsumowania całego roku działania i spotkania w poszerzonym gronie. Ponownie zawitały do nas Władze Rektorskie naszej Uczelni.
Życzymy wszystkim jeszcze raz spokojnych i radosnych świąt Bożego Narodzenia
i wszystkiego co najlepsze w nowym 2020 roku.

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

W związku z potrzebą przeprowadzenia Nadzwyczajnego  Walnego zebrania Delegatów PKZP w listopadzie 2019 roku nie odbędzie  się zebranie Zarządu PKZP - rozpatrzenie wniosków o pożyczki i zwroty wkładów przewidziane sa w grudniu 2019 roku

Przewodniczący Zarządu PKZP

Dr hab. inż Witold Biały, prof.. PŚ.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------   
  
Z prac Prezydium Związku u Nauczycielstwa Polskiego

w Politechnice Śląskiej 

            W czerwcu przygotowane zostały przez Prezydium ZNP wybory na kolejną 5-cio letnią kadencję. Zostali wybrani przewodniczący i wiceprzewodniczący Sekcji Oddziałowych oraz delegaci na Konferencję. Ustępujące władze Związku jednogłośnie uzyskały absolutorium.

 W dniu 12 czerwca  2019 roku nowym prezesem Związku została kol. dr hab. inż. Wioletta Przystaś prof. PŚ. Nowo wybrana Rada związku liczy 22 osoby. Do Warszawy na wybory władz Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP delegowano, zgodnie z ordynacją wyborczą  7 osób.

            W okresie lipiec – wrzesień  nowo wybrane Prezydium ZNP  prowadziło wiele prac,

 które wymagały między innymi uzgodnień związków zawodowych z władzami Uczelni, w tym:

        w lipcu, trudnym ze względu na urlopy okresie wpłynął do ZNP projekt Regulaminu pracy. Regulamin wymagał uzgodnienia pomiędzy związkami i władzami Uczelni.

     Po wielogodzinnych debatach w gronie Prezydium ZNP oraz z przedstawicielami 

      NSZZ „Solidarność” zostało przedstawionych wspólnie przez obydwa związki ponad 60 uwag
i propozycji zmian zapisów. Większość z nich została wpisana do projektu i

     8 sierpnia 2019 roku został uzgodniony tekst Regulaminu pracy. Między innymi zostały uwzględnione propozycje:

- wprowadzenia do obowiązków bezpośredniego przełożonego ułatwiania pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych (par.6 ust.2 – odwołanie do par.6 ust.1 pkt.9)

- doprecyzowanie zapisu par.7 ust.2 „korzystanie z wyników pracy pracowników stanowiących utwór

w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, powstałych
w ramach stosunku pracy
, określają odrębne przepisy.

- wprowadzenia zapisu, który mówi, że pomieszczenia związków zawodowych nie są objęte systemem monitoringu.

- dopisania w par.20 okoliczności zwolnienia z pracy  również dla następujących czynności pracownika:

 1) członka Zakładowej komisji pojednawczej,

2) strony lub świadka w postępowaniu pojednawczym,

 3) wynikających z funkcji związkowej, 4) pełniącego funkcję Społecznego inspektora pracy,

 jeżeli czynność ta nie może być wykonana w czasie wolnym od pracy.

- wprowadzenia, po latach zmiany liczby godzin za prowadzenie dyplomu magisterskiego

z 6 h na 12 h.

- wprowadzenia zapisów w dziale urlopy szczególne (dział VII) obejmujących wszystkich nauczycieli akademickich – badawczych i dydaktycznych.

- utrzymania wypłaty wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe do dnia 30 listopada.

- utrzymania bez zmian zapisów  w dziale IX skargi i wnioski z poprzedniego Regulaminu.

- dopisania w par.86 „na wniosek pracownika, spory o roszczenia ze stosunku pracy mogą

być rozpatrzone przez Zakładową Komisję Pojednawczą.

        w sierpniu przedyskutowano i uzgodniono wydatkowanie funduszy – preliminarz –
z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

        w porozumieniu z NSZZ „Solidarność” skierowane zostało przez Prezydium

       ZNP pismo do Zarządu Pracowniczej Kasy Zapomogowo  Pożyczkowej (PKZP)

      z uwagami dotyczącymi zauważonych nieprawidłowości w organizacji

        i przeprowadzeniu wyborów.

        odbyła się dyskusja i przygotowano pismo z uwagami dotyczącymi nieprawidłowości

       w przyznawaniu na wydziałach nagród dla nauczycieli akademickich z Władzami Uczelni.

        skierowano pismo do JM Rektora z wnioskami wypracowanymi przez Sekcję Emerytów
i Rencistów ZNP w Politechnice Śląskiej.

            W trakcie ostatnich miesięcy członkowie Prezydium ZNP brali aktywny udział

w pracach związanych z funkcjonowaniem Uczelni, poprzez uczestniczenie w licznych dyskusjach
i spotkaniach w ramach gremiów uczelnianych.

            Podczas spotkań z władzami Uczelni prowadzono  dyskusje na tematy

zgłaszane przez pracowników, w tym na temat wypracowania jednolitego

systemu nagradzania nauczycieli akademickich. Coraz częściej pojawia się

w dyskusjach wśród nauczycieli akademickich problem niedoceniania

tej grupy pracowników przez przełożonych.

 14 października 2019

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 W zakładce "Regulaminy"  zostały umieszczone znowelizowane Regulaminy ZNP.  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                             

              

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Strona domowa ZNP Pol. Śl.