Kierunek Zarządzanie

Studia stacjonarne i niestacjonarne

ZARZĄDZANIE

Absolwenci uzyskują tytuł licencjata lub magistra

Prowadzimy studia:
- I stopnia (stacjonarne licencjackie)  (3-letnie w Zabrzu kończą się nadaniem tytułu zawodowego licencjata), 
- I stopnia (niestacjonarne zaoczne licencjackie) (zaoczne 3-letnie w Zabrzu kończą się nadaniem tytułu zawodowego licencjata),

- II stopnia (stacjonarne magisterskie, 2-letnie w Zabrzu)
- II stopnia (niestacjonarne zaoczne magisterskie, 2-letnie w Zabrzu)


Specjalności na studiach I stopnia (stacjonarnych)
- Zarządzanie Przedsiębiorstwem- Audytor Biznesowy
- Zarządzanie Przedsiębiorstwem- Analityk Rynków Przemysłowych i Usług
- Zarządzanie hotelem Uwaga! W roku akad. 2017/2018 specjalność Zarządzenie hotelem nie będzie otwarta)

Specjalności na studiach II stopnia (stacjonarnych magisterskich)
- Zarządzanie Projektami i Innowacjami
- Zarządzanie Kadrami w Administracji Publicznej
- Zarządzanie Finansami Podmiotów Gospodarczych
- Zintegrowane Systemy Zarządzania
- Zarządzanie obiektem hotelarskim Uwaga! W roku akad. 2017/2018 specjalność Zarządzenie obiektem hotelarskim nie będzie otwarta.
- E-biznes i administracja cyfrowa (nowa specjalność od roku akad. 2015/2016)

Specjalności na studiach I stopnia (niestacjonarnych)
- Zarządzanie Przedsiębiorstwem- Audytor Biznesowy
- Zarządzanie Przedsiębiorstwem- Analityk Rynków Przemysłowych i Usług

Specjalności na studiach II stopnia (niestacjonarnych)
- Zarządzanie Projektami i Innowacjami
- Zarządzanie Kadrami w Administracji Publicznej
- E-biznes i administracja cyfrowa (nowa specjalność od roku akad. 2015/2016)


Sylwetka absolwenta:

Kierunek: Zarządzanie, studia I stopnia

 
Absolwenci kierunku Zarządzanie posiadają wiedzę teoretyczną, jak i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych, co pozwala im rozpoznawać, diagnozować i rozwiązywać problemy dotyczące funkcjonowania organizacji. Zdobyte umiejętności pretendują absolwentów do realizacji podstawowych funkcji zarządzania procesami w przedsiębiorstwach, instytucjach publicznych oraz strukturach bezpieczeństwa państwa.

Studenci studiów I stopnia na kierunku Zarządzanie zdobywają wiedzę na specjalności Zarządzanie Przedsiębiorstwem, która oprócz podstawowych informacji na temat zarządzania dostarcza specjalistyczną wiedzę w zakresie:
- zarządzania projektami,
- zarządzania zasobami ludzkimi,
- zarządzania jakością,
- zarządzania produkcją,
- informatyki w zarządzaniu,
- marketingu oraz badań marketingowych,
- rachunkowości finansowej i finansów przedsiębiorstwa,
- procesów informacyjnych w zarządzaniu,
- bezpieczeństwa publicznego,
- ochrony własności intelektualnej,
- procesów globalizacji.

Poza zdobytą wiedzą absolwenci  zdobywają doświadczenie podczas dwóch czterotygodniowych praktyk w wybranych organizacjach.

Absolwenci otrzymują tytuł zawodowy licencjata i są przygotowani do kontynuowania nauki na studiach magisterskich.


Kierunek: Zarządzanie, studia II stopnia:

Specjalność: Zarządzanie Innowacjami i Projektami
 
Absolwenci specjalności Zarządzanie Innowacjami i Projektami, dzięki dostosowanemu do wymagań współczesnego rynku programowi nauczania, posiadają nowatorskie podejście do zarządzania oraz są przygotowani do sprostania wymogom wysoce dynamicznego i konkurencyjnego rynku. Program studiów obejmuje problematykę ukierunkowaną na:
- zdobycie wiedzy w zakresie innowacji, związków pomiędzy metodami i technikami zwiększenia innowacyjności przedsiębiorstw,
- zrozumienie istoty innowacji w przedsiębiorstwie i regionie,
- zapoznanie się z podstawowymi i współczesnymi strategiami innowacji;
- zrozumienie koncepcji zarządzania kreatywnością i innowacyjnością, w tym też na opracowanie modelu procesu innowacji produktu,
- zrozumienie istoty zarządzania projektami, ze szczególnym uwzględnieniem projektów europejskich,
- zdobycie wiedzy w zakresie zarządzania projektami inwestycyjnymi oraz projektami restrukturyzacji przedsiębiorstwa,
- zapoznanie się z problematyką kształtowania i rozwoju polityki innowacyjnej na poziomie UE i państwa.

Ukończenie studiów na specjalności Zarządzanie Innowacjami i Projektami umożliwia absolwentom znalezienie dobrej pracy, zarówno w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, jak i w dużych firmach krajowych oraz zagranicznych. Umożliwia również absolwentom stworzenie własnej organizacji opartej na innowacyjności oraz zarządzaniu projektami.

Absolwenci otrzymują tytuł magistra i są przygotowani do kontynuowania nauki na poziomie doktoranckim.
 
Specjalność: Zarządzanie Kadrami w Administracji Publicznej
 
Absolwenci specjalności Zarządzanie Kadrami w Administracji Publicznej otrzymują tytuł magistra. W trakcie studiów zdobywają wszechstronną  wiedzę dotyczącą skutecznego zarządzanie zespołami ludzkimi w instytucjach publicznych.

