Lista studiów podyplomowych prowadzonych
w roku 2017/2018

 
 

Uwaga!

Nabór uzupełniający na studia podyplomowe zostanie otwarty 2.10.2017r.

 


Kontakt

Wydział Organizacji i Zarządzania
Ul. Roosevelta 26-28, 41-800 Zabrze
Sekretariat Studiów Podyplomowych
Bud. A, Pok. 117
tel. 32 277 73 17
ewa.honisz@polsl.pl
Kierownik studiów podyplomowych
barbara.sorychta-wojsczyk@polsl.pl
tel. 605046370

 
 
Analityka biznesowa w sektorze publicznym 

Czas trwania studiów: 2 semestry
Początek zajęć: semestr zimowy
Wysokość opłaty: 4 500 zł (2 250 zł/semestr)
Organizacja zajęć: 

Sylwetka absolwenta: 

Absolwent studiów podyplomowych nabywając wiedzę w zakresie: zasad ewidencji operacji gospodarczych oraz zasad finansowania podmiotów sektora, instrumentów, narzędzi i metod zarządzania, stosowania podejścia procesowego w zarządzaniu, możliwości wykorzystania systemów informatycznych oraz nawiązywania relacji z interesariuszami wewnętrznymi i zewnętrznymi dysponuje kompetencjami, które umożliwią mu: zarządzanie finansami podmiotów sektora publicznego , dobór odpowiednich instrumentów zarządzania do stawianego problemu decyzyjnego, budowanie efektywnej architektury procesów, wykorzystanie instrumentów, narzędzi i metod umożliwiających kreowanie trwałych opartych na współpracy i zaangażowaniu relacji z interesariuszami, zarządzanie ryzykiem, rozwijanie komunikacji z interesariuszami również poprzez sieć wirtualną oraz wykorzystania instrumentów finansowych i kapitałowych w procesie kreowania wartości jednostki sektora publicznego. W efekcie absolwent studiów podyplomowych swoje kompetencje może wykorzystać w szczególności w zarządzaniu: jednostkami samorządu terytorialnego, fundacjami i podobnymi organizacjami non-profit, jak również w zarządzaniu budżetem gospodarstwa domowego. Zdobyta w trakcie studiów wiedza może być w znacznej części wykorzystana również w zarządzaniu podmiotami komercyjnymi.

Słuchacze podyplomowych studiów „Analityka biznesowa w sektorze publicznym” zdobywają wiedzę o zasadach i regułach kreowania systemu ewidencyjnego rachunkowości dla celów podatkowych, bilansowych oraz zarządczych z uwzględnieniem specyfiki sektora finansów publicznych. Ponadto pozyskuje i rozwija wiedzę w zakresie współczesnych metod i instrumentów umożliwiających controllingowe zarządzanie jednostkami sektora publicznego, jak również możliwości wykorzystania systemów informatycznych, szczególnie w obszarze komunikacji z interesariuszami, tworzenia baz danych, zarządzania finansami jednostek sektora publicznego z wykorzystaniem instrumentów rynku finansowego i kapitałowego oraz zarządzania procesowego.

Umiejętności praktyczne absolwenta studiów podyplomowych pozwalają na: wykorzystanie ksiąg rachunkowych i sprawozdań finansowych w zarządzaniu jednostką, sporządzanie raportów dla potrzeb użytkowników zewnętrznych i wewnętrznych, prognozowanie i planowanie i budżetowanie przepływów operacyjnych i finansowych, ocenę projektów inwestycyjnych, wykorzystanie instrumentów finansowych i instrumentów pochodnych w zarządzaniu ryzykiem, modelowanie systemu informacyjnego dla potrzeb podejmowania decyzji menedżerskich, opracowanie, wdrażanie i monitorowanie strategii przedsiębiorstw, prowadzenia negocjacji, budowania i oceny pracy zespołów, postępowania w sytuacjach kryzysowych, jak również wykorzystanie systemów informatycznych w zarządzaniu. 

Absolwent jest przygotowany do: aktywnego uczestnictwa w procesie formułowania i realizacji strategii uwzględniającej potrzeby i oczekiwania otoczenia, operacyjnego i strategicznego zarządzania kosztami i efektywnością opartego na wartości interesariuszy , kreowania i wykorzystania systemu informacyjnego zaspakajającego na najwyższym poziomie potrzeby jego zewnętrznych i wewnętrznych interesariuszy, ma świadomość konieczności budowania i rozwijania relacji z interesariuszami wewnętrznymi i zewnętrznymi opartych na partnerstwie, współpracy i zaufaniu, potrafi posługiwać się zdobytą wiedzą w pracy zawodowej przy zachowaniu zasad etycznych.


