Dr hab. inż. Katarzyna STANIENDA-PILECKI

stanowisko

Prof. PŚ

nr pokoju 

514

telefon

+48 32 237 27 34

e-mail

katarzyna.stanienda@polsl.pl

   

Obszar zainteresowań zawodowych:

 • Mineralogia, petrografia i geochemia skał magmowych, osadowych i metamorficznych oraz rud metali

 • Badania składu chemicznego oraz genezy faz mineralnych surowców węglanowych rejonu Śląska Opolskiego, pod kątem możliwości wykorzystania tych surowców w gospodarce, w szczególności jako sorbentu w procesie odsiarczania spalin w zakładach energetycznych

 • Badania petrograficzne skandynawskich głazów narzutowych, występujących w okolicach Gliwic.

 • Analiza walorów geologicznych obszarów wulkanicznych Europy oraz wybranych rejonów Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu

 • Analiza możliwości realizacji geoturystyki  oraz walorów geoturystycznych wybranych obiektów w Polsce i w świecie

Zobacz profil w Bazie Ekspertów Politechniki Śląskiej

 

Sylwetka zawodowa:

 • Pracownik Instytutu Geologii Stosowanej (od 1993),

 • Pracownik Zakładu Geologii i Geofizyki Złóż Węgla (od 2006).

Członkowstwo w organizacjach i stowarzyszeniach naukowych:

 • Komisja Nauk Geologicznych PAN

 • Stowarzyszenie Wychowanków Wydziału Górnictwa i Geologii

 • European Association of Geochemistry

Dorobek naukowy

 Monografie i książki m.in.:

 • Przejawy dolomityzacji w wapieniach triasowych złoża „Tarnów Opolski”-  Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2011

Publikacje m.in.:

 • Stanienda K.- „Charakterystyka petrograficzna skał towarzyszących pokładom węgla warstw siodłowych w złożu KWK Chwałowice”- Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Górnictwo, z. 249, 2001, str.165-1

 • Stanienda K.-  Minerały ciężkie w skałach warstw siodłowych KWK ’Chwałowice’- Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Górnictwo, z. 254, 2002

 • Stanienda K.- „Badania przejawów diagenezy w dolomitycznych wapieniach triasowych ze złoża ‘Tarnów Opolski’ ”- Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria: Górnictwo, z.260, Gliwice 2004, str.205-215

 • Stanienda K.- „Identyfikacja faz węglanowych w utworach warstw karchowickich i diploporowych (wapień muszlowy) śląska opolskiego”- Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, z. 269, Gliwice 2005, str.149-157

 • Stanienda K.- „Minerały węglanowe w skałach triasu rejonu Tarnowa Opolskiego”- Gospodarka Surowcami Mineralnymi, Kwartalnik, Tom 22, Zeszyt specjalny 3, IGSMiE PAN, Kraków 2006

 • Kokowska-Pawłowska M., Marcisz M., Stanienda K.- „Walory geoturystyczne bazaltów Garbu Chełma” – Kwartalnik Górnictwo i Geologia, tom 3, zeszyt 1, Gliwice 2008, str.17-28

 • Stanienda K.- „ Charakterystyka faz węglanowych w wapieniach triasowych warstw gogolińskich i górażdżańskich  z Ligoty Dolnej, Góry Św. Anny i Gogolina”- Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria: Górnictwo z. 285, 2008, str.259-269

 • Stanienda K.- „Obiekty geoturystyczne i zabytki kultury materialnej  Jordanii”- Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria: Górnictwo z. 286, 2008, str.67-77

 • Stanienda K.- „Skalne miasto Petra jako obiekt geoturystyczny”-  Sprawozdania Z Posiedzeń Komisji Naukowych, Zeszyt nr 32 Polska Akademia Nauk, Oddział w Katowicach, Katowice 2008, str.205-208

 • Stanienda K., Wasilczyk A.- „Atrakcje geoturystyczne zachodniej części  Korsyki”- Sprawozdania Z Posiedzeń Komisji   Naukowych, Zeszyt nr  32 Polska Akademia Nauk, Oddział w Katowicach, Katowice 2008, str.208-211

 • Stanienda K.- „Diagenetic processes in the Triassic limestone of the Karchowice Beds from the „Strzelce Opolskie”Deposit and outcrops of the Saint Anne’s Mountain”- ПРOБЛEMЫ НEДPOПOЛЬЗOBAНИЯ, МEЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ-КОНКУРС МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ, Сбoρнuk нayчных mрy∂oв, Sankt Petersburg, Część I, 2010, str. 23-26

 • Stanienda K.- „Produkcja górnicza surowców mineralnych w świecie w roku 2008”- Wiadomości Górnicze 11/2010, str.668-680

Aktualny wykaz publikacji

Pracowników Politechniki Śląskiej

dostępny jest na stronie internetowej:

 http://www.bg.polsl.pl/expertus/p/ 

 

Zainteresowania pozazawodowe:

 • turystyka

 • muzyka

 • narciarstwo

 

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Stanienda Katarzyna