Sylwetka absolwenta kierunku Filologia

Absolwent kierunku filologia zna i rozumie:

  • zastosowania praktyczne wiedzy właściwej dla kierunku filologia w działalności kulturalnej i medialnej,
  • teorie, metodologię i terminologię ogólną i szczegółową z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku filologia,
  • metody analizy i interpretacji wytworów kultury, wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku filologia,
  • zasady ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz formy rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości,
  • budowę oraz funkcje systemów i instytucji właściwych dla zakresu działalności zawodowej właściwej dla kierunku filologia, a także cechy i potrzeby ich odbiorców.

Ponadto absolwent potrafi formułować i analizować problemy badawcze, dobierać metody i narzędzia ich rozwiązania z wykorzystaniem wiedzy z dyscyplin nauki właściwych dla kierunku filologia, prowadzić podstawowe badania społeczne niezbędne dla opracowania diagnoz potrzeb odbiorców kultury i mediów.

Absolwent jest gotów do uczestniczenia w życiu kulturalnym i korzystania z jego różnorodnych form.

Absolwent specjalizacji nauczycielskiej posiada przygotowanie pedagogiczne do nauczania wybranego języka obcego w przedszkolach i szkołach podstawowych.

Absolwent specjalizacji tłumaczeniowo-biznesowej posiada kompetencje do pracy w zawodzie tłumacza wybranego języka w środowisku biznesowym.

 

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Sylwetka absolwenta