Wiedza ta obejmuje między innymi zagadnienia związane praktyką zarządzania kadrami (projektowanie i implementacja strategii personalnych, szkolenia, kształtowanie ścieżki kariery zawodowej, motywacyjne aspekty oceny pracowniczej), psychologią
w zarządzaniu, etyką czy też public relations. 

Ponadto specjalność ta umożliwia studentom poznanie zagadnień związanych
z prawem (cywilnym, handlowym, urzędniczym), zarządzaniem procesami, szeroko rozumianą przedsiębiorczością, społeczno-organizacyjnymi aspektami przedsięwzięć lokalnych czy też stosunkami pracy w administracji publicznej.

Nabyte umiejętności koncepcyjne (między innymi zdolność patrzenia na organizację w sposób całościowy, kreowanie nowych rozwiązań), interpersonalne (np. motywowanie jednostek oraz grup, rozwiązywanie konfliktów, prowadzenie negocjacji, kierowanie zespołem) jak i techniczno-administracyjne (np. właściwe wykorzystywanie środków finansowych) umożliwiają absolwentom podjęcie pracy między innymi w:
- Urzędach centralnych,
- Organizacjach samorządowych,
- Instytucjach pozarządowych.
 
 
Specjalność: Zarządzanie finansami podmiotów gospodarczych

Program specjalności integruje wiedzę z teorii i praktyki finansów z wiedzą z eksploracji i analizy danych w przedsiębiorstwie i na rynku finansowym. Program ten rekomendujemy Studentom, którzy zainteresowani są zdobyciem praktycznej wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania finansami podmiotów gospodarczych.

Absolwent specjalności uzyskuje w toku studiów wiedzę z zakresu: zaawansowanych metod wyceny instrumentów finansowych; metod identyfikacji, pomiaru i zarządzania ryzykiem rynkowym, kredytowym i operacyjnym; metod zarządzania portfelem papierów wartościowych oraz metod wyceny przedsiębiorstw.

Wiedza ta pozwoli mu na swobodne stosowanie inżynierskiej metodologii analizy i syntezy do rozwiązywania problemów finansowych.

Absolwent specjalności znajdzie zatrudnienie w instytucjach działających na rynku finansowym lub w jego otoczeniu, takich jak: działy controllingu i analiz przedsiębiorstw, firm konsultingowych i informatycznych, banków inwestycyjnych i uniwersalnych, zakładów ubezpieczeń czy instytucji publicznych. Absolwent wyposażony będzie w wiedzę spełniającą stosowne standardy wykształcenia, co pozwoli na podjęcie pracy również za granicą.

Dyplom uzyskany w wyniku specjalności Zarządzanie finansami podmiotów gospodarczych jest zgodny z wymogami funkcjonujących w Europie tzw. Ram Kwalifikacji, dzięki którym jest porównywalny z dyplomami z innych krajów europejskich. Absolwenci otrzymują tytuł magistra i są przygotowani do kontynuowania nauki na poziomie doktoranckim.

Specjalność: Zintegrowane Systemy Zarządzania
 
Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku Zarządzanie na specjalności Zintegrowane Systemy Zarządzania zdobywa wiedzę zarówno z przedmiotów interdyscyplinarnych jak i specjalistycznych zwłaszcza w zakresie istoty i prawidłowości funkcjonowania różnego rodzaju organizacji oraz rozwiązywania różnego rodzaju problemów w nich występujących.

Studenci w zakresie specjalności Zintegrowane Systemy Zarządzania zdobywają również specjalistyczne kwalifikacje w zakresie znajomości systemowego podejścia w zarządzaniu jakością, środowiskowym oraz bezpieczeństwem i higieną pracy. Potrafią tworzyć i zarządzać dokumentacją systemową, umieją dokonywać analizy ryzyka w zakresie systemów zarządzania oraz posługują się narzędziami informatycznymi wspomagającymi ich wdrażanie. Rozumieją zagrożenie występujące w zarządzaniu współczesnymi organizacjami oraz ich wpływ na środowisko. Potrafią również stosować metody i techniki zarządzania jakością i bezpieczeństwem.

Absolwenci nabywają umiejętności krytycznej analizy i oceny zjawisk z zakresu zintegrowanych systemów zarządzania i ich wpływu na otoczenie gospodarcze i społeczne. W zakresie tworzenia i utrzymania zintegrowanego systemu zarządzania potrafią sprawnie posługiwać się narzędziami racy grupowej.

Absolwenci są przygotowani do obejmowania stanowisk managerów jakości, środowiska i bezpieczeństwa, konsultantów, mogą pracować w działach jakości lub w organizacjach biznesowych lub publicznych mających wdrożone zintegrowane systemy zarządzania w oparciu o normy ISO 9001, ISO 14001 i PN-N-18001.
Są oni przygotowani do podejmowania wyzwań badawczych w ramach studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Specjalność: Zarządzanie obiektem hotelarskim Uwaga! W roku akad. 2017/2018 specjalność Zarządzenie obiektem hotelarskim nie będzie otwarta.
 
Specjalność: E-biznes i administracja cyfrowa
(nowa specjalność od roku akad. 2015/2016)
 

Jeżeli chcesz zostać studentem Wydziału Organizacji i Zarządzania zarejestruj się w Systemie Obsługi Rekrutacji Politechniki Śląskiej (SORek).
Więcej informacji na stronie: http://rekrutacja.polsl.pl/Strony/Witamy.aspx
 
 

Aktualizacja: 06.09.2017r (SO)

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Zarządzanie