Wymagana dokumentacja do wszczęcia przewodu doktorskiego

Podanie do Dziekana Wydziału Organizacji i Zarządzania wraz z kompletem dokumentów.

W skład dokumentów wchodzi:

I. „Wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego”, który powinien zawierać następujące punkty:

 1. Wskazanie obszaru wiedzy, dziedziny nauki i dyscypliny naukowej, w zakresie których ma być wszczęty przewód doktorski oraz dyscypliny dodatkowej:
 2. Imię i nazwisko:
 3. Ukończone studia:
 4. Przebieg pracy zawodowej:
 5. Proponowany temat pracy:
 6. Uzasadnienie wyboru tematu:
 7. Cele pracy:
 8. Teza pracy lub/i hipotezy badawcze:
 9. Problem badawczy:
 10. Przedmiot badań:
 11. Metody badawcze:
 12. Proponowany plan pracy:
 13. Proponowany promotor (w przypadkach, o których mowa w § 2 ust. 2, także propozycja osób do pełnienia funkcji drugiego promotora, kopromotora lub promotora pomocniczego):
 14. Wykaz publikacji doktoranta (warunkiem wszczęcia przewodu doktorskiego jest posiadanie wydanej lub przyjętej do druku publikacji naukowej w formie książki lub co najmniej jednej publikacji naukowej w recenzowanym czasopiśmie naukowym wymienionym w wykazie czasopism naukowych ogłaszanym przez ministra właściwego do spraw nauki zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.) lub w recenzowanych materiałach z międzynarodowej konferencji naukowej lub publiczna prezentacja dzieła artystycznego).
Objętość wniosku nie powinna przekraczać 4 stron.

II. Poświadczoną przez Dziekanat Wydziału Organizacji i Zarządzania kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego, o którym mowa w art.12 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, lub dyplomu, o którym mowa w art. 191a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późń. zm.).

III. Wykaz prac naukowych, twórczych prac zawodowych oraz informację o działalności popularyzującą naukę. (§1 pkt.1 ppkt. 4 rozporządzenia MNiSW z dnia 30 października 2015 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. 2015 r. poz. 1842).

IV. Życiorys (CV).

V. Wykaz literatury z zakresu dyscypliny, w której pisany jest doktorat, z której korzystał doktorant dla przygotowania koncepcji pracy doktorskiej.

VI. Informację o przebiegu przewodu doktorskiego, jeżeli uprzednio kandydat ubiegał się o nadanie stopnia naukowego doktora.

VII. Oświadczenie przyszłego promotora z wyrażoną zgodą na pełnienie tej funkcji.

VIII. Kandydat może załączyć do wniosku o wszczęcie przewodu doktorskiego:
a) certyfikat potwierdzający znajomość nowożytnego języka obcego (zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora)
b) wniosek o wyrażenie zgody na przedstawienie rozprawy doktorskiej w innym języku niż język polski.

 

Regulacje prawne obowiązujące od 2018r.

 1. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r.w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora

 

Regulacje prawne obowiązujące od 01.10.2016

 1. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r.w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora
 2. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym.
 3. Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki.

Regulacje prawne obowiązujące od 25.11.2015

 1. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2015 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora
 2. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym.
 3. Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki.

Regulacje prawne obowiązujące od 01.10.2014

 1. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora.
 2. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym.
 3. Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki.

Regulacje prawne obowiązujące od 01.10.2011

 1. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora.
 2. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym.
 3. Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki.

Regulacje prawne obowiązujące do 30.09.2011

 1. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodach doktorskim i habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodach doktorskim i habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 stycznia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodach doktorskim i habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora
 4. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym.
 5. Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki.ostatnia aktualizacja: 01.10.2018 (to)

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Doktoraty - regulacje prawne