Przedmioty:

Sektor publiczny jako obiekt zarządzania; Postawy makro i mikroekonomii; Podstawy badania i analizy rynku; Marketing usług publicznych; Wykorzystanie mediów społecznych w komunikacji z klientem; Digitalizacja usług sektora publicznego; Zarządzanie relacjami z klientami w sektorze publicznym; Psychologia podejmowania decyzji; Psychologia motywacji; Coaching w jednostkach sektora publicznego; Budowanie i ocena pracy zespołów; Zarządzanie konfliktami i stresem w organizacji; Negocjacje; Analiza ekonomiczno-finansowa w sektorze publicznym; Zarządzanie procesowe w sektorze publicznym; Budowanie modeli biznesowych w sektorze publicznym; BIG Data; Zarządzanie projektami; Controlling; Zarządzanie w sektorze finansów publicznych; Statystyczna analiza danych społeczno-gospodarczych; Budżetowanie zadaniowe; Hurtownie danych i systemy Business Intelligence; Zarządzanie ryzykiem; Bezpieczeństwo informacji; Przetwarzanie i wizualizacja danych; Prawo zamówień publicznych; Analityka procesów wewnętrznych i zewnętrznych w jednostkach sektora publicznego; Podstawy prawa pracy

Kryteria przyjęć:

Posiadanie dyplomu studiów licencjackich, magisterskich, inżynierskich lub tytułu równorzędnego

Kierownik studiów podyplomowych:

adam.sojda@polsl.pl


Bezpieczeństwo i higiena pracy KATOWICE lub ZABRZE (do wyboru podczas rejestracji) 

Czas trwania studiów: 2 semestry
Początek zajęć: semestr zimowy
Wysokość opłaty: 3 200 zł (1 600 zł/semestr)
Organizacja zajęć: Zajęcia odbywają się zgodnie z rozkładem zajęć w piątki od godz. 16:30 oraz soboty od godz. 9:00
 
Sylwetka absolwenta: 

Absolwent studiów powinien posiadać wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania zadań oraz zajmowania stanowisk w służbach BHP zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 r., zmieniającym dotychczasowe brzmienie rozporządzenia w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 246, poz. 2468). W związku z powyższym absolwent powinien nabyć wiedzę z zakresu:

- zarządzania BHP,
- zapobiegania wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym,
- roli czynnika ludzkiego i sposobów poprawy kultury BHP,
- metod eliminacji zagrożeń i minimalizacji ryzyka zawodowego,
oraz umiejętności:
- kontrolowania warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad BHP,
- informowania pracowników i przełożonych o zagrożeniach zawodowych,
- sporządzania raportów i dokumentacji wymaganej przepisami BHP,
- przygotowywania i realizacji rozwiązań techniczno-organizacyjnych zmierzających do eliminacji lub ograniczenia zagrożeń zawodowych,
- oceny istniejących i inicjowania zmian w przepisach BHP,
- monitorowania zagrożeń, wypadków i chorób zawodowych.

Realizowany program kształcenia w ramach studiów Bezpieczeństwo i higiena pracy pozwala absolwentowi na podejmowanie pracy jako pracownik służb BHP w różnych branżach zakładów przemysłowych i organizacjach. Szeroki obszar zagadnień bezpieczeństwa prezentowanych w trakcie procesu dydaktycznego pozwala ponadto podejmować pracę w organizacjach samorządowych, w centrach zarządzania kryzysowego, towarzystwach ubezpieczeniowych, transporcie materiałów niebezpiecznych, urzędach nadzoru i kontroli (PIP, Sanepid, Dozór Techniczny itp.), biurach projektowych, firmach wdrażających systemy zarządzania BHP itp. Zdobyta wiedza i umiejętności zwłaszcza z zakresu ratownictwa i zarządzania w sytuacjach kryzysowych stwarzają możliwość zatrudnienia w Policji, firmach ochrony oraz w organizacjach zajmujących się poprawą bezpieczeństwa obywateli.


Dodatkowe kwalifikacje:

Absolwenci uzyskają:

1. Świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych organizowanych przez Politechnikę Śląską, oraz uprawnienia starszego inspektora do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy. Warunkiem uzyskania powyższego świadectwa jest napisanie pracy końcowej i zdanie egzaminu.

2. Zaświadczenie o ukończeniu kursu doskonalenia „Metodyka nauczania w kształceniu zawodowym – bezpieczeństwo i higiena pracy” w ramach kursu prowadzonego przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” Katowice.

3. Dyplom Base Life Support - kurs pierwszej pomocy

Słuchacze po zdaniu egzaminu dodatkowego i spełnieniu wymogów formalnych mogą uzyskać certyfikat auditora wewnętrznego, pełnomocnika lub specjalisty systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wydawany przez TÜV NORD Polska


Przedmioty:

Wprowadzenie do nauki o bezpieczeństwie; Nowoczesne metody szkoleń BHP; Ocena ryzyka zawodowego; Funkcje systemu informatycznego we wspomaganiu służby BHP; Systemy ratownictwa; Zadania służby BHP w zakresie badania i organizacji pracy; Techniczne bezpieczeństwo pracy; Wypadki przy pracy; Audytowanie systemów zarządzania BHP; Systemy zarządzania BHP; Podstawy higieny przemysłowej; Współczesne problemy pracy służb BHP; Ochrona przeciwpożarowa; Czynnik ludzki w zarządzaniu BHP; Regulacje prawne z zakresu prawa pracy; Substancje niebezpieczne i zagrożenia środowiskowe; Systemy antropometryczne w kształtowaniu ergonomicznych warunków pracy.

