Rekrutacja na studia – PEDAGOGIKA 
podstawowe informacje


Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych zaprasza do podjęcia

studiów pierwszego i drugiego stopnia

o profilu praktycznym na kierunku

Pedagogika

 

Studia pierwszego stopnia (licencjat):

Plan studiów realizowany w pierwszym semestrze jest wspólny dla wszystkich specjalności.
Do otwarcia studiów na danej specjalności wymagane jest skompletowanie grupy o liczebności zgodnej z Zarządzeniem JM Rektora.
Decyzję o przyjęciu na specjalność podejmuje Dyrektor Kolegium biorąc pod uwagę kolejność naboru, w którym kandydat starał się o przyjęcie oraz miejsce na liście rankingowej, prawo wyboru specjalności posiadają również laureaci oraz finaliści Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie.

 

Studia drugiego stopnia (magisterium)

 

Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z pedagogiką specjalną to szansa na zdobycie formalnych kwalifikacji do pracy w oświacie ale także okazja do poszerzenia kompetencji w zakresie pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych i z trudnościami w uczeniu się co zapewnia wysoko kwalifikowana kadra naszej uczelni, dobrze wyposażone pracownie oraz efektywny system praktyk zawodowych.

Podobnie w proponowanej drugiej specjalności - Terapii pedagogicznej z elementami neuroedukacji gdzie ponadto oferujemy zdobycie nowych i poszerzenie posiadanych kompetencji w zakresie pracy z uczniem z trudnościami w uczeniu jak np. dysleksja, ADHD, spektrum autyzmu w tym z wykorzystaniem zdobyczy neuroedukacji jak trening biofeedback, metoda Warnkego, QEEG, itp.

 

Podstawowym źródłem informacji dla kandydatów jest portal rekrutacja.polsl.pl

 

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna - kontakt:

mailowy: knsifo_rekrutacja@polsl.pl 

osobisty: harmonogram pracy Komisji Rekrutacyjnej 

 

O CZYM TRZEBA PAMIĘTAĆ, JEŚLI ZAMIERZASZ STUDIOWAĆ
NA KIERUNKU PEDAGOGIKA

  • zarejestruj się elektronicznie w systemie SOREK,
  • przestrzegaj terminów podanych w harmonogramie rekrutacji,
  • skompletuj wszystkie wymagane dokumenty (wykaz dokumentów) i dostarcz
    (w białej papierowej teczce) do wydziałowej komisji rekrutacyjnej,
  • przygotuj pełnomocnictwo, jeśli nie możesz osobiście dostarczyć dokumentów.

 

Inne ważne informacje:

Sylwetka absolwenta pedagogiki

Strona rekrutacji na kierunek Pedagogika - studia pierwszego stopnia (licencjat)

Strona rekrutacji na kierunek Pedagogika - studia drugiego stopnia (magisterium)

 

  
 
Zapraszamy!
 
 
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Oferta edukacyjna - PEDAGOGIKA