System Zapewnienia Jakości Kształcenia
w Instytucie Badań nad Edukacją i Komunikacją

 

Podstawa wprowadzenia systemu

 • Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.).
 • Statut Politechniki Śląskiej.
 • Uchwała Senatu Nr XXVII/188/07/08 z dn. 28.01.2008 w sprawie wprowadzenia na Politechnice Śląskiej Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia.
 • Zarządzenie Nr 59/15/16 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia.
 • Uchwała Nr 14/2016/2017 Rady Kolegium z dnia 26.01.2017 r. w sprawie wprowadzenia Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Kolegium (obecnie Instytucie).

Cele systemu

Zasadniczym celem systemu jest zapewnienie najwyższego poziomu kształcenia studentów przez:

 • wprowadzenie odpowiednich mechanizmów zapewniających jakość kształcenia,
 • kreatywne planowanie procesu dydaktycznego, właściwą realizację procesu kształcenia, w tym rozwój bazy i warunków kształcenia,
 • zapewnienie wysokiego poziomu kompetencji dydaktycznych oraz merytorycznych nauczycieli akademickich,
 • stałe monitorowanie i analiza jakości kształcenia,
 • podejmowanie działań doskonalących,
 • podnoszenie rangi pracy dydaktycznej.

 

Wydziałowa Komisja ds. Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia
Instytutu Badań nad Edukacją i Komunikacją 

Pełnomocnik Dyrektora Instytutu ds. SZJK,
przewodnicząca Komisji SZJK - dr Barbara Grzyb

Członkowie Komisji SZJK:

 1. dr Anna Szkonter-Bochniak
 2. mgr Agnieszka Frycz
 3. dr Ewa Figas
 4. dr Paweł Wawrzała

Przedstawiciel studentów

 1. Emilia Haber

Audytorzy SZJK
Instytutu Badań nad Edukacją i Komunikacją

 1. dr Joanna Czogała-Kiełboń
 2. dr Anna Suchon
 3. dr Maria Banaś

 

Komisja Kształcenia
Instytutu Badań nad Edukacją i Komunikacją

 1. dr hab. Beata Pituła, prof. nzw. w Pol. Śl. (przewodnicząca)
 2. dr Anna Waligóra
 3. dr Ewa Figas
 4. dr Barbara Grzyb
 5. dr hab. Przemysław Gębal, prof. nzw. w Pol. ŚL.
 6. dr hab. Piotr Mamet, prof. nzw. w Pol. ŚL
 7. dr Ewelina Topolska
 8. dr Jerzy Wolny

 

Dokumenty

  

 Instrukcja dotycząca zasad dokumentowania i archiwizowania założonych efektów kształcenia (1.10.2020)

 

W związku z reorganizacją Jednostki, aktualizacja „Wydziałowej Księgi Jakości” oraz przynależnych jej procedur, będzie dokonywana sukcesywnie i zgodnie z zaleceniami Władz Politechniki Śląskiej i Dyrektora Instytutu Badań nad Edukacją i Komunikacją.

 

Dokumenty archiwalne

 

WKJK - Wydziałowa Księga Jakości Kształcenia - dokument główny

 

Wykaz procedur i załączników:

P-RK-1_N2 - Procedura dyplomowania

Z1-P-RK-1_N2 Karta wydania tematu pracy licencjackiej

Z2-P-RK-1_N2 Formularz oceny punktowej pracy licencjackiej na kierunku Filologia

Z3-P-RK-1_N2 Formularz oceny pracy dyplomowej/licencjackiej /magisterskiej na kierunku Pedagogika

Z4-P-RK-1_N2 Karta oceny pracy licencjackiej

Z5-P-RK-1_N2 Wzór strony tytułowej

Z6-P-RK-1_N2 Oświadczenie 1

Z7-P-RK-1_N2 Oświadczenie 2

Z8-P-RK-1_N2 Wzór opisu teczki

Z9-P-RK-1_N2 Zaświadczenie o zrealizowaniu praktyk

Z10.1-P-RK-1_N2 Wniosek o sporządzenie i wydawanie odpisu dyplomu ukończenia studiów w języku obcym

Z10.2-P-RK-1_N2 Wniosek o sporządzenie suplementu dyplomu w tłumaczeniu na język angielski

Z11-P-RK-1_N2 Instrukcja redagowania pracy licencjackiej na kierunku Filologia

Z12-P-RK-1_N2 Instrukcja redagowania pracy licencjackiej na kierunku Pedagogika

Z13-P-RK-1_N2 Katalog tematów prac dyplomowych

Z14-P-RK-1_N2 Formularz oceny jakości pracy licencjackiej

 

