Z prac Prezydium Związku  Nauczycielstwa Polskiego w Politechnice Śląskiej

 

Za nami gorący okres intensywnych prac:

- Kontynuowaliśmy rozmowy z Władzami Rektorskimi nad zapisami w Statucie Uczelni, a także przygotowywaliśmy opinię na temat projektu przedstawionego przez Magnificencję Rektora. W chwili obecnej prace zostały ukończone i jak pewnie większość pracowników już wie od 1 października 2019 r. Uczelnia ma nowy Statut, który odpowiada Ustawie 2.0 i zmienia bardzo wiele w życiu społeczności akademickiej.

- Uzgadnialiśmy wielkość podwyżek na Uczelni. Staraliśmy się uwzględnić problemy różnych grup stanowisk, w tym różnice płacowe na tych samych stanowiskach, przy tych samych obowiązkach, o czym Państwo nas informowaliście. To był niezwykle trudny czas, ponieważ przy ograniczonych funduszach należało przyjąć najbardziej optymalną wersję.

- Organizowaliśmy wybory nowych przewodniczących Sekcji Związkowych (Rad Oddziałowych), a także wiceprzewodniczących i delegatów na Zebranie Sprawozdawczo–Wyborcze (Konferencję Delegatów). Gratulujemy wszystkim wybranym Koleżankom i Kolegom i liczymy na owocną współpracę.

- Organizowaliśmy i przeprowadziliśmy Konferencję Delegatów, która odbyła się
w dniu 12 czerwca 2019r. Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Związku Nauczycielstwa Polskiego w Politechnice Śląskiej odbywa się raz na 5 lat.

Ustępującej Radzie i Prezesowi udzielono absolutorium.

Wybrano na następną pięcioletnią kadencję Prezesa - koleżankę Wiolettę Przystaś – dr hab. inż. prof. PŚ, powołano nową Radę, Komisję Rewizyjną oraz Przedstawiciela do RSzWiN (Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP).

     W październiku br. odbędzie się w Warszawie V Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza ZNP, na którą z naszego Związku pojedzie 8 delegatów (w tym 2 przedstawicieli Sekcji Emerytów i Rencistów).

Na pierwszym spotkaniu nowej Rady Związku ukonstytuowało się Prezydium Rady ZNP w Politechnice Śląskiej.

- W trakcie ostatnich dwóch miesięcy członkowie Prezydium ZNP brali aktywny udział w pracach związanych z funkcjonowaniem Uczelni, poprzez uczestniczenie w licznych dyskusjach i spotkaniach w ramach prac Komisji Senackich i innych.

- Członkowie Prezydium uczestniczyli w licznych spotkaniach i rozmowach
z pracownikami różnych jednostek Uczelni, próbując rozwiać ich wątpliwości i pomóc w rozwiązaniu indywidualnych i grupowych problemów. Mamy nadzieję na ich pozytywny wynik.

Odbyły się również liczne indywidualne spotkania przedstawicieli naszego Związku z Władzami Rektorskimi, na których przedstawialiśmy zgłaszane nam obawy i problemy pracowników.

Życzymy Koleżankom i Kolegom udanych urlopów, odpoczynku, a Rada Związku zabiera się z zapałem do pracy w nowej kadencji.

Wyniki wyborów zostaną ogłoszone na stronie i w gablotkach Związku.

 

                                                                                                          14 czerwca 2019r

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

Z prac Prezydium Związku  Nauczycielstwa Polskiego w Politechnice Śląskiej

Ze względu na okres ferii zimowych i sesji egzaminacyjnej z opóźnieniem przedstawiamy sprawozdanie z pracy Prezydium za luty i marzec 2019 roku:

- Kontynuowaliśmy rozmowy z Władzami Rektorskimi o zapisach w Statucie Uczelni, który będzie obowiązywać od 1.X.2019r, a który jest odpowiedzią na wprowadzoną w 2018 r. Ustawę 2.0.
W przedstawionej nam do zaopiniowania ostatecznej wersji znalazły się między innymi zapisy dotyczące związków zawodowych :

·         w § 3 ustęp 3 „Organy Politechniki współdziałają ze związkami zawodowymi działającymi
w Uczelni, w zakresie wynikającym z ustawy Kodeks pracy, ustawy o związkach zawodowych oraz z innych przepisów prawa”

·         w § 17 ustęp 4: „W posiedzeniach senatu uczestniczą z głosem doradczym po jednym przedstawicielu związków zawodowych działających na Politechnice, prorektorzy, kierownicy podstawowych jednostek organizacyjnych, dyrektor administracyjny i kwestor, jeżeli nie zostali wybrani do senatu. W posiedzeniach senatu mogą brać udział osoby zapraszane przez rektora.”

