Pedagogika - studia magisterskie

Kierunek: Pedagogika
Stopień kształcenia: studia II stopnia
Profil kształcenia: praktyczny
Język wykładowy: polski 

Proponujemy dwie specjalności:

 • Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z pedagogiką specjalną;
 • Terapia pedagogiczna z elementami neuroedukacji.

 

Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z pedagogiką specjalną to szansa na zdobycie formalnych kwalifikacji do pracy w oświacie ale także okazja do poszerzenia kompetencji w zakresie pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych i z trudnościami w uczeniu się co zapewnia wysoko kwalifikowana kadra naszej uczelni, dobrze wyposażone pracownie oraz efektywny system praktyk zawodowych.

Podobnie w proponowanej drugiej specjalności - Terapii pedagogicznej z elementami neuroedukacji gdzie ponadto oferujemy zdobycie nowych i poszerzenie posiadanych kompetencji w zakresie pracy z uczniem z trudnościami w uczeniu jak np. dysleksja, ADHD, spektrum autyzmu w tym z wykorzystaniem zdobyczy neuroedukacji jak trening biofeedback, metoda Warnkego, QEEG, itp.

 

Absolwenci uzyskują przygotowanie pedagogiczne w zakresie wybranej przez siebie specjalności. Nabywają uprawnienia do pracy pedagogicznej i terapeutycznej w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych oraz integracyjnych, ośrodkach wczesnego wspomagania, poradniach psychologiczno-pedagogicznych. 

Absolwenci są przygotowani merytorycznie i metodycznie do wykonywania zadań wpisanych w zakres ukończonej specjalności oraz wyposażani w szerokie kompetencje o interdyscyplinarnym charakterze, odpowiadające wymaganiom potencjalnych pracodawców, co przekłada się na wysoki wskaźnik zatrudnienia zgodnie z wyuczonym zawodem.

 

Wykazy przedmiotów: 

Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z pedagogiką specjalną

 • Współczesne nurty filozofii z elementami etyki
 • Antropologia kultury
 • Elementy logiki
 • Konteksty socjologiczne edukacji
 • Współczesne nurty i koncepcje w psychologii
 • Acquisition and processing of scientific information from electronic sources (Pozyskiwanie i przetwarzanie informacji naukowej ze źródeł elektronicznych
 • Współczesne problemy edukacji i wychowania
 • Pedagogika komparatystyczna
 • Pedeutologia z deontologią zawodu
 • Komunikacja i kultura języka
 • Modern methods of education (Nowoczesne metody kształcenia)
 • Wybrane problemy andragogiki
 • Wykład monograficzny
 • Metodologia badań w pedagogice
 • Seminarium magisterskie I, II
 • Język obcy I, II
 • Psychologia rozwoju dziecka
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Projektowanie pracy nauczyciela przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej
 • Współczesne technologie informatyczne w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej
 • Edukacja polonistyczna z metodyką nauczania na pierwszym etapie edukacyjnym
 • Wychowanie literacko-językowe w przedszkolu z metodyką
 • Edukacja matematyczna z metodyką nauczania na pierwszym etapie edukacyjnym
 • Wspomaganie rozwoju kompetencji matematycznych w przedszkolu z metodyką
 • Edukacja przyrodnicza z metodyką nauczania na pierwszym etapie edukacyjnym
 • Wychowanie  przyrodnicze w przedszkolu z metodyką
 • Edukacja muzyczno-ruchowa z metodyką  w przedszkolu i klasach I-III
 • Wychowanie przez sztukę w przedszkolu i w klasach I-III z metodyką
 • Zajęcia techniczne w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej z metodyką
 • Wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna z metodyką w przedszkolu i klasach I-III
 • Wychowanie społeczno-moralne w przedszkolu z metodyką
 • Wybrane metody pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • Elementy metodyki pracy w edukacji integracyjnej i włączającej
 • Metody i formy pracy z rodziną
 • Warsztaty metodyczne do wyboru: elementy psychomotoryki, elementy pedagogiki M. Montessori, elementy pedagogiki C. Fraineta, elementy terapii SI
 • Elementy terapii logopedycznej
 • Diagnoza potencjału rozwoju dziecka na etapie przedszkola i klas I-III
 • Metodyka zajęć komputerowych
 • Podstawy organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówce oświatowej
 • Nowoczesne metody wspomagania rozwoju dziecka z elementami neuroedukacji
 • Praktyka obserwacyjno-asystencka
 • Praktyka opiekuńczo-wychowawcza
 • Praktyka dydaktyczno-terapeutyczna (dyplomowa)

 

