Dr Anna Waligóra

 
 
Zakład Pedagogiki
E-mail: anna.waligora@polsl.pl
Telefon: 48 692 356 676
Pokój nr: 113

 

Z wykształcenia pedagog, logopeda, doradca zawodowy, specjalista resocjalizacji i profilaktyki społecznej, terapeuta kinezjologii edukacyjnej, terapeuta SI – certyfikowany terapeuta układu przedsionkowego, metodyk terapii pedagogicznej, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Od dziesięciu lat zatrudniona na stanowisku pedagoga szkolnego, terapeuty, logopedy, doradcy zawodowego w szkołach podstawowych w woj. śląskim. Prowadzi zajęcia specjalistyczne, rewalidacyjne i terapeutyczne, konsultacje, szkolenia i wykłady dla studentów, uczniów, nauczycieli, rodziców i słuchaczy studiów podyplomowych. 
Adiunkt, pracownik naukowo – dydaktyczny w Instytucie Badań nad Edukacją i Komunikacją Politechniki Śląskiej. Dotychczas zatrudniona w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (Wydział Pedagogiki i Psychologii, Wydział Filologiczny) oraz w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Wykładowca w Akademii Techniczno – Humanistycznej w Bielsku - Białej.
Koordynator Wydziałowy Programu Erasmus+. Koordynator takich projektów jak: DT – School – Design Thinking and learning by doing as the effective tools for science and business. Koordynator projektu Third International Interdisciplinary Summer School – Project Potenital Building in Interdysciplinary International Research Teams.  Uczestnik, wykonawca – wykładowca w projekcie Politechnika Śląska jako centrum nowoczesnego kształcenia opartego o badania i innowacje. Zintegrowane Programy Uczelni POWER 3.5/I. Uczestnik projektu - LEAD 2 Enhancing Academic Leadership and governments of Chinese and European Universities in the contex of innovation and internationalization. Pełnieni funkcję zastępcy kierownika projektu Politechnika Śląska nowoczesnym uniwersytetem technicznym POWER 3.5/II. Autorka 42 publikacji naukowych, w tym monografii
i anglojęzycznych prac pod redakcją. Uczestniczka licznych konferencji krajowych i zagranicznych, na których wygłosiła ponad 40 referatów.

Zainteresowania badacze:

Pedeutologia, terapia pedagogiczna, profilaktyka, logopedia

Prowadzone przedmioty:

Dydaktyka ogólna
Theoretical basis for pedagogical therapy
Podstawy terapii SI – Integracji Sensorycznej
Pedeutologia z deontologią zawodu
Metody terapii pedagogicznej ucznia z trudnościami w uczeniu się
Metodyka nauczania przedmiotowego

Wybrane publikacje:

Monografia naukowa

Anna Waligóra, Cyberprzemoc wśród młodzieży ze szkół wiejskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2015, s. 400, język polski.ISBN 978-83-8012-459-2

Monografia pod redakcją naukową

Anna Waligóra, Beata Pituła (ed.), Cultivating and Forming Regional Traditions by the Visegrad Group Teachers, University of Silesia, Katowice 2015, p.264, język angielski. ISBN 978-83-8012-470-7

Artykuły w czasopismach

 • Anna Waligóra, Diagnosis of aggressive behaviours among students as a sign of pathology in the rural environment with recommendation for preventive measures, „The New Educational Review”, nr 3/2012, ss.68-81, język angielski. ISSN 1732 - 6729
 • Anna Waligóra, Sposoby stymulacji układu przedsionkowego i proprioceptywnego u dzieci ze spektrum autyzmu, „Konteksty Pedagogiczne”, Wydawnictwo Akademia Techniczno – Humanistyczna, Bielsko-Biała, nr 1/2013, ss. 91-105, język polski. ISSN 2300-6471
 • Anna Waligóra, Nauczyciele wiejskich szkół gimnazjalnych - a problem cyberprzemocy, „Kognitywistyka i Media w Edukacji”, 2013, 2, ss.39-49, język polski. ISSN 1643- 6938
 • Anna Waligóra, Teachers of Rural Junior High Schools and Preventive Actions in the Area of Cyberbullying, „Kultura i Edukacja”, No. 5 (105), 2014, ss.101-116, język angielski. ISSN 1230-266X   
 • Anna Waligóra, Beata Pituła, Nauczyciel wobec problemu ubóstwa, „Społeczeństwo
  i Edukacja”,  2016, 1, ss.179-185, język polski. ISSN1898-0171
 • Anna Waligóra, Beata Pituła, Zadania nauczyciela w ramach doradztwa edukacyjno – zawodowego w odniesieniu do profilaktyki bezrobocia, „Społeczeństwo i Edukacja”, 2016, 2, ss. 217-227, język polski. ISSN 1898-0171
 • Anna Waligóra, Beata Pituła, Kooperacja, współpraca i przyjaźń w gronie pedagogicznym w opinii aktywnych zawodowo nauczycieli, „Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno - Humanistyczne”, 2017, 2, ss. 183-190, język polski. ISSN  1898-8431
 • Anna Waligóra, Teachers’ opinions on the Internet Addiction Disorder and Hikikomori syndrome with recommendations for teaching practice [w:] M. Frania, T. Huk, M. Musioł (red.), Faces of traditional and new media in education of the 21st century. Features – tools – use, University of Silesia, Biblioteka The New Educational Review, Katowice 2014, język angielski.  ISBN 978-83-7780-946-4

