System Zapewnienia Jakości Kształcenia

W trosce o stałe podnoszenie jakości kształcenia – czynnika warunkującego dalszy rozwój oraz wzmocnienie pozycji Politechniki Śląskiej w krajowym i europejskim obszarze edukacyjnym – Senat Politechniki Śląskiej wprowadza System Zapewnienia Jakości Kształcenia (zwany dalej Systemem), który obowiązuje wszystkie jednostki Uczelni. Uczelniany System prezentuje ramy uwarunkowań i działań związanych z jakością kształcenia, natomiast systemy zapewnienia jakości kształcenia obowiązujące w jednostkach, zbudowane na założeniach uczelnianych, mają uwzględniać własną specyfikę i zawierać szczegółowe procedury i inne niezbędne dokumenty.

Uczelniany System zawiera ogólne zasady oraz najważniejsze uwarunkowania i wytyczne kreowania jakości kształcenia, które sprowadzić można do odpowiedzi na pytanie: co należy zrobić w jednostkach  w zakresie zapewnienia jakości kształcenia?

Rzeczywiste zapewnienie jakości kształcenia realizowane jest w jednostkach podstawowych i międzywydziałowych i dlatego System zawiera odpowiedzi na pytanie: co i jak jest wykonywane w ramach tego systemu? Działania i przedsięwzięcia w tym zakresie mają być odpowiednio zaplanowane, a ich realizacja nadzorowana.

System w założeniu ma być prosty, przejrzysty i skuteczny, docelowo odnoszący się do wszystkich form i typów studiów, tak aby nie generował zbędnych dokumentów i nie przysparzał kadrze nauczającej zbyt dużej ilości dodatkowych obowiązków.

System ma być realny, aktywny i ciągle doskonalony. Powinien uwzględniać specyfikę jednostki oraz zrównoważenie trzech aspektów:

 • celów,
 • możliwości merytoryczno-organizacyjnych,
 • kosztów.

System metodycznie zawiera zarówno wymagania Polskiej Komisji Akredytacyjnej, jak i – w racjonalnym zakresie – elementy wymagań norm ISO serii 9000. System jest zgodny z ogólnymi założeniami edukacji wyższej w Polsce i typowymi w krajach UE, a także zgodny ze standardami określonymi w Deklaracji Bolońskiej oraz w dokumencie dotyczącym jakości kształcenia przyjętym w Bergen w 2005 roku.

Wydziałowy system swoim zakresem obejmuje wszystkich pracowników Wydziału Transportu oraz studentów. Za kształt systemu odpowiada dziekan Wydziału oraz powołany przez niego pełnomocnik wspomagany przez komisję wydziałową.

W kadencji 2016-2020 funkcję pełnomocnika pełni dr inż. Robert Wieszała.

Skład wydziałowej Komisji ds. Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia:

przewodniczący:

  dr inż. Robert Wieszała (RT1)

członkowie:

  dr inż. Jan Warczek (RT2)
  dr inż. Damian Gąska (RT3)
  dr inż. Tomasz Balcerzak (RT4)
  dr inż. Marcin Staniek (RT5)
  mgr inż. Katarzyna Bartoszewska (dziekanat).

Na rok akademicki 2016/2017 do prac w Komisji zostali wyznaczeni:

  mgr inż. Andrzej Kubik – przedstawiciel doktorantów
  Karol Łyczak – przedstawiciel studentów.

   

Audytorzy wewnętrznego SZJK:

•  dr inż. Robert Wieszała
•  dr inż. Jan Warczek
•  dr inż. Damian Gąska
•  dr inż. Tomasz Balcerzak
•  dr inż. Marcin Staniek.

 

1-tyt.xls01. strona tytułowa katalogu33 KB
2-kat.xls02. katalog dla prowadzącego zajęcia31 KB
3-zal-p.xls03. protokół zaliczenia pisemnego31 KB
4-zal-u.xls04. protokół zaliczenia ustnego31 KB
5-egz-u.xls05. protokół egzaminu ustnego31 KB
6-egz-p.xls06. protokół egzaminu pisemnego31 KB
7-lab.xls07. protokół zaliczenia laboratorium31 KB
8-sem.xls08. protokół zaliczenia seminarium31 KB
9-proj.xls09. protokół zaliczenia projektu31 KB
10-cw.xls10. protokół zaliczenia ćwiczeń31 KB
11-efekty.xls11. zaliczone efekty kształcenia16 KB
katalog.xlsKatalog z protokołami zaliczenia przedmiotu dla prowadzących zajęcia320 KB
katalog.xlsx-Katalog z protokołami zaliczenia przedmiotu dla prowadzących zajęcia (xlsx-)80 KB
PEK.docPokrycie przedmiotowych efektów kształcenia48 KB
PEK.pdfPokrycie przedmiotowych efektów kształcenia41 KB
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
System Zapewnienia Jakości Kształcenia