Dr Grzegorz Wlaźlak

 
 
Zakład Językoznawstwa
E-mail: Grzegorz.Wlazlak@polsl.pl
 
Pokój nr: 119

 

Absolwent Uniwersytetu Śląskiego w roku 1990 na Wydziale Filologicznym; praca na stanowisku asystenta w Instytucie Języka Angielskiego; nauczane przedmioty: fonetyka, rozumienie tekstu pisanego. Praca w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Cieszynie. W roku 1992 Studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim, Instytut Studiów Brytyjskich z Ruskin College w Oxfordzie z zakresu kultury literatury i historii Wielkiej Brytanii. W roku 1994 Stypendium naukowe rządu USA obejmujące konferencję językową TESOL na Uniwersytecie Stanowym w Iowa (State University of Iowa), zajęcia z zakresu gramatyki opisowej języka angielskiego oraz retoryki i stylistyki języka angielskiego. Druga część stypendium na Uniwersytecie Północnej Arizony (North Arizona University, Flagstaff), zajęcia z zakresu komunikacji społecznej i zarządzania szkolnictwem. W roku 1994 zostaje wicedyrektorem kolegium w Cieszynie, gdzie pracuje do 1997. W 1997 tworzy Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Zabrzu, jako jego dyrektor opracowuje plany i programy nauczania. W roku 2003-2014 jako redaktor wydaje publikacje prac naukowych pracowników NKJO i gości pod tytułem „Zeszyty naukowo-dydaktyczne NKJO Zabrze”. Od roku 2005 współpracuje z NKJO Opole, prowadzi zajęcia z: językoznawstwa ogólnego, gramatyki opisowej i historycznej; jest promotorem pomocniczym i recenzentem prac dyplomowych. W roku 2018 broni pracę doktorską pod tytułem Neoclassical Formations and Latinate Affixation in the 18th-Century English Word-Formation: A Corpus- and Dictionary-Based Analysis (“Złożenia neoklasyczne i derywaty z afiksami łacińskimi w słowotwórstwie języka angielskiego osiemnastego wieku. Analiza korpusowo-słownikowa”) na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego.

Zainteresowania badacze:

Językoznawstwo ogólne i stosowane, historia języka angielskiego (zmiany diachroniczne i synchroniczne w języku, odmiany współczesne języka angielskiego), socjolingwistyka, językoznawstwo porównawcze, glottodydaktyka.

Prowadzone przedmioty:

Wstęp do językoznawstwa, Językoznawstwo stosowane, Historia języka angielskiego, Gramatyka opisowa, Historia Wielkiej Brytanii, Realioznawstwo brytyjskie, Praktyczna nauka języka (Pisanie, rozumienie, fonetyka), seminarium dyplomowe, Współczesne teorie badań językoznawczych

Wybrane publikacje:

  • 2014 - „Różnojęzyczność w edukacji szkolnej” – artykuł w czasopiśmie „Języki Obce w Szkole”, Nr 3 wrzesień 2014, strony 13-17.
  • 2015 - Język naukowy i techniczny doby rewolucji przemysłowej w Anglii i w Polsce - oswajanie obcego; procesy słowotwórcze na przykładzie języka nauki i techniki - rozdział 3 w monografii zbiorowej "Tożsamość Europejczyków", pod redakcją Ewy Borkowskiej, Agaty Pogorzelskiej-Kiks, Beaty Wojewody, wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2015. Strony 231-244.
  • 2015 – „Hard Words: dzieła leksykograficzne jako świadectwo oswajania i unikania obcego” w OBCE/INNE, MONOGRAFIA zbiorowa Kolegium Języków Obcych Pollitechniki Śląskiej pod red. A. Jackiewicz i A. Kliks-Pogorzelskiej ss. 155-175.
  • 2017 - publikacja artykułu pt. „Negatywny, przeciwny, przeczący czy kontrastujący, czyli o taksonomii i produktywności współczesnych afiksów w języku angielskim” w monografii Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych pt. „Światło - cień. Językowy wymiar kontrastu” pod red. Marzeny Będkowskiej-Obłąk i A. Jackiewicz, Kraków, wyd. LIBRON, str.41-55.
  • 2018 - Artykuł pt. „Lexicalization and institutionalization of neoclassical forms with –ity / ness in the 18th c. English dictionaries” Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie. Artykuł po recenzji, ukazał się w druku w styczniu 2018 w Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis: Studia Anglica, red. Joanna Podhorodecka.
  • 2018 - Analiza stylistyczna listów jako formy wyrażania zażyłości w języku angielskim w XVIII w. (The stylistic analysis of the 18th century letters as forms of expressing intimacy in English) W: Oblicza przyjaźni w języku, kulturze i literaturze. Praca zbiorowa. Pod red. Aliny Jackiewicz i Marzeny Będkowskiej-Obłąk. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2018, s. 83-95, bibliogr. 5 poz. (Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 696).
  • 2018 - „Kreatywność językowa w przestrzeni publicznej”, w dniach 19–20 kwietnia 2016 r. w Łodzi i wygłoszenie referatu pt. „Pomiędzy kreatywnością a produktywnością: rola analogii w języku”. Artykuł wydrukowany przez wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Zainteresowania pozanaukowe:

historia powszechna i regionu, literatura powszechna, historia muzyki i sztuki, turystyka górska

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Grzegorz Wlaźlak