Pomoc materialna

 

Dokumenty

1.

Szczegółowe zasady przyznawania stypendium rektora dla studentów

2.

Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania
świadczeń pomocy materialnej dla studentów Politechniki Śląskiej

3.

Wysokość świadczeń pomocy materialnej w semestrze zimowym 2017/2018

4.

Wysokość świadczeń pomocy materialnej w semestrze letnim 2017/2018

5.

Harmonogram wypłat stypendiów w 2017/2018 

 

Wnioski, oświadczenia, zaświadczenia

1.

Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów

2.

Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów na kolejny semestr tego samego roku studiów

3.

Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego

4.

Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego na kolejny semestr tego samego roku akademickiego

5.

Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych

6.

Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych na kolejny semestr tego samego roku akademickiego

7.

Wniosek o przyznanie zapomogi

8.

Wniosek o przyznanie miejsca w domu studenckim

9.

Zaświadczenie z urzędu skarbowego o dochodzie członka rodziny, podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych

10.

Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy

11.

Oświadczenie o dochodzie uzyskanym

12.

Oświadczenie o dochodzie utraconym

13.

Oświadczenie członka rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy

14.

Oświadczenie studenta o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców

15.

Wezwanie do uzupełnienia dokumentów we wniosku o przyznanie: stypendium socjalnego, stypendium rektora dla najlepszych studentów, zapomogi, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych...

 

Sprawami dotyczącymi pomocy materialnej zajmuje się Pani mgr Katarzyna Braszczok (biblioteka)
telefon: +48 32 400 39 44
e-mail: Katarzyna.Braszczok@polsl.pl

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Pomoc materialna/stypendia