WARUNKI PRZYJĘCIA NA SPECJALNOŚĆ NAWIGACJA POWIETRZNA
– KIERUNEK TRANSPORT – POLITECHNIKA ŚLĄSKA
– rok akademicki 2019/2020

 

Wydział Transportu Politechniki Śląskiej, realizując zadania związane z rozwojem kształcenia w specjalnościach lotniczych, organizuje nabór na specjalność „nawigacja powietrzna” – trzeci semestr studiów stacjonarnych inżynierskich w roku akademickim 2019/2020. Studenci tej specjalności poza obowiązującym programem kształcenia będą realizować lotnicze szkolenie teoretyczne do poziomu „frozen” ATPL i szkolenie praktyczne w powietrzu do poziomu samolotowej licencji zawodowej CPL (A) z uprawnieniami do lotów IFR i ME.

 

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na specjalność „nawigacja powietrzna”, zarówno z Politechniki Śląskiej, jak i innych uczelni o profilu technicznym, muszą spełniać trzy warunki konieczne:

  1. Zaliczenie dwóch semestrów na studiach inżynierskich (zaświadczenie z uczelni z podaniem średniej ocen z dwóch semestrów – w przypadku studentów z innych uczelni).
  2. Posiadanie ważnej licencji PPL(A) lub zaświadczenia z ULC o zdaniu egzaminów państwowych – teoretycznego i praktycznego na PPL (licencja lub zaświadczenie z ULC).
  3. Orzeczenie badań lotniczo-lekarskich – I  kategoria (ważne orzeczenie).

Gdyby było więcej niż 25 kandydatów, będzie organizowana dodatkowa kwalifikacja zgodnie z tabelą 1.

 

Tabela 1. Kryteria oceny kandydata – w przypadku gdy liczba kandydatów będzie większa niż 25.

Lp.

Kryterium oceny cząstkowej

Liczba przyznanych punktów w zależności od uzyskanych wyników z trzech kryteriów oceny cząstkowej

Maksymalna liczba punktów cząstkowych

1

Średnia ocena z czterech semestrów

(N – 2,5) * 12 pkt

30 pkt

2

Test wiedzy lotniczej
30 pytań / 30 min

0,5 pkt za każdą poprawną odpowiedź

15 pkt

3

Nalot dowódczy na samolotach – powyżej PPL

0,5 pkt za każdą godzinę lotu do 60 h

30 pkt

Razem punktów

75 pkt

  N – średnia ocena

 

Uwagi:

  1. Warunkiem rozpoczęcia praktycznego samolotowego szkolenia lotniczego studentów specjalności „nawigacja powietrzna” będzie uzyskanie dotacji na przedmiotowe szkolenie samolotowe od Ministra Infrastruktury na rok szkoleniowy 2020.
  2. Studenci Politechniki Śląskiej mają pierwszeństwo w kwalifikacji i proces kwalifikacji określony w tabeli 1 będzie do nich stosowany tylko w przypadku ich kandydowania w liczbie większej niż 25 (wtedy studenci z innych uczelni nie będą kwalifikowani).
  3. Przyjęcie na trzeci semestr studiów specjalności „nawigacja powietrzna” będzie jednoznaczne z zakwalifikowaniem kandydata na praktyczne samolotowe szkolenie lotnicze.
  4. Studenci, którzy ukończyli dwa semestry studiów inżynierskich na innych uczelniach, przyjęci na trzeci semestr studiów specjalności „nawigacja powietrzna” będą zobowiązani do uzupełniania różnic programowych w terminie określonym w Regulaminie studiów Politechniki Śląskiej.
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Nawigacja powietrzna