HISTORIA  WYDZIAŁU 

Wydział powstał w 1950 r. jako Wydział Górniczy Politechniki Śląskiej w wyniku zapotrzebowania na kadrę inżynierską dla śląskich kopalń. Pełnomocnikiem Ministra Oświaty ds. organizacji studiów górniczych na Politechnice Śląskiej został prof. Andrzej Bolewski dr h.c. Pol. Śl. z AGH w Krakowie. Kadrę pozyskano ,przede wszystkim z Głównego Instytutu Górnictwa oraz z przemysłu. W dniu 31 sierpnia 1950 r. zakończono rekrutację na I rok studiów inżynierskich na specjalnościach: eksploatacja złóż i przeróbka kopalin stałych. W tym samym czasie prowadzono także rekrutację na lata od I do III na specjalność: mechanizacja górnictwa na Wydziale Mechanicznym i na specjalność: elektryfikacja górnictwa na Wydziale Elektrycznym. Kształcenie na tych specjalnościach zostało przejęte przez Wydział w 1952r. Gmach Studiów Górniczych został wybudowany dzięki wydatnej pomocy finansowej i wykonawczej resortu górnictwa. W 1991 r. Wydział przyjął nazwę Wydział Górnictwa i Geologii.

Na Wydziale tworzyły się stopniowo Katedry i Instytuty, z których wywodzą się obecnie jednostki wewnętrzne Wydziału: 

Katedra Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa wywodzi się z powstałej w 1950 r. pod kierunkiem prof. dr. inż. Tadeusza Zarańskiego Katedry Elektryfikacji Kopalń. Od 1971 r. Katedra przekształciła się w Instytut Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa, którego wieloletnim dyrektorem był prof. zw. dr hab. inż. Florian Krasucki. Obecnym kierownikiem Katedry jest dr hab.inż. Joachim PIELOT, prof. nzw w Pol.Śl.

Instytut Mechanizacji Górnictwa wywodzi się z powstałej w 1950 r. Katedry Maszyn Górniczych, kierowanej przez prof. dr inż. Oktawiana Popowicza dr h.c. W 1969 r. w wyniku połączenia Katedr: Maszyn Górniczych, Maszyn do Urabiania i Ładowania, Podstaw Konstrukcji Maszyn Górniczych z Zakładem Zastosowań Mechaniki w Górnictwie powstał Instytut Mechanizacji Górnictwa, którego pierwszym dyrektorem był prof. zw. dr hab. Jerzy Antoniak. Funkcję tę pełnili także: dr inż. Jerzy Pakleza i prof. dr hab. inż. Walery Szuścik dr h.c. Obecnie dyrektorem Instytutu jest prof. dr hab. inż. Marian DOLIPSKI.

Katedra Zarządzania i Inżynierii Bezpieczeństwa wywodzi się z katedry Organizacji i Ekonomiki Górnictwa powstałej w 1950 r. Pierwszym kierownikiem Katedry był prof. mgr inż. Roman Dykacz. Katedra została przekształcona w Instytut o tej samej nazwie. Na dyrektora Instytutu powołano prof. dr hab. inż. Mariana Kozdrója. Obecna nazwa została wprowadzona w 2003 r. Kierownikiem Katedry jest prof. dr hab. inż. Jan SZLĄZAK.

Katedra Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego i Zarządzania Ochroną Powierzchni wywodzi się od powstałej w 1951 r.Katedry Górnictwa II, która w 1952 r.przyjęła nazwę Katedry Budownictwa Podziemnego Kopalń. Pierwszym kierownikiem był prof. mgr inż. Józef Galanka. W 1971 r. powstał, w miejsce Katedry, Instytut Projektowania, Budowy Kopalń i Ochrony Powierzchni, którego pierwszym dyrektorem był prof. Marcin Borecki. Następnie najdłużej funkcję tę pełnił prof. zw. dr hab. inż. Mirosław Chudek dr h.c. Obecnie kierownikiem Katedry jest dr hab. inż. Piotr STRZAŁKOWSKI, prof. nzw. w Pol. Śl.

Katedra Przeróbki Kopalin i Utylizacji Odpadów wywodziła się z powstałej w 1950 r. Katedry Przeróbki Mechanicznej Węgla, której pierwszym kierownikiem został prof. zw. dr inż. Tadeusz Laskowski. W 1957 r. Katedra zmieniła nazwę na Katedrę Przeróbki Mechanicznej Kopalin, a następnie została Instytutem, którym kierował prof. dr hab. inż. Jerzy Nawrocki, członek korespondent PAN. Po śmierci profesora jednostką kierował doc. dr inż. Stanisław Błaszczyński i dr hab. Andrzej Ślączka prof. nzw. w Pol. Śl. Katedra funkcjonowała do 2013 r., kiedy została wcielona do Instytutu Eksploatacji Złóż.

Instytut Eksploatacji Złóż jest kontynuatorem działalności powstałych w 1950 r. Katedr: Górnictwa I, Górnictwa II, Górnictwa III, Górnictwa Ogólnego, Miernictwa Górniczego i Aerologii Górniczej. Katedra Eksploatacji Złóż powstała w 1969 r. a jej kierownikiem został prof. mgr inż. Tadeusz Lasek. Natomiast w 1971 r. powstał Instytut Techniki Eksploatacji Złóż, którego pierwszym dyrektorem został prof. dr hab. inż. Ryszard Adamek. Funkcję tę piastowali następnie prof. dr hab. inż. Henryk Gil, prof. dr inż. Adam Szczurowski, prof. dr hab. inż. Bernard Drzęźla dr h.c. Senator RP, obecnie funkcję dyrektora pełni prof. dr hab. inż. Franciszek PLEWA.

Instytut Geologii Stosowanej kontynuuje prace prowadzone przez dwie powstałe w 1950 r. Katedry: Mineralogii i Petrografii, której kierownikiem był prof. dr Marian Kamieński dr h.c., a następnie prof. dr hab. Jan Kuhl oraz Geologii Złóż Węgla, gdzie funkcję kierownika pełnił doc. dr inż. Czesław Poborski. W trakcie wielu reorganizacji struktur Wydziału zmieniały się nazwy Katedry, a w 1971 r. zostały one nawet podzielone na mniejsze jednostki. Od 1980 r. funkcjonuje Instytut Geologi Stosowanej, którym do roku 2006 kierował prof. zw. dr hab. inż. Wiesław Gabzdyl, obecnie obowiązki dyrektora pełni dr hab. inż. Marek POZZI, prof. nzw. w Pol. Śl.


 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Historia Wydziału