Dr hab. Beata Pituła, prof. PŚ

 
 
Zakład Pedagogiki
E-mail: Beata.Pitula@polsl.pl
Telefon: +48 32 400 39 52
Pokój nr: 111

 

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego, Wydziału Pedagogiki i Psychologii, doktorat uzyskała w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie pedagogika, pedeutologia, habilitację w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika, pedeutologia. Autorka 12 prac naukowych (w tym 2 jako współautor i 7 jako redaktor naukowy) i ponad dziewięćdziesięciu artykułów o tematyce pedeutologicznej, w szczególności poświęconych kwestiom edukacji nauczycielskiej i zawodowego funkcjonowania nauczyciela oraz problemom szeroko rozumianego poradnictwa pedagogicznego.
W latach 1990-2016 pracowała w Uniwersytecie Śląskim na Wydziale Pedagogiki i Psychologii, pełniąc funkcję kierownika Zakładu Dydaktyki Ogólnej i Pedeutologii oraz kierownika studiów III stopnia. W 2016 r. objęła stanowisko dyrektora Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych w Politechnice Śląskiej, które z dniem 1.10.2019 r. zostało przekształcone w Instytut Badań nad Edukacją i Komunikacją. Jest członkiem wielu rad naukowych polskich i zagranicznych czasopism naukowych.
W swoich naukowych eksploracjach ściśle współpracuje z uniwersytetami w Polsce i za granicą. Od ponad trzydziestu lat współpracuje ze szkołami wspomagając je w rozwiązywaniu bieżących problemów i aplikacji zmian wprowadzanych przez toczącą się reformę edukacji.

Zainteresowania badacze:

Zainteresowania badacze, teoretyczne jak i empiryczne eksploracje koncentrują się wokół trzech, wyraźnie zaznaczonych, acz ściśle konweniujących ze sobą obszarów:

 • edukacji nauczycielskiej (orientacji, koncepcji i modeli kształcenia nauczycieli);
 • kompetencji nauczyciela (rzeczywistych, deklarowanych i ujawnianych);
 • funkcjonowania zawodowego nauczyciela (cech osobowościowych stanowiących bazę dla realizowanych i wymaganych zadań zawodowych, poczucia sprawstwa i koherencji w zakresie pełnienia roli zawodowej).

Prowadzone przedmioty:

Pedeutologia z deontologią zawodu, dydaktyka ogólna, teoria wychowania, poradnictwo pedagogiczne, seminarium dyplomowe

Wybrane publikacje:

 • Pituła B., Postrzeganie nauczyciela w wybranych koncepcjach jego kształcenia, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1999, ISBN 83-226-0941-8, s.112
 • Pituła B., Wieloaspektowe pojmowanie roli zawodowej nauczyciela, Wydawnictwo Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania, Katowice 2008, ISBN 978-83-88789-08-3, s. 80
 • Sacher, W. A., Pituła B., Edukacja muzyczna na Słowacji w otoczeniu systemu kształcenia ogólnego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2010, ISBN 978-83-60430-33-0, s. 122
 • Pituła B., Stałe cechy osobowości nauczyciela determinantami jakości jego pracy zawodowej. Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2010, ISBN 978-83-7096-785-7, ss.140

Prace pod redakcją:

 • Pituła B., (red.), Nauczyciel wobec problemów współczesności, Wydawnictwo Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania, Katowice 2006, ISBN83-88789-96-1, s. 109
 • Pituła B., (red.), Nauczyciel we współczesnej kulturze, „Chowanna” Tom 2 (41), Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2013., ISSN 0137-706X. s.387
 • Pituła B., (red.), Praktyka czyni mistrza- czyli o przygotowaniu zawodowym studentów kierunków pedagogicznych, Wydawnictwo Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania, Katowice 2014, ISBN 978-83-88789-64-9,s.153
 • Pituła B., Waligóra-Huk A.,(red.) Cultivating and Forming Reginonal Traditions by the Visegrad Group Teachers, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Nr 3321, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2015, ISSN 0208-6336, ISBN 978-83-8012-470-7 (print edition), ISBN 978-83-8012-471-4 (eletronic editon), s. 261
 • Pituła B., (red.) Man in Contemporary Culture and Education, “Journal of Human dignity and Wellbeing”, No. 1(5)/2018, ATH Bielsko-Biała i Kolegium Nauk Społecznych Filologii Obcych Politechniki Śląskiej, Bielsko-Biała 2018, s. 125
 • Pituła B., Wolny J., (red.) Specjalne potrzeby edukacyjne. Identyfikacja, obszary dostosowania i oddziaływania edukacyjno-terapeutyczne w: „Nowe w Glottodydaktyce. Studia lingwistyczne i pedagogiczne” Nr 3, Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Kraków 2019, ISBN 978-83-7638-978-3, s. 251

Artykuły:

 • Pituła B., Disputable Issues in Teacher Education, “The New Educational Review” Vol.26. No. 4, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011., ISSN 1732-6729, s.96-108.
 • Pituła B., From the research on Teacher’s Professional Identity, “The New Educational Review” Vol.30. No.4 , Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012., ISSN 1732-6729, s.129-138
 • Pituła B., Sacher W.A., Primary School Teachers’ Professional Performance in the Czech Republic, Bulgaria and Poland. Comparative Analysis “The New Educational Review” Vol.35. No 1, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2014, ISSN 1732-6729, s.215-224
 • Pituła B., Wilczyńska A., Teacher as an Authority? Supporting the Studen’s Sense of Belonging to the School Community as a Condition for Their Development and the Teacher’s Success in Educating. “The New Educational Review” Vol. 37. No. 3, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2014, ISSN 1732-6729, s.243-256

Zainteresowania pozanaukowe:

Beletrystyka, taniec europejski, kino

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Beata Pituła