·         w § 22 ustęp 7 „W posiedzeniach komisji uczestniczy z głosem doradczym po jednym przedstawicielu związków zawodowych działających w Uczelni.”

·         w § 33 „Gremium opiniodawczym i doradczym dziekana jest rada dziekańska złożona
z: dziekana, prodziekanów, kierowników jednostek wewnętrznych, dyrektora/kierownika administracyjnego wydziału, przedstawiciela samorządu studenckiego i doktorantów. Do 25% składu rady mogą stanowić przedstawiciele otoczenia społeczno-gospodarczego.
W posiedzeniach rady dziekańskiej biorą udział przedstawiciele związków zawodowych,
a także mogą uczestniczyć inne osoby zapraszane przez dziekana. „

W chwili obecnej ostateczna wersja czeka na zaopiniowanie.

W trakcie tych dwóch miesięcy członkowie Prezydium ZNP brali aktywny udział w pracach związanych z funkcjonowaniem Uczelni, poprzez uczestniczenie
w licznych dyskusjach i spotkaniach w ramach prac Komisji Senackich i innych. Na prośbę ZNP przywrócono kilka wycieczek środowych z ZFŚS.

Odbyliśmy liczne spotkania i rozmowy z pracownikami różnych jednostek Uczelni, próbując rozwiać ich wątpliwości czy pomóc w rozwiązaniu indywidualnych problemów. Sprawy dalej się toczą. Otrzymaliśmy również niepokojące sygnały od pracowników, że ZNP podjęło już rozmowy na temat realizacji podwyżek, czemu kategorycznie zaprzeczamy i prosimy
o weryfikowanie informacji bezpośrednio w ZNP.

W marcu odbyło się posiedzenie Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP. Jesteśmy 3 największą w Polsce organizacją w ramach RSzwiN ZNP! Jednak najważniejszym elementem, prócz przygotowań do tegorocznych wyborów była wymiana doświadczeń, otrzymanie szeregu instrukcji i pomocnych materiałów, związanych m.in. z czekającą nas podwyżką wynagrodzenia.
W trakcie spotkania w Warszawie odbyło się również kolejne spotkanie Konwentu Prezesów Uczelnianych Organizacji Związku Nauczycielstwa Polskiego, które pozwoliło na wymianę doświadczeń jednostek ZNP umiejscowionych w południowej Polsce. Dyskusja toczyła się nad pracami związanymi z wdrażaniem statutów na Uczelniach, wprowadzaniem arkuszy oceny okresowej i innych dokumentów.

Na tle doświadczeń innych jednostek możemy stwierdzić, że wprowadzanie wymagań Ustawy 2.0 przebiega na naszej Uczelni w dobrej i merytorycznej atmosferze dyskusji z Władzami Uczelni. Efektem tego jest powołanie z dniem
1 marca 2019r. na członka I Rady Uczelni Prezes ZNP
w Politechnice Śląskiej.

 10 kwietnia 2019r.

    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Związek Nauczycielstwa Polskiego

w Politechnice Śląskiej

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w darmowych szkoleniach pt.: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych.”

Szkolenia informatyczne obejmują:

Szkolenie typu ECDL STANDARD. Moduły na poziomie średniozaawansowanym:

S1 – Użytkowanie baz danych,

S2 – Grafika menedżerska i prezentacyjna,

S3 – IT Security,

S4 – Edycja obrazów,

S5 – Zarządzanie projektami,

S6 – Web Editing,

S7 – Współpraca online,

S8 – CAD 2D,

S9 – Rozwiązywanie problemów,

S10 – Podstawy programowania (Computing),

S11 - Ochrona danych (Data Protection).

Szkolenie ECDL ADVANCED.  Moduły na poziomie zaawansowanym:

A1 – Zaawansowane przetwarzanie tekstów,

A2 – Zaawansowane arkusze kalkulacyjne,

A3 – Zaawansowane użytkowanie baz danych,

A4 – Zaawansowana grafika menedżerska i prezentacyjna. 

Grafika komputerowa z użyciem PHOTOSHOP,

Szkolenie z zakresu tworzenia stron WWW,

Tworzenie aplikacji internetowych.

Szkolenia realizowane są w grupach 10-12 osobowych w siedzibie ZNP w Politechnice Śląskiej w godzinach w przyszłości uzgodnionych z uczestnikami. Częstotliwość i długość spotkań jest do ustalenia z uczestnikami szkolenia 2x tygodniowo po 3h lekcyjne (po 45 min) lub 1x weekendowo (zwyczajowo sobota) 6h lekcyjnych.

Wymagany sprzęt i oprogramowanie zapewnia trener.

Szkolenie kończy się uzyskaniem certyfikatu ECDL - „European Computer Driving Licence

Szkolenia przeznaczone są wyłącznie dla członków ZNP w Politechnice Śląskiej*  Przewidziano miejsca dla nowych członków (ze zobowiązaniem złożenia deklaracji
i przystąpienia do ZNP na co najmniej 2 lata).

