System Zapewnienia Jakości Kształcenia
w Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych

 

Podstawa wprowadzenia systemu

 • Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym.
 • Statut Politechniki Śląskiej.
 • Uchwała Senatu Nr XXVII/188/07/08 z dn. 28.01.2008 w sprawie wprowadzenia na Politechnice Śląskiej Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia.
 • Zarządzenie Nr 59/15/16 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia.
 • Uchwała Nr 14/2016/2017 Rady Kolegium z dnia 26.01.2017 r. w sprawie wprowadzenia Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Kolegium.

Cele systemu

Zasadniczym celem systemu jest zapewnienie najwyższego poziomu kształcenia studentów przez:

 • wprowadzenie odpowiednich mechanizmów zapewniających jakość kształcenia,
 • kreatywne planowanie procesu dydaktycznego, właściwą realizację procesu kształcenia, w tym rozwój bazy i warunków kształcenia,
 • zapewnienie wysokiego poziomu kompetencji dydaktycznych oraz merytorycznych nauczycieli akademickich,
 • stałe monitorowanie i analiza jakości kształcenia,
 • podejmowanie działań doskonalących,
 • podnoszenie rangi pracy dydaktycznej.

Zespół ds. Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych:

 • Przewodnicząca zespołu:
  dr Marzena Będkowska-Obłąk
  (Pełnomocnik Dyrektora Kolegium ds. SZJK);
 • członkowie:
  dr Barbara Grzyb,
  dr Ewa Figas,
  dr Joanna Czogała-Kiełboń,
  dr Dariusz Dziuba,
  dr Magdalena Szymura,
  dr Beata Wojewoda,
  dr Jerzy Wolny;
 • przedstawiciele studentów:
  Joanna Barglik,
  Bernadeta Grudzińska.

Zespół Audytorów w Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych:

dr Joanna Czogała-Kiełboń,
dr Gabriela Kowalska,
dr Danuta Ulewicz-Adamczyk,
mgr Agnieszka Frycz,
mgr Barbara Mucha,
mgr Iwona Stasikowska,
mgr Anna Suchon.

 

Dokumenty:

WKJK - Wydziałowa Księga Jakości Kształcenia - dokument główny

 

Wykaz procedur i załączników:

P-RK-1- Procedura dyplomowania

Z1-P-RK-1 Karta wydania tematu pracy licencjackiej

Z2-P-RK-1 Formularz oceny punktowej pracy licencjackiej na kierunku Filologia

Z3-P-RK-1 Formularz oceny punktowej pracy licencjackiej na kierunku Pedagogika

Z4-P-RK-1 Karta oceny pracy licencjackiej

Z5-P-RK-1 Wzór strony tytułowej

Z6-P-RK-1 Oświadczenie 1

Z7-P-RK-1 Oświadczenie 2

Z8-P-RK-1 Wzór opisu teczki

Z9-P-RK-1 Zaświadczenie o zrealizowaniu praktyk

Z10-P-RK-1 Wniosek o sporządzenie i wydawanie odpisu dyplomu ukończenia studiów w języku obcym oraz suplementu dyplomu w tłumaczeniu na język angielski

Z11-P-RK-1 Instrukcja redagowania pracy licencjackiej na kierunku Filologia

Z12-P-RK-1 Instrukcja redagowania pracy licencjackiej na kierunku Pedagogika

Z13-P-RK-1 Katalog tematów prac dyplomowych

Z14-P-RK-1 Formularz oceny jakości pracy licencjackiej

Z15-P-RK-1 Instrukcja wypełniania indeksu

 

P-RK-2- Procedura praktyk na kierunku Filologia

Z1-P-RK-2 Umowa o organizację praktyk studenckich

Z2-P-RK-2 Potwierdzenie odbycia praktyki studenckiej

Z3-P-RK-2 Sprawozdanie z przebiegu praktyki studenckiej

Z4-P-RK-2 Ramowy program praktyk pedagogicznych

Z5-P-RK2 Ramowy program praktyk zawodowych

Z6-P-RK-2 Podanie o indywidualne rozliczenie praktyki studenckiej

Z7-P-RK-2 Sprawozdanie Opiekuna Praktyk Studenckich kierunku Filologia z przebiegu

praktyk studenckich

Z8-P-RK-2 Arkusz ewaluacyjny obserwowanych zajęć

Z9-P-RK-2 Karta oceny praktyki ogólnopedagogicznej

Z10-P-RK-2 Karta oceny praktyki metodyczno-przedmiotowej

Z11-P-RK-2 Karta oceny praktyki zawodowej

 

P-RK-3- Procedura praktyk na kierunku Pedagogika

Z1.1-P-RK-3 Umowa o organizację praktyki studenckiej

Z1.2-P-RK-3 Agreement on the organization of student internship

Z2-P-RK-3 Druk harmonogramu praktyki pedagogicznej 
(dla Studentów wszystkich specjalności, na praktycznym profilu kształcenia)

Z3-P-RK-3 Potwierdzenie odbycia praktyki studenckiej

Z4-P-RK-3 Sprawozdanie z przebiegu praktyki zawodowej

Z5-P-RK-3 Druk - Opinia z odbytej praktyki pedagogicznej (dla Studentów wszystkich specjalności, na praktycznym profilu kształcenia)

Z6-P-RK-3 Druk - Organizacja praktyk pedagogicznych

Z7-P-RK-3 Protokół z zaliczeń praktyk studenckich

Z8-P-RK-3 Sprawozdanie Opiekuna Praktyk Studenckich Kierunku Pedagogika z przebiegu praktyk studenckich

Z9-P-RK-3 Podanie o indywidualne zaliczenie praktyk studenckich

Z10-P-RK-3 Podanie do Dyrektora RK o zmianę terminu odbywania praktyk studenckich

 

P-RK-4- Procedura wyboru przedmiotu, specjalizacji, specjalności, seminarium

P-RK-5 Procedura - Rozpatrywanie podań i odwołań przez Dyrektora Kolegium

Załącznik Z1-P-RK-5 Podanie dotyczące przeniesienia

Załącznik Z2-P-RK-5 Podanie o IOS

Załącznik Z3-P-RK-5 Tabelka IOS

Załącznik Z4-P-RK-5 Podanie o rozłożenie czesnego na raty

Załącznik Z5-P-RK-5 Podanie o skreślenie z listy studentów

Załącznik Z6-P-RK-5 Podanie o urlop losowy

Załącznik Z7-P-RK-5 Podanie o urlop na uzupełnienie zaległości w nauce

Załącznik Z8-P-RK-5 Podanie o urlop zdrowotny

Załącznik Z9-P-RK-5 Podanie o wpis warunkowy

Załącznik Z10-P-RK-5 Podanie o wznowienie studiów

Załącznik Z11-P-RK-5 Podanie o zaliczenie awansem przedmiotu

Załącznik Z12-P-RK-5 Podanie o zwrot części czesnego

Załącznik Z13-P-RK-5 Podanie uniwersalne

 

P-RK-6 Procedura - Sposób prowadzenia katalogu ocen cząstkowych i końcowych

Z-P-RK-6 Model wyjściowy katalogu ocen cząstkowych i końcowych RK

 

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
RK_SZJK