Rozdziały w monografiach

 • Anna Waligóra, Cyberbaiting – nauczyciel ofiarą agresji elektronicznej [w:]
  J. Morbitzer, E. Musiał (red.) Człowiek, Media, Edukacja, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków 2014, język polski. ISBN 978-83-7271-892-1
 • Anna Waligóra, Przygotowanie zawodowe studentów kierunków pedagogicznych 
  w toku śródrocznych praktyk psychologiczno – pedagogicznych. Raport z badań własnych,
   [w:] Beata Pituła (red.), „Praktyka czyni mistrza”, czyli o przygotowaniu zawodowym studentów kierunków pedagogicznych. Raporty – opinie – propozycje zmian, Wydawnictwo: Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. Gen. Jerzego Ziętka, Katowice 2014, ss. 101-109, język polski. ISBN 978-83-88789-64-9   
 • Anna Waligóra, Doskonalenie zawodowe w percepcji nauczycieli. Na drodze do profesjonalizmu pedagogicznego – raport z badań, [w:] N. Starik, T. Węglarz (red.), Podmioty, środowiska i obszary edukacyjne. Wyzwania i zagrożenia połowy XXI wieku Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, Poznań 2015, ss. 85-93, język polski.ISBN 978-83-65096-02-9
 • Anna Waligóra, Students on Balls. Therapeutic and Didactic Dimension of Education in the Perception of Parents and Early Childhood Education Teachers. Opportunities, Challenges, Concerns [w:] Researching Paradigms of Childhood and Education (Istraživanja paradigmi djetinjstva, odgoja i obrazovanja), Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Faculty of Teacher Education University of Zagreb, Chorwacja, Opatija 2015, ss. 207 – 214, język angielski. ISBN 978-953-7210-78-6
 • Anna Waligóra, Teachers on the possibilities of cultivating regional traditions within the eTwinning framework of international collaboration of schools, [w:] Beata Pituła, Anna Waligóra-Huk (red.), Cultivating and Forming Regional Traditions by the Visegrad Group Teachers, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2015, ss. 123-133, język angielski. ISBN 978-83-8012-470-7
 • Anna Waligóra, Programy multimedialne jako narzędzia wykorzystywane przez nauczycieli w terapii logopedycznej, [w:] D. Siemieniecka (red.), Edukacja a nowe technologie w kulturze, informacji i komunikacji, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2015, ss.343-355, język polski. ISBN 978-83-231-3387-2
 • Anna Waligóra, Diagnoza czynników obniżających kreatywność nauczycieli, [w:] Joanna Skibska, Justyna Wojciechowska (red.), Nauczyciel i uczeń  w przestrzeni kreatywnych działań,  Wydawnictwo Akademickie ŻAK, Warszawa 2015, ss. 81-90, język polski. ISBN 978-83-65231-08-6
 • Anna Waligóra, Diagnoza procesów integracji sensorycznej dziecka, [w:] Joanna Skibska (red.), Diagnoza interdyscyplinarna, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2017, ss. 205 – 217, język polski. ISBN 978-83-8095-142-6
 • Anna Waligóra, Beata Pituła, Professional development according to the teachers opinions. Towards to the professionalism – research report,  Proceedings of the 6th International Adult Education Conference. Vzdělávání dospělých 2016 - východiska a inspirace pro teorii a praxi. Adult Education 2016 - bases and inspiration for theory and practice, Prague, Czech Republic, 13-14th December 2016. Ed. Jaroslav Veteska. Prague : Ceska andragogicka spolecnost, 2017, ss. 223-231, język angielski. ISBN 978-80-905460-6-6

Zainteresowania pozanaukowe:

Tańce latyno-amerykańskie, muzyka hiszpańska, jazda na nartach, łyżwach i rolkach, neurologia

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Anna Waligóra