Nasz wieloletni członek związku Krzysztof Sławiński. Osobiście przyszedł
przekazać nam swój puchar i dyplom!
Jesteśmy dumni, że reprezentuje ZNP w Politechnice Śląskiej!
Sukces zawdzięcza sobie i swojej ciężkiej pracy! Krzysztof Sławiński 
dziękujemy! Będziemy zawsze wspierać!
 

GRATULUJEMY

 

 


 


 

 

 

 

 

                          

                                                         Pod patronatem       

          SYLWESTER  2019/2020 

LANCKORONA zwana miastem aniołów to magiczne miejsce,
w którym na przekór dzisiejszym trendom, czas się zatrzymał.

 Tutaj nikt się nie śpieszy,                                                                    

W tym malowniczym  dawnym miasteczku królewskim , obecnie wsi można spędzić cudowne, spokojne dni, przy gorącej czekoladzie oglądać wspaniały XV-XVIII wieczny rynek.

 Mamy do zaproponowania  Sylwester 2019/2020

w ośrodku szkoleniowym „KORONA” z 31.12. 2019r

na  01.01. 2020r.

 Nowy Rok z możliwością wcześniejszego przyjazdu,

oraz  przedłużenia pobytu za dodatkowa opłatą.

-nocleg wraz z sylwestrem oraz śniadaniem noworocznym

125 zł od osoby (w tym nocleg 60 zł, możliwość wykupienia

obiadu w Nowy Rok w cenie 25 zł. )

Menu sylwestrowe: barszcz z krokietem, patera wędlin, patera serów, sałatka jarzynowa, tymbaliki drobiowe, śliwka w boczku, koreczki drobiowe, ogórek konserwowy, pieczarki konserwowe, szarlotka, kawa, herbata.

Zgłoszenia mailowe lub  telefoniczne  do 15 listopada br.

 pod numer ZNP
w Politechnice Śląskiej  32 237 12 49 lub

komórka 79 375 36 09 . Wpłaty
w zależności od ilości dni, i posiłków,

do końca listopada na podane konto

po  zgłoszeniu chęci wyjazdu.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

W związku z potrzebą przeprowadzenia Nadzwyczajnego  Walnego zebrania Delegatów PKZP w listopadzie 2019 roku nie odbędzie  się zebranie Zarządu PKZP - rozpatrzenie wniosków o pożyczki i zwroty wkładów przewidziane sa w grudniu 2019 roku

Przewodniczący Zarządu PKZP

Dr hab. inż Witold Biały, prof.. PŚ.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------   
  
Z prac Prezydium Związku u Nauczycielstwa Polskiego

w Politechnice Śląskiej 

            W czerwcu przygotowane zostały przez Prezydium ZNP wybory na kolejną 5-cio letnią kadencję. Zostali wybrani przewodniczący i wiceprzewodniczący Sekcji Oddziałowych oraz delegaci na Konferencję. Ustępujące władze Związku jednogłośnie uzyskały absolutorium.

 W dniu 12 czerwca  2019 roku nowym prezesem Związku została kol. dr hab. inż. Wioletta Przystaś prof. PŚ. Nowo wybrana Rada związku liczy 22 osoby. Do Warszawy na wybory władz Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP delegowano, zgodnie z ordynacją wyborczą  7 osób.

            W okresie lipiec – wrzesień  nowo wybrane Prezydium ZNP  prowadziło wiele prac,

 które wymagały między innymi uzgodnień związków zawodowych z władzami Uczelni, w tym:

        w lipcu, trudnym ze względu na urlopy okresie wpłynął do ZNP projekt Regulaminu pracy. Regulamin wymagał uzgodnienia pomiędzy związkami i władzami Uczelni.

     Po wielogodzinnych debatach w gronie Prezydium ZNP oraz z przedstawicielami 

      NSZZ „Solidarność” zostało przedstawionych wspólnie przez obydwa związki ponad 60 uwag
i propozycji zmian zapisów. Większość z nich została wpisana do projektu i

     8 sierpnia 2019 roku został uzgodniony tekst Regulaminu pracy. Między innymi zostały uwzględnione propozycje:

- wprowadzenia do obowiązków bezpośredniego przełożonego ułatwiania pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych (par.6 ust.2 – odwołanie do par.6 ust.1 pkt.9)

- doprecyzowanie zapisu par.7 ust.2 „korzystanie z wyników pracy pracowników stanowiących utwór

w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, powstałych
w ramach stosunku pracy
, określają odrębne przepisy.

- wprowadzenia zapisu, który mówi, że pomieszczenia związków zawodowych nie są objęte systemem monitoringu.

- dopisania w par.20 okoliczności zwolnienia z pracy  również dla następujących czynności pracownika:

 1) członka Zakładowej komisji pojednawczej,

2) strony lub świadka w postępowaniu pojednawczym,

 3) wynikających z funkcji związkowej, 4) pełniącego funkcję Społecznego inspektora pracy,

 jeżeli czynność ta nie może być wykonana w czasie wolnym od pracy.

- wprowadzenia, po latach zmiany liczby godzin za prowadzenie dyplomu magisterskiego

z 6 h na 12 h.

- wprowadzenia zapisów w dziale urlopy szczególne (dział VII) obejmujących wszystkich nauczycieli akademickich – badawczych i dydaktycznych.

- utrzymania wypłaty wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe do dnia 30 listopada.

- utrzymania bez zmian zapisów  w dziale IX skargi i wnioski z poprzedniego Regulaminu.

- dopisania w par.86 „na wniosek pracownika, spory o roszczenia ze stosunku pracy mogą

być rozpatrzone przez Zakładową Komisję Pojednawczą.

        w sierpniu przedyskutowano i uzgodniono wydatkowanie funduszy – preliminarz –
z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

        w porozumieniu z NSZZ „Solidarność” skierowane zostało przez Prezydium

       ZNP pismo do Zarządu Pracowniczej Kasy Zapomogowo  Pożyczkowej (PKZP)

      z uwagami dotyczącymi zauważonych nieprawidłowości w organizacji

        i przeprowadzeniu wyborów.

        odbyła się dyskusja i przygotowano pismo z uwagami dotyczącymi nieprawidłowości

       w przyznawaniu na wydziałach nagród dla nauczycieli akademickich z Władzami Uczelni.

        skierowano pismo do JM Rektora z wnioskami wypracowanymi przez Sekcję Emerytów
i Rencistów ZNP w Politechnice Śląskiej.

            W trakcie ostatnich miesięcy członkowie Prezydium ZNP brali aktywny udział

w pracach związanych z funkcjonowaniem Uczelni, poprzez uczestniczenie w licznych dyskusjach
i spotkaniach w ramach gremiów uczelnianych.

            Podczas spotkań z władzami Uczelni prowadzono  dyskusje na tematy

zgłaszane przez pracowników, w tym na temat wypracowania jednolitego

systemu nagradzania nauczycieli akademickich. Coraz częściej pojawia się

w dyskusjach wśród nauczycieli akademickich problem niedoceniania

tej grupy pracowników przez przełożonych.

 14 października 2019

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 W zakładce "Regulaminy"  zostały umieszczone znowelizowane Regulaminy ZNP.  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                             

              

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Strona domowa ZNP Pol. Śl.