Kwartalnik Naukowy
"Organizacja i Zarządzanie"

 

Procedura recenzowania artykułów
nadesłanych do Kwartalnika Naukowego

 

Procedura recenzowania artykułów nadesłanych do Kwartalnika Naukowego „Organizacja
i Zarządzanie” została oparta na zaleceniach przedstawionych w broszurze Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce”,
Warszawa 2011. Opracowanie to jest swego rodzaju przewodnikiem zarówno dla Komitetu Redakcyjnego, jak i dla Recenzentów współpracujących z Redakcją Kwartalnika Naukowego „Organizacja i Zarządzanie”, stanowiącym o  spełnianiu najwyższych standardów etycznych
i moralnych, a także o rzetelności sporządzanych recenzji.

Wszystkim nadesłanym artykułom spełniającym wymogi formalne zawarte w umieszczonych na stronie internetowej Kwartalnika Naukowego „Organizacja i Zarządzanie” informacjach dla autorów zostaje nadany numer identyfikacyjny.

Decyzją Redaktora Naczelnego lub Zastępcy Redaktora Naczelnego artykuły zostają przekazane do recenzji do dwóch recenzentów afiliowanych poza jednostką macierzystą,
tj. poza Politechniką Śląską, wg modelu double-blind review process, zgodnie z którym Autor(rzy) i Recenzenci nie znają swoich tożsamości.

Jeżeli językiem nadesłanego artykułu jest język polski, artykuł zostaje przekazany do dwóch recenzentów krajowych, a jeżeli językiem artykułu jest język angielski, artykuł zostaje przekazany do dwóch recenzentów, z których co najmniej jeden afiliowany jest w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.

Artykuły wysyłane są do recenzentów drogą mailową (w formacie pdf). Recenzenci przygotowują recenzję w ciągu 3 tygodni od dnia wysłania maila. 

Wszystkie recenzje przygotowywane są w formie pisemnej, w języku polskim – w przypadku recenzentów krajowych, lub w języku angielskim – w przypadku recenzentów zagranicznych.

Recenzent sporządza opinię na temat artykułu oraz wypełnia formularz recenzencki, który kończy się jednym z poniższych stwierdzeń:

- opracowanie nadaje się bez zmian do druku - artykuł zostaje przekazany do Komitetu Redakcyjnego i oczekuje na publikację. O planowanym terminie publikacji Autor* zostaje powiadomiony drogą mailową;

- opracowanie będzie nadawać się do druku po uwzględnieniu uwag zawartych w opinii - Redakcja wysyła drogą mailową arkusz recenzji do Autora w celu naniesienia poprawek zgodnych z uwagami Recenzenta/Recenzentów. Autor(rzy)  mają 1 tydzień na naniesienie poprawek i odesłanie poprawionego artykułu drogą mailową do Redakcji;

- opracowanie wymaga uzupełnienia badań – postępowanie jak wyżej;

- opracowanie nie nadaje się do druku – w tym przypadku Redaktor Naczelny dyskwalifikuje artykuł lub - gdy druga recenzja jest wyraźnie odmienna - przekazuje go do kolejnego (dodatkowego) Recenzenta.

Recenzent przesyła recenzję drogą mailową na adres oiz@polsl.pl, w niezabezpieczonym pliku doc (docx) lub pdf. Nazwa pliku powinna zawierać numer identyfikacyjny artykułu nadany przez Redakcję (np. Recenzja_1-2012.docx). Recenzja nie może zawierać podpisu ani żadnych danych pozwalających na identyfikację tożsamości Recenzenta.

Warunkiem koniecznym umożliwiającym przekazanie artykułu do druku jest uzyskanie dwóch pozytywnych recenzji. Ostateczną decyzję o druku artykułu naukowego podejmuje Redaktor Naczelny na podstawie analizy recenzji i uwag w nich zawartych oraz końcowej wersji artykułu dostarczonej przez Autora(rów).

Teksty o charakterze nienaukowym nie wymagają recenzji i są kwalifikowane do druku bezpośrednio przez Redaktora Naczelnego Kwartalnika Naukowego „Organizacja i Zarządzanie”.

Zasady kwalifikowania lub odrzucenia publikacji oraz formularz recenzencki są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Kwartalnika.

Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji/numerów nie są ujawniane. Co roku
w ostatnim numerze oraz na stronie internetowej Kwartalnika Naukowego „Organizacja
i Zarządzanie” zamieszczana jest zbiorcza lista stałych recenzentów współpracujących
z Kwartalnikiem.* W przypadku większej liczby Autorów publikacji, wszelka korespondencja odbywa się pomiędzy Redakcją, a Autorem zgłaszającym manuskrypt.

 

POWRÓT

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Procedura_Recenzowania_Artykułów