Abstrakty Seminarium
„Człowiek we współczesnej nauce”

 

 

Agnieszka Kwitok

Kolegium Pedagogiczne Politechniki Śląskiej

 

Rola i znaczenie edukacji w życiu człowieka

Streszczenie wystąpienia w dniu 23 kwietnia 2015

 

     Wiedza jest wysoko cenioną i szlachetną wartością w życiu każdego człowieka. Jak słusznie stwierdził prof. Jan Szumski, to dzięki niej „człowiek inspirowany swoimi pragnieniami może kształtować świat, w którym żyje na miarę posiadanych środków. Wiedza daje człowiekowi nie tylko możliwość skutecznego działania, ale także poczucie bezpieczeństwa. Człowiek czuje się po prostu pewnie, a tym samym i bezpiecznie wówczas, gdy ma wiedzę o otaczających go ludziach i przedmiotach.” (Sztumski, 2004, s. 6-8).

Pragnienie wiedzy skłania ludzi do zdobywania wiadomości i gromadzenia ich, a następnie do selekcjonowania i weryfikowania, czyli inspiruje działalność poznawczą, zarówno o charakterze permanentnym jak i okazjonalnym. Permanentne zdobywanie wiedzy jest pasją uczonych, ale też licznych nieprofesjonalnych amatorów nauki. Na ogół wszyscy ludzie chcą wiedzieć coś o świecie w którym żyją, o występujących w nim zjawiskach i procesach, o swoim miejscu w tym świecie i innych sprawach. Zdaniem profesora J. Szumskiego nawet namiastka wiedzy, a także błędne tezy mogą być przydatne - dać początek hipotezom, które pobudzą odkrywcze badania i przyczynią się tym samym do rozwoju nauki. Należy także zgodzić się z jego opinią, że wiedza stała się wartością o szerszym niż wcześniej zakresie przydatności. O ile wcześniej była to wartość nobilitująca człowieka, a więc wartość raczej moralna, to obecnie wiedza stała się również szczególnie cenną wartością materialną, bez której nie może dokonywać się postęp społeczno-gospodarczy i która może zapewnić zyski posiadającym ją osobom” (Cyt. za Sztumski, 2004, s. 6-8).

      Z wiedzą ściśle związana jest edukacja, która „w podstawowym znaczeniu jest dziełem przygotowania dzieci, młodych ludzi oraz dorosłych do aktywnego udziału w często nieokreślonym co do nowego kierunku procesie zachodzących i często zaskakujących nas przemian” (Radziewicz-Winnicki, Roter, 2004, s.132).

      We współczesnym społeczeństwie nauka stała się stymulatorem wzrostu gospodarczego, przeobrażeń społecznych, kulturowych, światopoglądowych itp. Wraz z powstaniem społeczeństwa informacyjnego zadaniem edukacji szkolnej stało się przygotowanie uczniów do kreatywnego uczestnictwa w kulturze oraz wartościowego wykorzystywania nowych możliwości nauki, pracy i życia w cywilizacji informacyjnej. Placówki oświatowe mają nie tylko przekazywać wiedzę i umiejętności, ale także inspirować postawę twórczą, uczyć samodzielnego działania, zachęcać do samokształcenia. Nowoczesna szkoła ma za zadanie kształcić ludzi zaradnych, prężnych, inteligentnych, odpornych się na stres, mobilnych, elastycznych, otwartych, kreatywnych, nastawionych na odnoszenie sukcesów (Kojsa, 2003).

     I. Wojnar słusznie podkreśla, że „należy wszystkimi możliwymi sposobami, a więc zarówno przez intencjonalne działania edukacyjne, jak wzmożony charakter życia społecznego, bronić człowieka przed zagrożeniami, pogłębiać humanistyczną motywację jego wyborów, decyzji i działań, jego kulturę uczuć, rozwijać zdolność do zachowań empatycznych, czyli otwartość na drugiego człowieka i do zachowań prospołecznych wynikających z poczucia wspólnoty i więzi międzyludzkich” (Wojnar, 1996, s. 18).

                Autorka referatu postanowiła podkreślić i wskazać rolę i znaczenie edukacji w życiu człowieka.

 

 Tekst abstraktu w pliku pdf

 

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
I Seminarium - Agnieszka Kwitok