Zapisy trwają do 18.04 br. w siedzibie ZNP pokój 44 na wydziale Górnictwa i Geologii . Więcej informacji w sekretariacie.

 

       * niestety nie dotyczy mężczyzn z wyższym wykształceniem.

 

Uchwała - Protest

---------------------------------------------

Koleżanki i Koledzy

ZNP w Politechnice Śląskiej informuje, że zgodnie z zapowiedziami

Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zapowiadane podwyżki

wynagrodzeń obejmą WSZYSTKICH pracowników szkół wyższych, czyli

zarówno nauczycieli akademickich jak i pracowników niebędących

nauczycielami akademickimi.

Do tej pory MNiSzW przekazało jedynie ogólną informację o kwocie

przeznaczonej na podwyżki wynagrodzeń. W związku z tym na naszej

Uczelni NIE TOCZĄ się w tej sprawie żadne rozmowy strony związkowej

z władzami Politechniki Śląskiej.

Jeżeli zapowiedzi MNiSzW przybiorą bardziej konkretny kształt i władze

Uczelni podejmą rozmowy  ze związkami zawodowymi działającymi na

Uczelni, to ZNP będzie reprezentowało, jak zawsze w takich sprawach 

i zgodnie ze swoim Statutem, interesy WSZYSTKICH jej pracowników.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------                  

Nowo powołana Rada Uczelni na czele z JM Rektorem Politechniki Śląskiej
prof. dr hab. inż. Arkadiuszem Mężykiem.

Jesteśmy dumni, że w jej składzie znalazła się także Prezes ZNP
dr hab. inż. Wioletta Przystaś.

Wszystkim członkom serdecznie gratulujemy wyboru i życzymy podejmowania decyzji, które wprowadzą Politechnikę Śląską do elity polskich uczelni. 

       

Gratulacje

                ---------------------------------------------------------------------------------------------

 

Z prac Prezydium Związku  Nauczycielstwa Polskiego w Politechnice Śląskiej

Wraz z nowym rokiem będziemy  na stronie ZNP informować Państwa  o pracach i inicjatywach  podejmowanych przez Prezydium Związku Nauczycielstwa Polskiego w Politechnice Śląskiej oraz członków Prezydium pracujących w Komisjach Senackich i  Rektorskich.

Będziemy starać się prezentować informacje, które przybliżą Państwu najważniejsze sprawy pracownicze, środowiska akademickiego i wdrażania nowej Ustawy w rozwiązaniu których Związek współpracuje  z Władzami Uczelni.

 W styczniu 2019 roku:

- Kontynuowaliśmy rozmowy z Władzami Rektorskimi o kształcie nowo tworzonego Arkusza Oceny Okresowej dla Nauczycieli Akademickich.

 Prace nad arkuszem zaczęły się już na początku roku akademickiego i rozmowy nad jego kształtem trwały  do bieżącego tygodnia.

 Przekazaliśmy w Państwa imieniu  uwagi i opinie.  Reprezentatywne Związki Zawodowe działające w  Uczelni wspólnie zaopiniowały projekt arkusza.  Na styczniowym Senacie projekt będzie głosowany.

 Na wniosek Prezydium Związku Nauczycielstwa Polskiego oceniać wszystkich nauczycieli, niezależnie od stanowiska będą powołane w tym celu Komisje, a nie  tylko bezpośredni przełożony.

Ma to na celu zapewnienie pracownikowi poczucia  większej bezstronności oceny,  

- Prezydium ZNP proponowało i opiniowało  zmiany wprowadzane  do Regulaminu przyznawania nagród rektora Politechniki Śląskiej dla nauczycieli akademickich,

-  Prezydium ZNP zaproponowało, w pracach nad  Ankietą oceny nauczycieli przez studentów zmiany w zapisach,

- Bardzo ważna i dobra wiadomość! dotycząca  adiunktów, którzy posiadają stopień doktora i od 1 października 2018 roku  przeszli na etat dydaktyczny.

Sygnał jednego z pracowników będącego od  października 2018 starszym wykładowcą dał nam impuls do rozmów o ich  stawkach miesięcznego wynagrodzenia.

 Rozmowy przedstawicieli ZNP z Władzami Rektorskimi zaowocowały tym, iż od 1 stycznia  2019 roku Państwa wynagrodzenie zasadnicze zostanie podniesione do poziomu jakie od     1 stycznia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego otrzymuje adiunkt. Różnica powinna być wyrównana wraz z najbliższą wypłatą   wynagrodzeń                                       

 

23 stycznia 2019r.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 

                

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Strona domowa ZNP Pol. Śl.