Z prac Prezydium Związku Nauczycielstwa Polskiego

w Politechnice Śląskiej 

            W czerwcu przygotowane zostały przez Prezydium ZNP wybory na kolejną 5-cio letnią kadencję. Zostali wybrani przewodniczący i wiceprzewodniczący Sekcji Oddziałowych oraz delegaci na Konferencję. Ustępujące władze Związku jednogłośnie uzyskały absolutorium.

 W dniu 12 czerwca  2019 roku nowym prezesem Związku została kol. dr hab. inż. Wioletta Przystaś prof. PŚ. Nowo wybrana Rada związku liczy 22 osoby. Do Warszawy na wybory władz Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP delegowano, zgodnie z ordynacją wyborczą  7 osób.

            W okresie lipiec – wrzesień  nowo wybrane Prezydium ZNP  prowadziło wiele prac, które wymagały między innymi uzgodnień związków zawodowych z władzami Uczelni, w tym:

        w lipcu, trudnym ze względu na urlopy okresie wpłynął do ZNP projekt Regulaminu pracy. Regulamin wymagał uzgodnienia pomiędzy związkami i władzami Uczelni. Po wielogodzinnych debatach w gronie Prezydium ZNP oraz z przedstawicielami  NSZZ „Solidarność” zostało przedstawionych wspólnie przez obydwa związki ponad 60 uwag
i propozycji zmian zapisów. Większość z nich została wpisana do projektu i 8 sierpnia 2019 roku został uzgodniony tekst Regulaminu pracy. Między innymi zostały uwzględnione propozycje:

- wprowadzenia do obowiązków bezpośredniego przełożonego ułatwiania pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych (par.6 ust.2 – odwołanie do par.6 ust.1 pkt.9)

- doprecyzowanie zapisu par.7 ust.2 „korzystanie z wyników pracy pracowników stanowiących utwór w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, powstałych
w ramach stosunku pracy
, określają odrębne przepisy.

- wprowadzenia zapisu, który mówi, że pomieszczenia związków zawodowych nie są objęte systemem monitoringu.

- dopisania w par.20 okoliczności zwolnienia z pracy  również dla następujących czynności pracownika: 1) członka Zakładowej komisji pojednawczej, 2) strony lub świadka w postępowaniu pojednawczym, 3) wynikających z funkcji związkowej, 4) pełniącego funkcję Społecznego inspektora pracy, jeżeli czynność ta nie może być wykonana w czasie wolnym od pracy.

- wprowadzenia, po latach zmiany liczby godzin za prowadzenie dyplomu magisterskiego z 6 h na 12 h.

- wprowadzenia zapisów w dziale urlopy szczególne (dział VII) obejmujących wszystkich nauczycieli akademickich – badawczych i dydaktycznych.

- utrzymania wypłaty wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe do dnia 30 listopada.

- utrzymania bez zmian zapisów  w dziale IX skargi i wnioski z poprzedniego Regulaminu.

- dopisania w par.86 „na wniosek pracownika, spory o roszczenia ze stosunku pracy mogą być rozpatrzone przez Zakładową Komisję Pojednawczą.

        w sierpniu przedyskutowano i uzgodniono wydatkowanie funduszy – preliminarz –
z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

        w porozumieniu z NSZZ „Solidarność” skierowane zostało przez Prezydium ZNP pismo do Zarządu Pracowniczej Kasy Zapomogowo  Pożyczkowej (PKZP) z uwagami dotyczącymi zauważonych nieprawidłowości w organizacji i przeprowadzeniu wyborów.

        odbyła się dyskusja i przygotowano pismo z uwagami dotyczącymi nieprawidłowości w przyznawaniu na wydziałach nagród dla nauczycieli akademickich z Władzami Uczelni.

        skierowano pismo do JM Rektora z wnioskami wypracowanymi przez Sekcję Emerytów
i Rencistów ZNP w Politechnice Śląskiej.

            W trakcie ostatnich miesięcy członkowie Prezydium ZNP brali aktywny udział w pracach związanych z funkcjonowaniem Uczelni, poprzez uczestniczenie w licznych dyskusjach
i spotkaniach w ramach gremiów uczelnianych.

            Podczas spotkań z władzami Uczelni prowadzono  dyskusje na tematy zgłaszane przez pracowników, w tym na temat wypracowania jednolitego systemu nagradzania nauczycieli akademickich. Coraz częściej pojawia się w dyskusjach wśród nauczycieli akademickich problem niedoceniania tej grupy pracowników przez przełożonych.