P-RK-2_N3 - Procedura praktyk na kierunku Filologia

Z1-P-RK-2_N3 Umowa o organizację praktyki studenckiej

Z2-P-RK-2 N3 Agreement on the organization of student placement

Z3-P-RK-2 N3 Porozumienie w sprawie przyjęcia studenta na praktykę

Z4-P-RK-2_N3 Potwierdzenie odbycia praktyki studenckiej

Z5-P-RK-2 N3 Confirmation_of_the_student_placement

Z6-P-RK-2_N3 Sprawozdanie z przebiegu praktyki studenckiej

Z7-P-RK-2_N3 Ramowy program praktyk pedagogicznych

Z8-P-RK2_N3 Ramowy program praktyki zawodowej

Z9-P-RK-3 N3 Podanie o indywidualne zaliczenie praktyk

Z10-P-RK-2 N3 Podanie o zmianę terminu praktyki.pdf

Z11-P-RK-2 N3 Roczne sprawozdanie z przebiegu praktyk studenckich

Z12-P-RK-2 N3 Karta osiągnięcia efektów kształcenia praktyki ogólnopedagogicznej

Z13-P-RK-2 N3 Karta osiągnięcia efektów kształcenia praktyki metodyczno-przedmiotowej

Z14-P-RK-2 N3 Karta osiągnięcia efektów kształcenia praktyki zawodowej

 

P-RK-3_N4 - Procedura praktyk na kierunku Pedagogika

Z1.1-P-RIBEK-3_N3 Umowa o organizację praktyki studenckiej

Z1.2-P-RIBEK-3_N3 Agreement on the organization of student internship

Z2.1-P-RIBEK-3_N3 (Druk) Harmonogram praktyki pedagogicznej 
(dla Studentów studiów pierwszego stopnia kierunku Pedagogika)

Z2.2-P-RIBEK-3_N3 (Druk) Program praktyki pedagogicznej
(dla Studentów studiów drugiego stopnia kierunku pedagogika)

Z3-1-P-RIBEK-3_N3 Potwierdzenie odbycia praktyki studenckiej

Z3-2-P-RIBEK-3 N3 Potwierdzenie odbycia praktyki studenckiej wersja ang.

Z4-P-RIBEK-3_N3 Sprawozdanie z przebiegu praktyki zawodowej

Z5-P-RIBEK-3_N3 Druk - Opinia z odbytej praktyki pedagogicznej (dla Studentów wszystkich specjalności, na praktycznym profilu kształcenia)

Z5.2-P-RIBEK-3_N3 Druk - Karta oceny realizacji efektów uczenia się praktyki

Z6-P-RIBEK-3_N3 Sprawozdanie pełnomocnika rektora/opiekuna praktyk z przebiegu praktyk studenckich

Z7-P-RIBEK-3_N3 Wniosek o zaliczenie praktyki zawodowej  bez obowiązku jej odbywania

Z8-P-RIBEKK-3_N3 Podanie do Dyrektora RK o zmianę terminu odbywania praktyk studenckich

Z9-P-RIBEKK-3_N3 Skierowanie na praktykę zawodową

 Z9.1-P-RIBEKK-3_N3 Referral to the practical placement

 

 

P-RK-4_N2 - Procedura wyboru przedmiotu, specjalizacji, specjalności, seminarium

P-RK-5 - Procedura rozpatrywania podań i odwołań przez Dyrektora Kolegium

Załącznik Z1-P-RK-5 Podanie dotyczące przeniesienia

Załącznik Z2-P-RK-5 Podanie o IOS

Załącznik Z3-P-RK-5 Tabelka IOS

Załącznik Z4-P-RK-5 Podanie o rozłożenie czesnego na raty

Załącznik Z5-P-RK-5 Podanie o skreślenie z listy studentów

Załącznik Z6-P-RK-5 Podanie o urlop losowy

Załącznik Z7-P-RK-5 Podanie o urlop na uzupełnienie zaległości w nauce

Załącznik Z8-P-RK-5 Podanie o urlop zdrowotny

Załącznik Z9-P-RK-5 Podanie o wpis warunkowy

Załącznik Z10-P-RK-5 Podanie o wznowienie studiów

Załącznik Z11-P-RK-5 Podanie o zaliczenie awansem przedmiotu

Załącznik Z12-P-RK-5 Podanie o zwrot części czesnego

Załącznik Z13-P-RK-5 Podanie uniwersalne

 

P-RK-6 - Procedura - Sposób prowadzenia katalogu ocen cząstkowych i końcowych

Z-P-RK-6 Model wyjściowy katalogu ocen cząstkowych i końcowych RK

 

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
SZJK