Pomoc materialna

 

Dokumenty

1.

Szczegółowe zasady przyznawania stypendium rektora dla studentów

2.

Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania
świadczeń pomocy materialnej dla studentów Politechniki Śląskiej

3.

Wysokość świadczeń pomocy materialnej w semestrze zimowym 2016/2017

4.

Wysokość świadczeń pomocy materialnej w semestrze letnim 2016/2017

5.

Harmonogram wypłat stypendiów w 2016/2017

 

Wnioski, oświadczenia, zaświadczenia

1.

Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów

2.

Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego

3.

Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego na kolejny semestr tego samego roku akademickiego

4.

Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych

5.

Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych na kolejny semestr tego samego roku akademickiego

6.

Wniosek o przyznanie zapomogi

7.

Zaświadczenie z urzędu skarbowego o dochodzie członka rodziny, podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych

8.

Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy

9.

Oświadczenie o dochodzie uzyskanym

10.

Oświadczenie o dochodzie utraconym

11.

Oświadczenie członka rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy

12.

Oświadczenie studenta o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców

 

Sprawami dotyczącymi pomocy materialnej zajmuje się mgr Mariusz Kowoll (dziekanat)
telefon: +48 32 400 39 40
e-mail: Mariusz.Kowoll@polsl.pl

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Pomoc materialna/stypendia