dr hab. Izabela Bieńkowska, prof. PŚ

 
 
Zakład Pedagogiki
E-mail: Izabela.Bienkowska@polsl.pl
 
Pokój nr: 115

 

Izabela Bieńkowska- doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie pedagogiki, profesor nadzwyczajny w Instytucie Badań nad Edukacją i Komunikacją Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Dotychczas pracowała m.in. na Uniwersytecie Śląskim, w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości, Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.
Z wykształcenia pedagog edukacji wczesnoszkolnej, neurologopeda, oligofrenopedagog, specjalista resocjalizacji i profilaktyki uzależnień, terapii pedagogicznej i integracji sensorycznej. Skończyła wiele certyfikowanych szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe. Uczestniczyła w kilkudziesięciu konferencjach w kraju i za granicą, na których wygłaszała referaty oraz brała udział w różnych projektach badawczych. Od wielu lat czynny pedagog, logopeda i terapeuta integracji sensorycznej. Autorka 7 monografii (w tym jednej współautorskiej) i 14 książek pod redakcją (także we współautorstwie), ponad setki artykułów i rozdziałów w monografiach wydawanych w kraju i za granicą. Redaktor naczelny czasopisma Journal of Human Dignity and Wellbeing.

Zainteresowania badacze:

terapia pedagogiczna, logopedia, edukacja wczesnoszkolna, resocjalizacja, pedagogika specjalna, zwłaszcza w zakresie:

 • dysfunkcji o różnym podłożu determinujących funkcjonowanie i osiągnięcia uczniów klas młodszych, w tym na lekcjach języka obcego,
 • barier komunikacyjnych i językowych występujących u uczniów z różnymi zaburzeniami
 • społecznych (i innych) determinantów funkcjonowania osób niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem w różnych środowiskach,
 • readaptacji w środowisku niedostosowanych społecznie.

Prowadzone przedmioty:

Obecnie głównie przedmioty praktyczne w zakresie edukacji wczesnoszkolnej, logopedia, seminaria licencjackie i magisterskie.

Wybrane publikacje:

monografie i prace pod redakcją:

 • Bieńkowska I., Sensory Integration. Development, Disorders and Treatment. New Developments in Medical Research,  New York 2019, ISBN 978- 1 – 53615 -454 -2.
 • Bieńkowska I., Zaburzenia procesów regulacji integracji sensorycznej, Kraków 2018, ISBN 978-83-66084-03-2.
 • Bieńkowska I., Vybrané aspekty adaptácie osôb so zdravotným postihnutím v Poľsku a v niektorých krajinách Európskej Únie, Kraków 2018, ISBN 978-83-65432-81-0.
 • Bieńkowska I., Modrzejewska J. (red.), Profilaktyczne aspekty zagrożeń bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Tom 1 i 2, Monografia zbiorowa, Kraków- Bielsko-Biała 2017.
 • Bieńkowska I., Językowe komunikowanie się nauczyciela z uczniem w aspekcie stosowania środków dydaktycznych na lekcjach (na etapie edukacji wczesnoszkolnej), Gliwice- Kraków 2012, ISBN 978-83-60163-71-9.
 • Bieńkowska I., Fula M., Martinek M., (red.), Sociálně-výchovné kontexty práce s ohroženou mládeží, Praha 2012, ISBN 978-80-904681-0-8.
 • Bieńkowska I. (red.), W kręgu resocjalizacji i wybranych zagadnień patologii rozwoju oraz funkcjonowania człowieka. Tom 3. Gliwice-Kraków 2011, ISBN 978-83-60163-70-2.
 • Bieńkowska I., Sajkowska J., Wybrane zagadnienia z socjoterapii, Gliwice 2011, ISBN 978-83-61401-60-5
 • Bieńkowska I. (red.), W kręgu resocjalizacji i wybranych zagadnień rozwoju oraz funkcjonowania osób niepełnosprawnych. Tom 2. Gliwice-Kraków 2010, ISBN 978-83-60163-58-0.
 • Bieńkowska I. (red.), W kręgu resocjalizacji i wybranych zagadnień opiekuńczo-wychowawczych. Tom1, Gliwice-Kraków 2009, ISBN 978-83-60163-42-9.
 • Bieńkowska I., Komputerowe wspomaganie kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, Kraków 2008, ISBN 978-83-60163-36-8.

rozdziały w monografiach:

 • Bieńkowska I., Polok K., Teaching English as a Second/Foreign Language to CAPD-Impaired Students Series: Education in a Competitive and Globalizing World, New York 2018, ISBN 978-1-53613-453-7.
 • Bieńkowska I., Learners with Sensory Integration Disorders in English Foreign Language  Lessons. In: Teachers and Teaching; Global Practices, challenges and Prospects. Lori A.Caudle (ed.), New York 2018, ISBN 978-1-53613-453-7.
 • Bieńkowska I., Kitlińska- Król M., Problemy w komunikacji werbalnej osób starszych z afazją motoryczną. W: Łacina-Łanowski A. (red.), Polski senior w obszarze komunikacji społecznej, Łódź 2017, ISBN 978-83-7405-649-6, s.149-187.
 • Bieńkowska I., Wsparcie uczniów zdolnych w polskim systemie edukacyjnym i poradnianym. W: Škrabánková J., Kovářová R. (red.), Učíme nadané žáky. Ostrava 2012, ISBN 978-80-7464-104-6.

artykuły:

 • Bieńkowska I., Polok K., Methods and Techniques for activating Students with Sen on foreign Language (English) Classes in POLAND. In: Open Access Library Journal, 5/2018,  ISSN Online:2333-9721; ISSN Print: 2333-9705.
 • Bieńkowska I., Polok K., Centralne Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego a nabywanie kompetencji językowych w zakresie języka obcego, „Linguodidactica” 2018/XXII, ISSN 1731-6332.
 • Bieńkowska I., Modrzejewska J., Respect for the Dignity of the Child in the Context of Adaptation of Immigrant Children in Polish Schools, “Journal of Human Dignity and Wellbeing- The dignity of the human being - migrating boundaries” 1(1)2016, ISSN 2451-3520.
 • Bieńkowska I., Kitlińska- Król M., Edukacja dla zrównoważonego rozwoju (EZR) w opinii nauczycieli klas 1-3, “Podstawy Edukacji” 2016, ISSN 2081-2264.
 • Bieńkowska I., Riabilitare i giovani con disabilità motoria. Contributo della logoterapia nel conferire alla propria sofferenza una dimensione umana e una giusta direzione. In: Ricerca Di Senso, vol. 10, numero 2, giugno 2012, ISSN 1722-6155

Zainteresowania pozanaukowe:

Literatura, muzyka, taniec

 

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Izabela Bieńkowska