Informujemy, że zgodnie z zarządzeniem nr 80/16/17 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach I i II stopnia  w roku akademickim 2017/2018 ustalone zostały następujące opłaty na Wydziale Organizacji i Zarządzania  

1. Na studiach niestacjonarnych I stopnia opłata za zajęcia dydaktyczne prowadzone
w semestrze wynosi 1650 zł.

2. Na studiach niestacjonarnych II stopnia opłata za zajęcia dydaktyczne prowadzone
w semestrze wynosi 1800 zł.

3. Na studiach stacjonarnych I i II stopnia opłata za jeden punkt ECTS związana
z powtarzaniem określonych zajęć z powodu niezadowalajacych wyników w nauce wynosi 50 zł.

4. Na studiach niestacjonarnych I i II stopnia opłata za jeden punkt ECTS związana
z powtarzaniem określonych zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce oraz za różnice programowe (przy zachowaniu zasady, że suma opłat nie może wynosić więcej niż opłata semestralna) wynosi 50 zł.

5. Na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia opłata za jeden punkt ECTS za zajęcia nieobjęte planem studiów, w tym zajęcia uzupełniające efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów II stopnia na określonym kierunku, wynosi 50 zł.

Opłaty powinny być wniesione na konto Uczelni przed rozpoczęciem semestru zimowego – do dnia 30 września (dla studentów pierwszego semestru do dnia 15 października) i przed rozpoczęciem semestru letniego – do dnia 28 lutego (dla studentów pierwszego semestru do dnia 15 marca).

 --------------------------------------------------------------------------------------

Terminy zjazdów dla studiów niestacjonarnych w roku akademickim 2017/2018

 

Semestr zimowy 2017/2018

Lp.

miesiąc

data

 1.  

 

 

październik 2017

7,8

 1.  

14,15

 1.  

21,22

 1.  

 

 

listopad 2017

4,5

 1.  

18,19

 1.  

25,26

 1.  

 

grudzień 2017

9,10

 1.  

16,17

 1.  

 

styczeń 2018

13,14

 1.  

20,21

 

 

Semestr letni 2017/2018

Lp.

miesiąc

data

 1.  

luty 2018

24,25

 1.  

 

marzec 2018

3,4

 1.  

17,18

 1.  

24,25

 1.  

 

kwiecień 2018

14,15

 1.  

21,22

 1.  

 

maj 2018

12,13

 1.  

26,27

 1.  

czerwiec 2018

9,10

 1.  

16,17

 

Terminy zjazdów
dla studentów studiów niestacjonarnych I i II stopnia 
na Wydziale Organizacji i Zarządzania
w roku akademickim 2016/2017

 

Opłaty

Terminy wniesienia opłat za kolejne semestry w kolejnych latach akademickich to 30.09. danego roku kalendarzowego dla semestru zimowego i 28.02. danego roku kalendarzowego dla semestru letniego.
Za nieterminowe wpłaty naliczane będą ustawowe odsetki.

 

Wystawianie faktur w związku z usługą edukacyjną

 • Jeżeli zawarto umowę ze studentem na świadczenie usługi edukacyjnej, to Uczelnia może wystawić faktury tylko jemu (a nie firmie, w której jest zatrudniony).
 • Dopuszcza się sytuację, gdy student dostarcza kopię zawartej przez niego umowy, w której zatrudniająca go firma zobowiązuje się do pokrycia kosztów jego edukacji. Wtedy można wystawić fakturę tej firmie, a ksero umowy dołączyć do kopii wystawionej studentowi faktury pozostającej w kwesturze.
 • Firma może też zwrócić swojemu pracownikowi koszty edukacji na podstawie niżej wymienionych dokumentów, stanowiących dowód poniesienia wydatku, jako kosztu uzyskania przychodu: 
  1. pisma studenta do Zarządu firmy z prośbą o zwrot kosztów lub umowy pomiędzy studentem i firmą,
  2. potwierdzenia zapłaty z dziekanatu Wydziału,
  3. dowodu wpłaty z banku, w którym student ma swoje konto osobiste.

  Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z paragrafem 9 ust.1 rozporządzenia Ministra Finansów z 28 marca 2011r (Dz. U. Nr 68, poz. 360), fakturę wystawia się nie później niż siódmego dnia od dnia wydania towaru lub wykonania usługi
  (od dnia, w którym otrzymano część lub całość należności od nabywcy).

   

Prośbę o wystawienie faktury VAT proszę zgłaszać do Dziekanatu (telefonicznie: 
32 277 73 42 lub drogą elektroniczną : malgorzata.malozewska@polsl.pl ) zaraz
po dokonaniu wpłaty za studia.

 

 

 

 

 

 

Ostatnia aktualizacja stron

08 06.2017 r. A.J.

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Studenci niestacjonarni