Rekrutacja na studia – PEDAGOGIKA 
podstawowe informacje


Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych zaprasza do podjęcia

studiów o profilu praktycznym na kierunku

Pedagogika

 

Studia jednolite magisterskie

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 kwietnia 2019 zmieniającym rozporządzenie w sprawie studiów ogłoszonym 26.04.2019 studia przygotowujące do zawodu nauczyciela wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej realizowane od 01 października 2019 muszą być prowadzone jako jednolite pięcioletnie studia magisterskie, wprowadzone przepisy uniemożliwiają realizację kształcenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej oraz pedagogiki rewalidacyjnej dającej uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela w edukacji specjalnej w formule studiów dwustopniowych (trzy- i dwuletnich).

 

UWAGA!

Do kwalifikacji osób, które już ukończyły studia, na których było realizowane kształcenie przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela zgodne ze standardami kształcenia, zastosowanie mają obecne przepisy dotyczące kwalifikacji nauczycielskich (rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli). Natomiast osoby, które już ukończyły studia pierwszego stopnia na kierunku „pedagogika” w zakresie przygotowującym nauczycieli przedszkola i klas I-III szkoły podstawowej, a chcą podjąć dalsze kształcenie w tym zakresie w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra, mogą ubiegać się o przyjęcie na jednolite studia magisterskie na kierunku „pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna” (student będzie mógł ubiegać się o przeniesienie części osiągnięć i rozpocząć studia od 4 roku).

 

 

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, jednolite studia stacjonarne 
- link do systemu rekrutacji

 

 

Studia drugiego stopnia (magisterium)

 

Jednolite pięcioletnie studia magisterskie Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, zgodnie z aktualnymi przepisami nadają pełne kwalifikacje do pracy nauczycielskiej i opiekuńczo-wychowawczej w przedszkolach i szkołach podstawowych ogólnodostępnych i integracyjnych na I etapie edukacyjnym, jednocześnie wyposażając w kompetencje merytoryczne i metodyczne do pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych i z trudnościami w uczeniu się. Wysoką jakość kształcenia proponowanych studiów gwarantuje profesjonalna kadra z doświadczeniem praktycznym, dobrze wyposażone pracownie oraz efektywny system praktyk zawodowych.

 

Dwuletnie studia magisterskie Terapia pedagogiczna z elementami neuroedukacji oferują zdobycie na bazie posiadanego już przygotowania pedagogicznego i studiów I stopnia, kwalifikacji do pracy w charakterze specjalisty terapii pedagogicznej w placówkach edukacyjnych oraz poszerzenie kompetencji do terapii ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, z zaburzeniami emocji i zachowania, ADHD, zagrożonego niepełnosprawnością czy spektrum autyzmu, w tym z wykorzystaniem współczesnych zdobyczy neuroedukacji takich jak trening biofeedback, metoda Warnkego, QEEG, i in.

 

Pedagogika (terapia pedagogiczna z elementami neuroedukacji) studia stacjonarne II stopnia - link do systemu rekrutacji

Pedagogika (terapia pedagogiczna z elementami neuroedukacji) studia niestacjonarne II stopnia - link do systemu rekrutacji

 

 

Podstawowym źródłem informacji dla kandydatów jest portal rekrutacja.polsl.pl

 

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna - kontakt:

mailowy: knsifo_rekrutacja@polsl.pl 

osobisty: harmonogram pracy Komisji Rekrutacyjnej 

 

O CZYM TRZEBA PAMIĘTAĆ, JEŚLI ZAMIERZASZ STUDIOWAĆ
NA KIERUNKU PEDAGOGIKA

  • zarejestruj się elektronicznie w systemie SOREK,
  • przestrzegaj terminów podanych w harmonogramie rekrutacji,
  • skompletuj wszystkie wymagane dokumenty (wydrukujesz je z systemu rekrutacji) i dostarcz (w białej papierowej teczce) do wydziałowej komisji rekrutacyjnej,
  • przejrzyj FAQ dotyczący typowych pytań związanych z procesem rekrutacji.

 

Inne ważne informacje:

Sylwetka absolwenta pedagogiki

 

 
Zapraszamy!
 
 
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Oferta edukacyjna - PEDAGOGIKA