Prof. dr hab. Stanisław Juszczyk

 
 
E-mail: Stanislaw.Juszczyk@polsl.pl
 
Pokój nr: 110

 

Stopnie naukowe i tytuł:
1974 r. - magisterium; 1980 r. - stopień doktora; 1990 r. – stopień doktora habilitowanego; 2004 r. – tytuł profesora nauk humanistycznych; 2006 r. – uzwyczajnienie przez MNiSW

Pełnione funkcje:
kierownik zakładu, kierownik katedry, wicedyrektor instytutu, dziekan wydziału (4 kadencje), przewodniczący senackiej komisji ds. Budżetu i Finansów; członek kolegium rektorsko-dziekańskiego (4 kadencje); członek kilku komisji senackich w Uniwersytecie Śląskim w latach 2002-2019.

Członkostwo w radach naukowych:
członek/przewodniczący kilku rad naukowych czasopism polskich i zagranicznych, Redaktor naczelny kwartalnika naukowego o międzynarodowym zasięgu „The New Educational Review” (ISSN 1732-6729), redaktor naczelny „Chowanny” w latach 2002-2008; Przewodniczący Rady Naukowej serii wydawniczej „Biblioteka The New Educational Review” przy Wydawnictwie „Adam Marszałek” w Toruniu; Członek Rady Naukowej Ogólnopolskiego Seminarium Badawczego (APS); członek kilku rad naukowych uniwersytetów w Czechach (Ostrava University in Ostrava) i Słowacji (Constantine the Philosopher University in Nitra, Matej Bel University in Banska Bystrica, Katholic University in Ružomberok, Dubnica Institute of Technology In Dubnica nad Vahom), członek Słowackiej Komisji Akredytacyjnej, członek New York Academy of Sciences, American Association for Advanced Science, International Biographic Centre w Cambridge, World Planetary Association, International Federation of Systemic Research.

Obszary badawcze:
metodologia badań w naukach społecznych, pedagogika medialna, dydaktyka ogólna, dydaktyka informatyki, andragogika, pedagogika wczesnoszkolna oraz diagnoza i terapia pedagogiczna dzieci i młodzieży.

Projekty badawcze:
uczestnictwo w kilkunastu projektach badawczych w kraju i za granicą, kierowanie 4 projektami badawczymi, w tym kierowanie polsko-koreańską siecią naukowo-badawczą na temat: Culture in Education in chosen Asian and European countries w latach 2014-2019.

Dorobek naukowy:
427 prac naukowych, a w tym: 3 monografie opublikowane za granicą, 35 monografii i prac pod redakcją opublikowanych w kraju, 46 rozdziałów opublikowanych w pracach zbiorowych w kraju, 48 artykułów opublikowanych w czasopismach zagranicznych o zasięgu międzynarodowym (indeksowanych na Thomson Reuters Master Journal List w Filadelfii), 40 rozpraw, studiów i rozdziałów opublikowanych w pracach zagranicznych, 103 prace naukowe opublikowane w polskich czasopismach i pracach zbiorowych, 63 referatów wygłoszonych na zagranicznych konferencjach naukowych, 82 referatów wygłoszonych na konferencjach międzynarodowych i ogólnopolskich oraz 6 podręczników akademickich. Kilkaset cytowań prac naukowych z zakresu fizyki i pedagogiki, indeksowanych w zagranicznych bazach danych: Web of Sciences, Scopus oraz Google Scholar

Udział w kształceniu kadry naukowej oraz recenzje awansowe:
(a) promotorstwo w zakończonych przewodach doktorskich: 19; otwarte 4 przewody doktorskie; (b) recenzowanie prac doktorskich w różnych ośrodkach akademickich w kraju i za granicą: 45; (c) recenzowanie prac habilitacyjnych w kraju i za granicą:15; (d) Recenzowanie monografii habilitacyjnych w kraju i za granicą: 16; (e) Recenzowanie dorobku naukowego w postępowaniu o nadanie tytułu profesora w kraju i za granicą: 11.

Staże i stypendia naukowe:
Austria (1990), Szwecja (1993-1994), Czechy (2004), Słowacja (2005, 2006, 2007, 2008), Japonia (2016), Chiny (2015), Korea Południowa (2014, 2016, 2017, 2018).

Zainteresowania prywatne:
turystyka krajowa i zagraniczna, spacery z psem, zajmowanie się ogrodem

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Stanisław Juszczyk