Kryteria przyjęć:

Posiadanie dyplomu studiów wyższych

Kierownik studiów podyplomowych:

grazyna.plaza@polsl.plzbigniew.zurakowski@polsl.pl, tel. 503179360Logistyka służb mundurowych 

Czas trwania studiów: 2 semestry

Początek zajęć: semestr zimowy

Wysokość opłaty: 3 500 zł (1 750 zł/semestr)

Sylwetka absolwenta: 

Studia podyplomowe "Logistyka służb mundurowych" przygotowują do planowania, organizowania, koordynowania oraz kontrolowania procesów logistycznych wspierających w działaniach służby mundurowe. Absolwenci tego kierunku potrafią zapewnić zasoby ludzkie i środki techniczne konieczne do skutecznego działania służb mundurowych, zaplanować procesy logistyczne w tym obszarze, a także zarządzać informacją i transportem jako narzędziami wsparcia bezpieczeństwa. Studia przygotowują do pracy w:
- pionach logistycznych jednostek organizacyjnych policji i innych służb mundurowych,
- przedsiębiorstwach specjalizujących się w zaopatrzeniu służb mundurowych,
- pionach i komórkach logistycznych przedsiębiorstw odpowiadających za: produkcję, magazynowanie i dystrybucję dóbr niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania służb mundurowych,
- przy organizacji imprez masowych na poziomie krajowym i międzynarodowym.
Słuchacze otrzymują niezbędną wiedzę umożliwiającą zarówno podjęcie pracy w w/w obszarach jak i doskonalenie warsztatu pracy i zdobywanie kolejnych szczebli kariery zawodowej.


Przedmioty:

Zarządzanie logistyczne; Zarządzanie transportem; Planowanie logistyczne; Gospodarka magazynowa i zarządzanie zapasami; Logistyka miejska; Logistyka imprez masowych; Logistyka bezpieczeństwa i sytuacji kryzysowych; Technologie informacyjne w logistyce; Controlling logistyczny i rachunek kosztów; Zarządzanie projektem; Zarządzanie strategiczne; Obowiązki i uprawnienia służb mundurowych różnych szczebli administracji; Psychologia i teorie negocjacji; Etyka zawodowa służb mundurowych; Zarządzanie ryzykiem; Zamówienia publiczne; Finanse publiczne; Zarządzanie jakością; Logistyka społeczna

Kryteria przyjęć:

Posiadanie dyplomu studiów licencjackich, magisterskich, inżynierskich lub tytułu równorzędnego

Kierownik studiów podyplomowych:

zbigniew.zebrucki@polsl.pl, tel. 888843468


Nowoczesna produkcja i logistyka - studia menedżerskie - RYBNIK lub ZABRZE 

Czas trwania studiów: 2 semestry
Początek zajęć: semestr zimowy
Wysokość opłaty: 4 000 zł (2 000 zł/semestr)
Organizacja zajęć: Piątki od 16:00 do 20:00, soboty od 9:00 do 16:00

Sylwetka absolwenta: 

Kończąc studia słuchacz zna podstawy analizy i oceny ryzyka, podstawy analizy i oceny efektywności systemów, rozumie związek logistyki z marketingiem i jakością w przedsiębiorstwie oraz zasady kalkulacji kosztów i zarządzania finansami firmy. Dodatkowo potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań związanych z zarządzaniem produkcją i logistyką, potrafi diagnozować i rozwiązywać problemy związane z konfiguracją i koordynacją łańcucha dostaw, a także posiada zdolność do usprawniania zarządzania produkcją i logistyką w obszarach funkcjonalnych podmiotu gospodarczego.


Przedmioty:

Zarządzanie produkcją i logistyką produkcji; Sterowanie produkcją; Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie; Logistyka zaopatrzenia i dystrybucji; Rynek usług logistycznych; Doskonalenie zarządzania łańcuchem dostaw; Gra symulacyjna; Zarządzanie innowacjami; Zarządzanie projektami; Zarządzanie projektem logistycznym w praktyce; Zarządzanie jakością; Modele biznesowe w zarządzaniu małym i średnim przedsiębiorstwem; Zarządzanie ryzykiem w produkcji i logistyce; Prognozowanie w logistyce; Nowoczesne metody rachunku kosztów; Akademia lean - przez halę produkcyjną do biura; Mapowanie strumienia wartości i procesów; Warsztaty praktyczne w zakładach produkcyjnych; Budowanie kompetencji lean managera; Six sigma; Narzędzia informatyczne w łańcuchu dostaw

Kryteria przyjęć:

Posiadanie dyplomu studiów licencjackich, magisterskich lub inżynierskich

Kierownik studiów podyplomowych:

zbigniew.zebrucki@polsl.pl, tel. 888843468


Postępowanie administracyjne 

Czas trwania studiów: 2 semestry

Początek zajęć: semestr zimowy

Wysokość opłaty: 3 000 zł (1 500 zł/semestr)

Organizacja zajęć: Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele (8.30-17.30) w Zabrzu 

Sylwetka absolwenta: 

Absolwent uzyska pogłębioną wiedzę na temat procedur administracyjnych i materialnego prawa administracyjnego. Ponadto nabędzie umiejętności praktyczne w zakresie analizy i opracowania problemów prawnych, sporządzania projektów dokumentów w postępowaniach przed organami administracji publicznej. Istotną częścią studiów są także kompetencje miękkie, tzn. zasady obsługi klientów administracji publicznej, rozwiązywania sytuacji konfliktowych w drodze negocjacji i mediacji. Nabyte w trakcie studiów wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne przyczynią się do podniesienia kwalifikacji funkcjonariuszy publicznych.


Przedmioty:

Wstęp do prawoznawstwa; Wprowadzenie do prawa administracyjnego; Materialne prawo administracyjne; Zarys ustroju samorządu terytorialnego; Postępowanie administracyjne ogólne; Szczególne postępowania administracyjne; Postępowanie egzekucyjne w administracji; Negocjacje i mediacje w administracji; Zasady obsługi klienta urzędu; Praktyka jurysdykcyjna.


Kryteria przyjęć:

Kandydaci powinni posiadać ukończone studia wyższe na poziomie magisterskim, inżynierskim lub licencjackim.

Kierownik studiów podyplomowych:

tomasz.szewc@polsl.pl


Rachunkowość, controlling i inżynieria finansowa 

Czas trwania studiów: 2 semestry

Początek zajęć: semestr zimowy

Wysokość opłaty: 4 500 zł (2 250 zł/semestr)

Sylwetka absolwenta: 

Absolwent studiów podyplomowych nabywając wiedzę w zakresie zasad budowania, zadań i funkcji systemu informacyjnego przedsiębiorstwa (w tym systemu ewidencji i monitorowania dokonań, informacji planistycznej oraz sprawozdawczości finansowej), instrumentów, narzędzi i metod zarządzania, stosowania podejścia procesowego w zarządzaniu oraz możliwości wykorzystania systemów informatycznych, dysponuje kompetencjami menedżerskimi, które umożliwią mu: poprawną ocenę i analizę kondycji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa, dobór odpowiednich instrumentów zarządzania do stawianego problemu decyzyjnego, budowanie efektywnej architektury procesów realizowanych w przedsiębiorstwie, wykorzystanie instrumentów, narzędzi i metod umożliwiających kreowanie rentownych i trwałych relacji z klientami, zarządzanie ryzykiem, budowanie marki i reputacji przedsiębiorstwa oraz wykorzystanie instrumentów finansowych i kapitałowych w procesie budowania wartości przedsiębiorstwa. W efekcie absolwent studiów podyplomowych swoje kompetencje może wykorzystać w zarządzaniu przedsiębiorstwami, instytucjami finansowymi, jednostkami samorządu terytorialnego, fundacjami i podobnymi organizacjami non-profit, jak również budżetem gospodarstwa domowego.

Słuchacze studiów zdobywają wiedzę o zasadach i regułach kreowania systemu ewidencyjnego rachunkowości dla celów podatkowych, bilansowych oraz zarządczych. Ponadto, wiedza w zakresie współczesnych metod i instrumentów umożliwiających controllingowe zarządzanie przedsiębiorstwem, jak również możliwości wykorzystania systemów informatycznych, szczególnie w obszarze zarządzania finansami przedsiębiorstw z wykorzystaniem instrumentów rynku finansowego i kapitałowego oraz zarządzania procesowego.

Umiejętności praktyczne absolwenta studiów podyplomowych pozwalają na: samodzielne prowadzenie ksiąg rachunkowych i sporządzanie sprawozdań finansowych, prognozowanie i planowanie przepływów finansowych, wykorzystanie instrumentów finansowych i instrumentów pochodnych w zarządzaniu ryzykiem, modelowanie systemu informacyjnego dla potrzeb podejmowania decyzji menedżerskich, opracowanie, wdrażanie i monitorowanie strategii przedsiębiorstw, jak również wykorzystanie systemów informatycznych w zarządzaniu.

Absolwent przygotowany jest do aktywnego uczestnictwa w procesie formułowania i realizacji strategii uwzględniającej potrzeby i oczekiwania otoczenia, operacyjnego i strategicznego zarządzania kosztami i efektywnością opartego na wartości klienta, kreowania i wykorzystania systemu informacyjnego przedsiębiorstwa zaspakajającego na najwyższym poziomie potrzeby zewnętrznych i wewnętrznych interesariuszy przedsiębiorstwa, ma świadomość konieczności budowania i rozwijania relacji (wewnętrznych i zewnętrznych) opartych na partnerstwie, współpracy i zaufaniu, potrafi posługiwać się zdobytą wiedzą w pracy zawodowej przy zachowaniu zasad etycznych.


Przedmioty:

Strategie podatkowe; Podejście procesowe w zarządzaniu; Controlling jako metoda zarządzania; Modelowanie procesów; Rachunkowość finansowa; Sprawozdawczość finansowa; Rachunek kosztów w zarządzaniu kosztami i efektywnością przedsiębiorstwa; Planowanie w controllingu; Budżetowanie operacyjne i analiza odchyleń; Budżetowanie kapitałowe; Strategiczna Karta Wyników; Wykorzystanie informatyki w zarządzaniu; Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa; Instrumenty i procesy finansowe; Analiza finansowa i planowanie finansowe; Zarządzanie ryzykiem; Zarządzanie kapitałem obrotowym; Inwestycje na rynku kapitałowym - strategie inwestowania; Analiza techniczna i fundamentalna

Kryteria przyjęć:

Ukończone studia wyższe.

Kierownik studiów podyplomowych:

danuta.szwajca@polsl.pl

 


Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie ZABRZE 

Czas trwania studiów: 2 semestry

Początek zajęć: semestr zimowy

Wysokość opłaty: 5 800 zł (2 900 zł/semestr)

Organizacja zajęć: Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w piątki (godz. 16.00-20.30) oraz w soboty (godz. 9.00-15.45)


Sylwetka absolwenta: 

Absolwent posiada praktyczną wiedzę w zakresie zarządzania jakością, przydatną do diagnozowania stanu organizacji, planowania i projektowania jakości, nadzorowania jakości oraz jej oceny i doskonalenia. Zna wymagania międzynarodowych standardów dotyczących zarządzania jakością zawartych w normach ISO serii 9000. Jest zaznajomiony z najważniejszymi metodami, technikami i narzędziami służącymi kształtowaniu jakości i umie je praktycznie zastosować. Umie zaprojektować system zarządzania jakością, opracować potrzebną dokumentację, wdrożyć go w praktyce organizacji, dokonać oceny jego funkcjonowania oraz umiejętnie diagnozować problemy i podejmować działania służące ich eliminacji. Potrafi zbierać różnego rodzaju informacje o systemie i wyrobie oraz wykorzystać je do rozwoju i doskonalenia. 

Wiedza i umiejętności praktyczne zdobyte podczas studiów umożliwiają absolwentowi pełnienie funkcji menedżera jakości, pełnomocnika ds. jakości i audytora wewnętrznego systemu zarządzania jakością. Potwierdzeniem kompetencji są międzynarodowe certyfikaty: "Menadżera Jakości TÜV" "Pełnomocnika Jakości TÜV" wydawane przez TÜV Rheinland Akademie GmbH, które absolwenci uzyskują po zdaniu niezależnych egzaminów. W roku akademickim 2017/2018 będzie uruchomiona 24 edycja studiów, warto zapytać o opinie absolwentów z poprzednich lat. Dodatkowe informacje o studiach na własnej stronie studiów. 

Przedmioty:

Podstawy zarządzania jakością; Zarządzanie strategiczne; Metody i narzędzia zarządzania jakością; Zarządzanie jakością w oparciu o normy ISO serii 9000; Dokumentacja systemu zarządzania jakością; Regulacje prawne w zakresie jakości; Techniki kreatywności, motywacji i prezentacji; Auditowanie systemów jakości; Ekonomika jakości; Metody projektowania jakości: QFD i FMEA; Sterowanie jakością; Certyfikacja i akredytacja; Zarządzanie projektem; Zarządzanie technologią; TQM; Zarządzanie bezpieczeństwem; Zarządzanie środowiskiem.


Kryteria przyjęć:

Posiadanie dyplomu studiów wyższych, otwartość, kreatywność

Kierownik studiów podyplomowych:

mariusz.ligarski@polsl.pl


Zarządzanie placówką oświatową 

Czas trwania studiów: 2 semestry

Początek zajęć: semestr zimowy

Wysokość opłaty: 3 000 zł (1 500 zł/semestr)

Organizacja zajęć: Zajęcia prowadzone są w systemie weekendowym 2 razy w miesiącu

Sylwetka absolwenta: 

Studia umożliwiają uzyskanie kwalifikacji wymaganych od osób pełniących lub ubiegających się o stanowiska kierownicze we wszelkiego typu placówkach oświatowych, w myśl Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009r. Słuchacze dowiedzą się między innymi jak identyfikować i optymalizować stan komunikacji społecznej w szkole, jak kreować wizerunek placówki oświatowej, jak współpracować ze środowiskiem lokalnym oraz jak komunikować się z otoczeniem. Absolwent studiów będzie dysponował wiedzą w zakresie:
- nowoczesnych technik zarządzania i kierowania
- psychologii i socjologii zarządzania
- komunikacji interpersonalnej
- metod prawa gospodarczego
- prawnych uwarunkowań funkcjonowania placówki oświatowej
- planowania, organizacji i kontroli pracy placówki oświatowej
- bezpieczeństwa oraz higieny pracy i nauki
- programów komputerowych wspomagających zarządzanie placówką oświatową

Absolwent będzie potrafił prowadzić i kontrolować gospodarkę finansową placówki oświatowej, budować plan pracy szkoły, znać zasady BHP; będzie specjalistą w zakresie programów komputerowych wspomagających pracę placówki oświatowej. Dodatkowo będzie umiał stosować odpowiednie strategie i poziomy komunikowania się, zwracać uwagę na psychologiczne uwarunkowania skutecznej komunikacji, zasady i bariery komunikacji, techniki asertywności, strategie i metody twórczego myślenia, rozwiązywanie konfliktów jak również będzie umiał rozpoznać typy kryzysów, poprawnie zareagować na zmiany rynkowe i tworzyć procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych.


Przedmioty:

Tworzenie wizerunku placówki oświatowej; Zarządzanie - podstawy zarządzania; Zarządzanie - wykorzystanie funduszy unijnych w placówce oświatowej; Podstawy prawa, podział, źródła prawa; Prawo oświatowe, karta nauczyciela - wybrane akty wykonawcze; Prawo oświatowe, ustawa o systemie oświaty z wybranymi aktami wykonawczymi; Prawo oświatowe, KPA, praco pracy w zarządzaniu jednostką oświatową; Psychologia zarządzania; Zarządzanie strategiczne - formułowanie strategii relacyjnych w oświacie; Kontrola zewnętrzna w oświacie, kontrola zarządcza sprawowana przez dyrektora szkoły; Placówka oświatowa a środowisko lokalne, współpraca szkoły z rodzicami; Nowy nadzór pedagogiczny; Podstawy marketingu - aspekt oświatowy; Planowanie badań, pomiar i wykorzystanie wyników kształcenia; Placówka oświatowa w kompetencjach organu prowadzącego, zasady współpracy placówki oświatowej z organem prowadzącym; Ustawa prawo zamówień publicznych; Praktyka zarządzania - zarządzanie projektami; Finanse publiczne - aspekt oświatowy, zarządzanie finansami w oświacie; System wsparcia szkół i nauczycieli, WDN; System egzaminów szkolnych; Kierowanie zespołami ludzkimi, pozyskiwanie, rozwój, motywowanie pracowników - aspekt oświatowy

Kryteria przyjęć:

Posiadanie dyplomu licencjata, magistra, magistra inżyniera lub inżyniera.

Kierownik studiów podyplomowych:

marek.krannich@polsl.pl, tel. 501421316Zarządzanie portfelem inwestycji giełdowych 

Czas trwania studiów:  2 semestry
Początek zajęć: semestr zimowy
Wysokość opłaty: 4 000 zł (2 000 zł/semestr) 

Sylwetka absolwenta: 

Studia podyplomowe "Zarządzanie portfelem inwestycji giełdowych", wychodząc naprzeciw bieżącym wyzwaniom związanym z budowaniem prywatnego kapitału na przyszłość, łączą wiedzę z zakresu szeroko rozumianego rynku finansowego z umiejętnościami jej przetwarzania i praktycznego zastosowania w procesie inwestycyjnym. Absolwent studiów uzyska w ich toku wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu:
- funkcjonowania rynku finansowego i dostępnych na nim instrumentów, ze szczególnym uwzględnieniem giełd papierów wartościowych,
- podstaw ekonomii i psychologii niezbędnych dla inwestora giełdowego,
- analizy sprawozdań finansowych spółek giełdowych,
- podsta teoretycznych oraz praktycznych umiejętności przeprowadzania analizy fundamentalnej, technicznej, ryzyka i portfelowej,
- opracowywania strategii inwestycyjnych i zarządzania kapitałem,
- zdolności kreatywnego rozwiązywania trudnych problemów w ramach podejmowania decyzji inwestycyjnych na rynku finansowym.

Program studiów rekomendowany jest dla osób zainteresowanych poszerzeniem lub zdobyciem kompetencji w zakresie świadomego i efektywnego inwestowania na rynku finansowym, które będą mogły zostać wykorzystane zarówno do celów prywatnych (budowa osobistego kapitału na przyszłość, np. pod kątem emerytury), jak i zawodowych.


Przedmioty:

Rynek finansowy i jego segmenty; Instrumenty finansowe; Wprowadzenie do analizy fundamentalnej i technicznej; Analiza techniczna; Algotrading; Matematyka finansowa; Zarządzanie ryzykiem inwestycyjnym; Elementy ekonomii dla inwestorów giełdowych; Analiza międzyrynkowa; Analiza portfelowa; Sprawozdawczość finansowa; Analiza fundamentalna; Strategie inwestycyjne; Zarządzanie kapitałem; Asset management; Psychologia inwestowania

Kryteria przyjęć:

Posiadanie dyplomu studiów licencjackich, magisterskich, inżynierskich lub tytułu równorzędnego

Kierownik studiów podyplomowych:

tomasz.nawrocki@polsl.pl, tel. 698841469

 


Zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie 

Studia prowadzone pod patronatem Stowarzyszenia Project Management Polska
 

Czas trwania studiów: 2 semestry

Początek zajęć: semestr zimowy

Wysokość opłaty: 3 500 zł (1 750 zł/semestr)

Organizacja zajęć: Piątki od 16:00 do 19:15, soboty od 9:00 do 15:45 

Sylwetka absolwenta

Absolwent ma rozszerzoną wiedzę na temat najnowszych rozwiązań w obszarze zarządzania projektami, zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego o raz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej, zna istotę i rolę procesów logistycznych organizacji. Dodatkowo posiada umiejętność wykorzystywania w procesie tworzenia projektów programów komputerowych, rozumie i stosuje koncepcje i instrumenty rachunkowości zarządczej, jak również rozumie istotę, zasady i prawidłowości zarządzania strategicznego.


Przedmioty:

Zarządzanie projektem; Zarządzanie projektami w logistyce; Podstawy zarządzania organizacjami; Zarządzanie projektami inwestycyjnymi; Zarządzanie zmianami; Zarządzanie projektami informatycznymi; Zarządzanie strategiczne; Zarządzanie portfelem projektów; Zarządzanie projektami europejskimi; Biznesplan przedsiębiorstwa jako projekt; Metody organizatorskie w zarządzaniu projektami; Teoria i praktyka podejmowania decyzji kierowniczych; Systemy komputerowego wspomagania zarządzania dokumentacją projektową; Strategiczna Karta Wyników; Controlling w przedsiębiorstwie; Strategia finansowa przedsiębiorstwa; Procesy interpersonalne i grupowe - przywództwo w organizacji; Kompetencje kierownika projektu; Zarządzanie projektami z elementami metodyki PRINCE 2; Zarządzanie dużym projektem przemysłowym - przykłady

Kryteria przyjęć:

Posiadanie dyplomu studiów licencjackich, magisterskich lub inżynierskich

Kierownik studiów podyplomowych:

barbara.sorychta-wojsczyk@polsl.plZarządzanie projektem inwestycyjno-budowlanym 

Czas trwania studiów: 2 semestry

Początek zajęć: semestr zimowy

Wysokość opłaty: 4 300 zł (2 150 zł/semestr)

Organizacja zajęć: Piątki (16.00-19.15) i soboty (9.00-15.45). Rozpoczęcie studiów 8.10.2016 o godz. 16.00 na Wydziale w Zabrzu

Sylwetka absolwenta: 

Absolwent po zakończeniu studiów posiada wiedzę na temat planowania przedsięwzięć oraz zasobów i warunków wdrożenia przedsiębiorczego planu, zna funkcje i zadania pełnione przez biuro projektów oraz jego pozycje w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa, zna prawa i obowiązki uczestników procesu inwestycyjnego w poszczególnych etapach trwania inwestycji, posiada wiedzę z zakresu opracowywania dokumentacji projektowej z wykorzystaniem programu komputerowego, a także potrafi zarządzać i motywować zespół do działania. Absolwent umie zastosować narzędzia służące do monitorowania projektów, prowadzić dokumentację zamówienia publicznego, jak również rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, przede wszystkim w celu podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych oraz rozumie etyczne oraz psychologiczne zasady zarządzania przedsięwzięciami.


Przedmioty:

Podstawy zarządzania w organizacji; Podstawy zarządzania projektami; Biuro zarządzania projektami; Kontrakty w projektach budowlanych; FIDIC; Prawo zamówień publicznych; Praca grupowa - budowanie zespołu; Strony procesu inwestycyjnego; Podstawy prawne inwestycji; Codzienna praca managera; Ekonomiczna efektywność inwestycji; Monitorowanie projektów; MsProject; Narzędzia informatyczne w projektach inwestycyjnych i budowlanych; Ryzyko w projektach inwestycyjnych; Zapewnienie jakości przedsięwzięcia budowlanego.

Kryteria przyjęć:

Posiadanie dyplomu studiów licencjackich, magisterskich, inżynierskich lub tytułu równorzędnego

Kierownik studiów podyplomowych:

karolina.wielicka-ganczarczyk@polsl.pl, tel. 607089190


 

 

Zarządzanie w administracji publicznej

Czas trwania studiów: 2 semestry

Początek zajęć: semestr zimowy

Wysokość opłaty: 3 350 zł (1 675 zł/semestr)

Organizacja zajęć: Soboty i niedziele od 8:30 do 17:30 w Zabrzu

Sylwetka absolwenta:

Absolwenci studiów zdobędą umiejętność stosowania narzędzi kształtujących aktywnego pracownika i menedżera w administracji. Studia pozwolą absolwentom na uzyskanie umiejętności rozpoznawania i określania poszczególnych rodzajów organizacji w administracji publicznej, zarówno w zakresie instytucji ogólnokrajowych jak i terytorialnych, w tym jednostek samorządu terytorialnego. Absolwenci uzyskają stosowną wiedzę i umiejętności jej zastosowania w zakresie zarządzania strategicznego w administracji publicznej, poznają wagę marketingu w sferze publicznej i zdolność do zastosowania technik marketingowych. Efektem studiów będzie umiejętność posługiwania się technikami negocjacji i mediacji, niezbędnymi w obecnie funkcjonujących strukturach administracji. Absolwent powinien uzyskać umiejętność twórczego myślenia, w szczególności w zakresie zarządzania projektami w administracji publicznej, zawierania umów i korzystania z funduszy Unii Europejskiej.


Przedmioty:

Marketing w administracji publicznej; Zarządzanie projektami w administracji publicznej; Zagadnienia organizacji i zarządzania w administracji publicznej; Postępowanie administracyjne; Techniki negocjacji i mediacji w administracji publicznej; Zarządzanie kadrami w administracji publicznej; Zarządzanie strategiczne w administracji publicznej; Metody zarządzania w administracji publicznej; Umowy w administracji publicznej; Stosunki zatrudnienia w administracji publicznej; Konstytucyjny system organów państwowych; Kontrola administracji publicznej; Finanse publiczne ze szczególnym uwzględnieniem finansów samorządu terytorialnego; Jakość procedur w administracji; Fundusze Unii Europejskiej; Zasady obsługi klienta w urzędzie administracyjnym; Legislacja administracyjna; Zamówienia publiczne

Kryteria przyjęć:

Posiadanie dyplomu studiów licencjackich, magisterskich lub inżynierskich

Kierownik studiów podyplomowych:

malgorzatabaron-wiaterek@polsl.pl, tel. 575050888


Zarządzanie w sporcie 

Czas trwania studiów: 2 semestry

Początek zajęć: semestr zimowy

Wysokość opłaty: 3 600 zł (1 800 zł/semestr)

Organizacja zajęć: Do ustalenia z Kierownikiem studiów. 

Sylwetka absolwenta:

W związku z dynamiczną rozbudową obiektów sportowych w Polsce i na śląsku rośnie zapotrzebowanie na specjalistów i ekspertów z dziedziny zarządzania w sporcie, a w szczególności infrastrukturą sportową. 

Program dwusemestralnych studiów podyplomowych zakłada, że w wyniku ich ukończenia absolwent uzyskuje coś więcej niż tylko dyplom określający poziom i kierunek wykształcenia. Oznacza, że absolwent będzie przygotowany do pełnienia funkcji kierowania i administrowania obiektami sportowymi oraz organizowania imprez masowych, w tym imprez sportowych.

Program studiów oferuje słuchaczom szeroką i zróżnicowaną ofertę edukacyjną, która obejmuje takie zagadnienia jak zarządzanie infrastrukturą sportową, zarządzanie marketingowe, zarządzanie kryzysowe, komunikacja interpersonalna, psychologia społeczna, a także logistyka imprez masowych i zarządzanie ich bezpieczeństwem. 

Umiejętności praktyczne będą przekazywane, utrwalane i weryfikowane podczas ćwiczeń i projektów z zakresu kierowania i administrowania infrastrukturą sportową oraz organizowania eventów, imprez madowych, w tym imprez sportowych. Absolwent posiada umiejętność rozumienia istoty, zasad i prawidłowości zarządzania strategicznego infrastrukturą sportową, umiejętność rozumienia metod analizy strategicznej i planowania strategicznego do rozwiązania problemów zarządzania.

Absolwent posiada rozwinięte umiejętności komunikacji interpersonalnej, potrafi kompetentnie rozpoznawać, diagnozować i rozwiązywać problemy zarządzania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacjami. Potrafi prawidłowo określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie i innych zadania. Dodatkowo potrafi zinterpretować społeczne zachowania osób i procesy zachodzące w społeczeństwie, odwołując się do innych dziedzin życia.


Przedmioty:

Zarządzanie zasobami ludzkimi; Zarządzanie finansami; Rachunkowość menedżerska; Zarządzanie infrastrukturą sportową; Zarządzanie marketingowe; Zarządzanie kryzysowe; Etyka zarządzania; Komunikacja interpersonalna; Komunikacja społeczna i PR; Negocjacje; Psychologia społeczna; Psychologia i socjologia tłumu; Organizacja imprez masowych; Zarządzanie bezpieczeństwem imprez masowych; Prawo; Media i social media w zarządzaniu sportem; Pozyskiwanie funduszy z UE i zarządzanie projektami; Seminarium dyplomowe.

Kryteria przyjęć:

Posiadanie dyplomu studiów licencjackich, magisterskich lub inżynierskich

Kierownik studiów podyplomowych

jozef.ober@polsl.pl, tel. 602338421Zarządzanie zdegradowanymi terenami poprzemysłowymi 

Czas trwania studiów: 2 semestry

Początek zajęć: semestr zimowy

Wysokość opłaty: 4 850 zł (2 425 zł/semestr)

Sylwetka absolwenta: 

Absolwent posiada praktyczną wiedzę w zakresie zarządzania zdegradowanymi terenami poprzemysłowymi, przydatną do diagnozowania stanu terenów zdegradowanych szeroko pojętą działalnością przemysłową. Posiada umiejętność planowania, projektowania, nadzorowania rewitalizacji oraz oceny i usprawnienia systemu.
Potrafi planować przekształcenia terenów zdegradowanych działalnością przemysłową i zarządzać tymi terenami. Jest zaznajomiony z najważniejszymi metodami, technikami i narzędziami służącymi kształtowaniu terenów poprzemysłowych, zna wpływ eksploatacji przemysłowej na środowisko. Umie zaprojektować system rewitalizacji, opracować potrzebną dokumentację, wdrożyć ją w praktyce, dokonać oceny jej funkcjonowania oraz umiejętnie diagnozować problemy i podejmować działania służące eliminacji problemów związanych z utrzymaniem stanu bieżącego. Potrafi zbierać różnego rodzaju informacje o systemie rewitalizacji i utrzymaniu terenów zdegradowanych oraz wykorzystać je do rozwoju i doskonalenia.


Przedmioty:

Narzędzia GIS w rewitalizacji terenów poprzemysłowych; Aspekty prawne rewitalizacji terenów poprzemysłowych; Problemy komunikacji społecznej; Przyrodnicza rewitalizacja terenów poprzemysłowych; Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw; Rewitalizacja urbanistyczna terenów poprzemysłowych; Zarządzanie jakością procesów; Odbiór społeczny procesów rewitalizacji na terenach zdegradowanych; Problem odzysku i zagospodarowania materiałów poprzemysłowych; Wpływ eksploatacji przemysłowej na środowisko; Finansowanie procesów rewitalizacji; Dobre praktyki zarządzania terenami zdegradowanymi; Planowanie przekształceń terenów zdegradowanych działalnością przemysłową

Kryteria przyjęć:

Posiadanie dyplomu studiów licencjackich, magisterskich, inżynierskich lub tytułu równorzędnego

Kierownik studiów podyplomowych:

jacek.sitko@polsl.pl, tel. 781404739

 

 

ostatnia aktualizacja: 29.09.2017
(to)

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
informacje2017