INSTYTUT INŻYNIERII PRODUKCJI
  

Wykaz specjalności Instytutu 
    | Specjalności kierunku "Zarządzanie" |    

  SPECJALNOŚĆ
  ZARZĄDZANIE KADRAMI W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ             

  PROWADZONA
   NA STUDIACH
II STOPNIA 
  
I KIERUNKU ZARZĄDZANIE

Specjalność przygotowuje absolwentów do spra­wo­wa­nia funkcji związanych z szeroko pojętym zarządzaniem zasobami ludzkimi. Przygotowuje również do pracy na stanowiskach kierowniczych w administracji lokalnej i regionalnej. Nasi absolwenci posiadają kompetencje do kierowania przedsięwzięciami szeroko rozu­mia­nego sektora publi­czne­go na szcze­blu lokalnym.
   

Studia na specjalności obejmują:

 • Ogólne przygotowanie zawodowe w zakresie zarządzania kadrami;
 • Szczegółową wiedzę z zakresu diagnozowania potrzeb kadrowych, określania strategii personalnej, kształtowania systemów wynagrodzeń, zarządzania dokumentacją kadrową, tworzenia systemów motywacji;
 • Szczegółową wiedzę w zakresie specyficznych zagadnień or­ga­ni­za­cyj­nych, prawnych i socjologicznych funk­cjo­no­wa­nia społeczności lokalnych;
 • Przygotowanie do pracy w organach samorządowych, jednostkach organizacyjnych samorządów lokalnych i re­gio­nal­nych, administracji państwowej ogólnej i specjalnej, innych instytucjach lokalnych i regionalnych;
 • Przygotowanie do pracy w charakterze specjalistów ZZL, rekrutacji, PR;
 • Przygotowanie do pracy w przedsiębiorstwach użyteczności publicznej;
 • Przygotowanie do działań związanych z zadaniami promocyjnymi i mar­ke­tin­giem miejsca (np. lokalne i regionalne agencje rozwoju i promocji);
 • Sposoby pozyskiwania środków finanso-wych z funduszy UE.

Nasi absolwenci pracują m.in. jako mene-dżerowie ds. zarządzania zasobami ludzkimi, rekrutacji, PR, szkoleń a także kierują zespołami pracowniczymi. Znaleźli zatrud-nienie m.in.
w różnych jednostkach sektora publicznego np.: 

 • Urząd Marszałkowski Woj. Śląskiego
 • Urząd Wojewódzki w Katowicach
 • Urząd Miasta Zabrze
 • Urząd Miasta Gliwice
 • Górnośląska Agencja Przekształceń Przedsiębiorstw
 • Szpital Miejski Gliwice
 • Państwowe Archiwum Katowice
 • Komisariat Policji w Pyskowicach

       Pobierz ulotkę specjalności     

 

 

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
ZKwAP