Terapia pedagogiczna z elementami neuroedukacji

 • Współczesne nurty filozofii z elementami etyki
 • Antropologia kultury
 • Elementy logiki
 • Konteksty socjologiczne edukacji
 • Współczesne nurty i koncepcje w psychologii
 • Acquisition and processing of scientific information from electronic sources (Pozyskiwanie i przetwarzanie informacji naukowej ze źródeł elektronicznych
 • Współczesne problemy edukacji i wychowania
 • Pedagogika komparatystyczna
 • Pedeutologia z deontologią zawodu
 • Komunikacja i kultura języka
 • Modern methods of education (Nowoczesne metody kształcenia)
 • Wybrane problemy andragogiki
 • Wykład monograficzny
 • Metodologia badań w pedagogice
 • Seminarium magisterskie I, II
 • Język obcy I, II
 • Psychologia rozwoju człowieka
 • Psychologia kliniczna
 • Teoretyczne podstawy terapii pedagogicznej
 • Neurobiologiczne podstawy procesów poznawczych i emocjonalno-motywacyjnych
 • Podstawy neuropsychologii
 • Psychologia osiągnięć szkolnych uczniów
 • Diagnostyka w terapii pedagogicznej
 • Metody terapii pedagogicznej ucznia z trudnościami w uczeniu się
 • Metody terapii dziecka z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego
 • Metody wspomagania rozwoju dziecka z niepełnosprawnością
 • Metody stymulowania potencjału ucznia szczególnie uzdolnionego
 • Trening umiejętności wychowawczych
 • Metody udzielania wsparcia rodzinie
 • Ustawodawstwo społeczne na rzecz dziecka i rodziny
 • Projektowanie programów profilaktycznych,  wychowawczych i terapeutycznych
 • Podstawy terapii logopedycznej
 • Wykorzystanie technologii informatycznych w terapii
 • Neurotechnologie w terapii i edukacji
 • Warsztaty metodyczne do wyboru: elementy tutoringu i mentoringu dla nauczycieli, gry w procesie edukacyjnym, mnemotechniki w stymulowaniu aktywności poznawczej dziecka, wyzwalanie kreatywności ucznia
 • Warsztaty metodyczne do wyboru: elementy tutoringu i mentoringu dla nauczycieli, gry w procesie edukacyjnym, mnemotechniki w stymulowaniu aktywności poznawczej dziecka, wyzwalanie kreatywności ucznia
 • Elementy wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
 • Praktyka obserwacyjno-asystencka
 • Praktyka opiekuńczo - wychowawcza
 • Praktyka terapeutyczna (dyplomowa)

 

Szczegółowe plany studiów (II stopnień 2017/2108)  

 

Praktyki:

Wymiar godzin praktyk - 250 godzin
Miejsce odbywania praktyk:

 • Przedszkola ogólnodostępne i integracyjne,
 • Szkoły podstawowe ogólnodostępne i integracyjne.

 

Kryteria rekrutacji:  

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia II stopnia na kierunku pedagogika o profilu praktycznym specjalność Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z pedagogiką specjalną posiada kwalifikacje I stopnia z zakresu pedagogiki z przygotowaniem pedagogicznym;

w przypadku specjalności Terapia pedagogiczna z elementami neuroedukacji posiada kwalifikacje I stopnia uzyskane na dowolnym kierunku z obszaru nauk społecznych lub humanistycznych z przygotowaniem pedagogicznym; oraz kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

 • ma podstawową wiedzę z zakresu pedagogiki i jej subdyscyplin;
 • ma wiedzę na temat zasad i norm moralnych;
 • posiada umiejętność obserwowania i badania i wyciągania wniosków z różnych obszarów działalności społecznej;
 • potrafi rozwijać swoje umiejętności w zakresie wiedzy i kompetencji społecznych,
 • zna język obcy na poziomie B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. 

Forma sprawdzenia kwalifikacji kandydata.
Weryfikacja dokumentów (dyplomu ukończenia studiów I stopnia i suplementu) na kierunku pedagogika (w przypadku specjalności Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z pedagogiką specjalną) lub na dowolnym kierunku z obszaru nauk społecznych lub humanistycznych z przygotowaniem pedagogicznym (w przypadku specjalności Terapia pedagogiczna z elementami neuroedukacji).
W przypadku, gdy liczba kandydatów przekracza limit przyjęć, o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej w oparciu o średnią z ocen: ostatecznego wyniku studiów i oceny z przebiegu studiów.

 

Zapraszamy wszystkich chętnych do złożenia stosownych dokumentów - od 21.07.2017 jest możliwość elektronicznej rejestracji kandydatów w Systemie Rekrutacji SOREK.

Serdecznie zapraszamy!

 

Jak złożyć dokumenty?

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Studia magisterskie - Pedagogika