Praktyka studencka wchodzi w zakres kształcenia akademickiego i podlega zaliczeniu. Przewidziana jest ona w planie studiów i musi się odbyć i być zaliczona przed końcem semestru ustalonego przez plan studiów. Nad przebiegiem formalności związanych z odbywaniem praktyki czuwają oraz rozstrzygają, czy dane miejsce odbywania praktyki jest właściwe pod względem merytorycznym, wydziałowi opiekunowie praktyk studenckich:

dr hab. inż. Grzegorz Kubica
tel. 32 603 43 63
e-mail: grzegorz.kubica@polsl.pl

dr inż. Bogna Mrówczyńska
tel. 32 603 41 83
e-mail: bogna.mrowczynska@polsl.pl

dr inż. Robert Konieczka
tel. 32 603 43 44
e-mail: robert.konieczka@polsl.pl

 

Opiekunowie są przypisani do specjalności:

eksploatacja pojazdów samochodowych – dr hab. inż. Grzegorz Kubica

technika i zarządzanie w transporcie samochodowym – dr hab. inż. Grzegorz Kubica

logistyka transportu – dr inż. Bogna Mrówczyńska

transport przemysłowy – dr inż. Bogna Mrówczyńska

eksploatacja pojazdów szynowych – dr inż. Bogna Mrówczyńska

infrastruktura i ruch kolejowy – dr inż. Bogna Mrówczyńska

inżynieria ruchu – dr inż. Bogna Mrówczyńska

nawigacja powietrzna – dr inż. Robert Konieczka

mechanika i eksploatacja lotnicza – dr inż. Robert Konieczka.

 

Począwszy od 1 października 2010 roku studenci odbywający praktykę zobowiązani są do przestrzegania wydziałowej procedury dotyczącej jej realizacji (Procedura praktyk) oraz uczelnianego regulaminu praktyk studenckich (Regulamin praktyk studenckich).

 

Praktyka studencka powinna przebiegać zgodnie z założonym programem praktyki (Ramowy program praktyk). W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość sformułowania indywidualnego programu praktyki, który powinien być przed  praktyką zaakceptowany przez wydziałowego opiekuna praktyk studenckich.

 

Po dokonaniu miejsca wyboru praktyki i ustaleniu w zakładzie pracy terminu i programu odbywania praktyki student zobowiązany jest do przygotowania 2 egzemplarzy umowy o organizację praktyki studenckiej (Umowa o organizację praktyki studenckiej, Agreement) i przedstawienia ich wydziałowemu opiekunowi praktyk studenckich w terminie minimum 2 tygodni przed planowanym rozpoczęciem praktyk. Po podpisaniu umowy o organizację praktyki studenckiej przez przedstawicieli Uczelni student zobowiązany jest dostarczyć jedną kopię do zakładu pracy.

 

W czasie odbywania praktyki student zobowiązany jest do prowadzenia dziennika praktyk w formie sprawozdania (Sprawozdanie z przebiegu praktyki studenckiej). Po zakończeniu praktyki w celu dokonania zaliczenia odbytej praktyki student powinien przedstawić wydziałowemu opiekunowi praktyk studenckich następujące dokumenty:

a) potwierdzenie odbycia praktyki (Potwierdzenie odbycia praktyki, Confirmation),

b) jeden egzemplarz umowy o praktykę (Umowa o organizację praktyki studenckiej),

c) sprawozdanie z przebiegu praktyki (Sprawozdanie z przebiegu praktyki studenckiej).

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Praktyki studenckie: