Dr Monika Nawracka

 
 
Zakład Lingwistyki Stosowanej
E-mail: Monika.Nawracka@polsl.pl
 
 

2017 doktorat, Wydział Lingwistyki Stosowanej, Uniwersytet Warszawski
2007 magisterium (studia jednolite) w Instytucie Orientalistycznym (iranistyka) (UW)
2005 magisterium (studia uzupełniające) w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej (UW)
2003 licencjat filologii polskiej (UW); specjalizacja edytorsko-wydawnicza
2001 licencjat etnologia i antropologia kulturowa

studia podyplomowe w zakresie glottodydaktyki polonistycznej (Polonicum, UW) i pedagogiki (Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS, Warszawa).

Inne:
01.2008-12.2008 studia na Wydziale Literatury i Języka Perskiego (Uniwersytet Allome Tabotaboji, Teheran, Iran).
10.2005-07.2006 - staż językowy na Uniwersytecie Teherańskim (Iran).

Praca magisterska napisana w IEiAK została wyróżniona w konkursie Fundacji Ekumenicznej Tolerancja.

W roku akademickim 2006/2007 stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Zainteresowania badacze:

Komunikacja międzykulturowa
Antropologia kultury
Nauczanie dorosłych
Glottodydaktyka
Badania jakościowe

Prowadzone przedmioty:

Dydaktyka, antropologia kultury, kultura języka polskiego, język polski jako obcy.

Wybrane publikacje:

  • Foreign language teacher education in Germany, Iran and Poland - a comparative comparative study. Współautor: Przemysław Gębal, W: Oblicza glottodydaktyki polonistycznej. Powiązania i inspiracje. Pod red. Grażyny Zarzyckiej, Beaty Grochali, Iwony Dembowskiej-Wosik. Łódź: Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, 2019, s. 121-137, seria: Acta Universitatis Lodziensis ; Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców ; 26.
  • Podręczniki i materiały dydaktyczne do języka polskiego jako obcego/drugiego w świetle koncepcji międzykulturowości i transkulturowości, w: Edukacja wobec migracji : konteksty glottodydaktyczne i pedagogiczne. Monografia zbiorowa. pod red. Przemysława E. Gębala. Kraków : Księgarnia Akademicka, 2018, s. 117-138. 
  • Międzykulturowość w refleksyjnym nauczaniu języków obcych na przykładzie polskiego Perspektywa antropologiczna, w: Lingwistyka Stosowana 16: 1/ 2016, s. 73–86.
  • Rodzimi użytkownicy języka perskiego uczący się języka polskiego Antropologiczne studium przypadku, w: Polonistyka wobec wyzwań współczesności, II, V Kongres Polonistyki Zagranicznej, red. S. Gajda, I. Jokiel, Opole, 2014, s. 697-706.
  • Przestrzenie Teheranu miasta kontrastów, w: „Etnografia Polska”, wyd. Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, 2011, LV, 1-2, s. 199-226.
  • Reflections on the ECRIS Method in Use, w: Symbols and Rituals of Statehood and Resistance, A documentation of Collective Field Research Done by Young Anthropologists from Berlin and Warsaw, red. H. Patzer, A. Thiemann, 2007, wyd. UW.
    (redakcja) The Imperative of Otherness, „Chata”, nr 4, 2004a, wyd. UW.
  • What ethnology is. Ethnology and particular social sciences, A summary of workshop moderated by Monika J. Nawracka and Sanna Schondelmayer, w: The Imperative of Otherness, „Chata”, nr 4, 2004b, wyd. UW, s. 77-79.
  • Świadomość historyczna mieszkańców Puszczy Nalibockiej, w: „Etnografia Polska”, XLVII, 1-2, s. 285-303, 2003, wyd. IAiE PAN.

Zainteresowania pozanaukowe:

Joga, podróże, literatura piękna

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Monika Nawracka