 14 października 2019

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 W zakładce "Regulaminy"  zostały umieszczone znowelizowane Regulaminy ZNP.  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                         Z okazji

Dnia Edukacji Narodowej

Wszystkim pracownikom naszej Uczelni,

Najlepsze życzenia,

pogody ducha, zdrowia,  sukcesów  na polu zawodowym

oraz prywatnym.

Składa Prezydium Rady ZNP   w Politechnice Śląskiej

----------------------------------------------------------------------------------------------

Koniec wakacji.

Portugalia cieszyła się dużym  powodzeniem, wyjechały dwie grupy wycieczkowiczów. Pracownicy z Politechniki Śląskiej wraz z rodzinami, cieszyli się widokami i rozkoszowali ciepłem i nasycili wiadomości o tym kolorowym i bardzo uśmiechniętym krajem.

 

 

Wszystkim uczestnikom bardzo dziękujemy, za ciepły i bardzo przyjazny klimat, podczas naszej wspólnej wyprawy "Bo najważniejsi są zawsze ludzie " 

  Z prac Prezydium Związku  Nauczycielstwa Polskiego w Politechnice Śląskiej

 

Za nami gorący okres intensywnych prac:

- Kontynuowaliśmy rozmowy z Władzami Rektorskimi nad zapisami w Statucie Uczelni, a także przygotowywaliśmy opinię na temat projektu przedstawionego przez Magnificencję Rektora. W chwili obecnej prace zostały ukończone i jak pewnie większość pracowników już wie od 1 października 2019 r. Uczelnia ma nowy Statut, który odpowiada Ustawie 2.0 i zmienia bardzo wiele w życiu społeczności akademickiej.

- Uzgadnialiśmy wielkość podwyżek na Uczelni. Staraliśmy się uwzględnić problemy różnych grup stanowisk, w tym różnice płacowe na tych samych stanowiskach, przy tych samych obowiązkach, o czym Państwo nas informowaliście. To był niezwykle trudny czas, ponieważ przy ograniczonych funduszach należało przyjąć najbardziej optymalną wersję.

- Organizowaliśmy wybory nowych przewodniczących Sekcji Związkowych (Rad Oddziałowych), a także wiceprzewodniczących i delegatów na Zebranie Sprawozdawczo–Wyborcze (Konferencję Delegatów). Gratulujemy wszystkim wybranym Koleżankom i Kolegom i liczymy na owocną współpracę.

- Organizowaliśmy i przeprowadziliśmy Konferencję Delegatów, która odbyła się
w dniu 12 czerwca 2019r. Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Związku Nauczycielstwa Polskiego w Politechnice Śląskiej odbywa się raz na 5 lat.

Ustępującej Radzie i Prezesowi udzielono absolutorium.

Wybrano na następną pięcioletnią kadencję Prezesa - koleżankę Wiolettę Przystaś – dr hab. inż. prof. PŚ, powołano nową Radę, Komisję Rewizyjną oraz Przedstawiciela do RSzWiN (Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP).

     W październiku br. odbędzie się w Warszawie V Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza ZNP, na którą z naszego Związku pojedzie 8 delegatów (w tym 2 przedstawicieli Sekcji Emerytów i Rencistów).

Na pierwszym spotkaniu nowej Rady Związku ukonstytuowało się Prezydium Rady ZNP w Politechnice Śląskiej.

- W trakcie ostatnich dwóch miesięcy członkowie Prezydium ZNP brali aktywny udział w pracach związanych z funkcjonowaniem Uczelni, poprzez uczestniczenie w licznych dyskusjach i spotkaniach w ramach prac Komisji Senackich i innych.

- Członkowie Prezydium uczestniczyli w licznych spotkaniach i rozmowach
z pracownikami różnych jednostek Uczelni, próbując rozwiać ich wątpliwości i pomóc w rozwiązaniu indywidualnych i grupowych problemów. Mamy nadzieję na ich pozytywny wynik.

Odbyły się również liczne indywidualne spotkania przedstawicieli naszego Związku z Władzami Rektorskimi, na których przedstawialiśmy zgłaszane nam obawy i problemy pracowników.

Życzymy Koleżankom i Kolegom udanych urlopów, odpoczynku, a Rada Związku zabiera się z zapałem do pracy w nowej kadencji.

Wyniki wyborów zostaną ogłoszone na stronie i w gablotkach Związku.

 

                                                                                                          14 czerwca 2019r

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------              

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Strona domowa ZNP Pol. Śl.