RYS HISTORYCZNY KATEDRY GEOLOGII STOSOWANEJ

Podwaliny organizacyjne Katedry Geologii Stosowanej tworzyły dwie katedry nauk geologicznych, których początki sięgają połowy XX w., a mianowicie Katedra Mineralogii i Petrografii oraz Katedra Geologii Złóż Węgla. Rozwój obu Katedr łączył się ściśle z utworzeniem w 1950 r. Wydziału Górniczego Politechniki Śląskiej. Obie katedry zostały ulokowane  w tzw. pawilonie Instytutu Przyrody, który ostatecznie oddano do użytku w 1954 r.

KALENDARIUM WAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ

Poprzednikiem obecnej Katedry Geologii Stosowanej jest założona w 1945 r. na Wydziale Chemicznym Katedra Mineralogii i Geologii.

1950

 • Przeniesienie z Wydziału Chemicznego na nowo utworzony Wydział Górniczy, Katedry Mineralogii i Geologii, kierowanej przez prof. dr Mariana Kamieńskiego, i przemianowanie  jej na Katedrę Mineralogii i Petrografii;
 • utworzenie Katedry Geologii Złóż Węgla, pod kierownictwem doc. dr inż. Czesława Poborskiego;
 • doc. dr inż. Czesław Poborski jako pierwszy na Wydziale Górniczym broni pracę doktorską.

1955

 • Kierownictwo Katedry Mineralogii i Petrografii obejmuje prof. dr hab. Jan Kuhl.

1956

 • Przemianowanie Katedry Geologii Złóż Węgla na Katedrę Geologii Złóż.

1961

 • Z inicjatywy doc. dr inż. Czesława Poborskiego na Wydziale powstaje Muzeum Geologiczne, organizacyjnie związane z Katedrą Geologii Złóż.

1964

 • Dnia 19 marca, tragiczna śmierć doc. dr inż. Czesława Poborskiego w drodze na wykłady do ośrodka zamiejscowego w Rybniku.

1967

 • Objęcie kierownictwa Katedry Geologii Złóż przez prof. dr hab. inż. Kazimierza Chmurę.

1969

 • Reorganizacja struktury Uczelni – obie Katedry połączono tworząc Katedrę Geologii Złóż Surowców Mineralnych, pod kierownictwem prof. dr hab. inż. Kazimierza Chmury;
 • Muzeum Geologiczne uzyskuje status samodzielnej jednostki wydziałowej;
 • dr Kazimiera Hamberger, jako pierwszy naukowiec z Polski, zostaje członkiem rzeczywistym Międzynarodowego Komitetu Petrologii Węgla (ICCP).

1970

 • Przejście na emeryturę prof. dr hab. Jana Kuhla.

1971

 • Kolejne zmiany organizacyjne – Katedra Geologii Złóż Surowców Mineralnych zostaje podzielona na Zespół Mineralogii i Petrografii (pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Wiesława Gabzdyla), wcielony do Instytutu Przeróbki Kopalin oraz Zakład Geologii i Hydrogeologii Złóż (pod kierownictwem prof. dr hab. inż. Kazimierza Chmury), włączony do Instytutu Projektowania, Budowy Kopalń i Ochrony Powierzchni.

1972

 • Prof. dr hab. inż. Wiesław Gabzdyl obejmuje stanowisko prorektora Politechniki Śląskiej.

1974

 • Nadanie prof. dr Marianowi Kamieńskiemu doktoratu honoris causa Politechniki Śląskiej.

1980

 • Z dniem 1 października, na wniosek Rady Wydziału Górniczego i Senatu Politechniki Śląskiej, decyzją Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, zostaje powołany Instytut Geologii Stosowanej. W jego skład weszły: Zespół Mineralogii i Petrografii z Instytutu Przeróbki Kopalin, Zakład Geologii i Hydrogeologii Złóż z Instytutu Projektowania, Budowy Kopalń i Ochrony Powierzchni oraz Muzeum Geologiczne. Na dyrektora Instytutu wybrano prof. dr hab. inż. Wiesława Gabzdyla, który pełnił tę funkcję nieprzerwanie do 2006 r. Zastępcą dyrektora został prof. dr hab. inż. Józef Sztelak. Struktura organizacyjna Instytutu obejmowała 5 jednostek:
  • Zakład Geologii Złóż, kierowany przez prof. dr hab. inż. Kazimierza Chmurę,
  • Zakład Mineralogii i Petrografii, kierowany przez prof. dr hab. inż. Tadeusza Kapuścińskiego,
  • Zakład Geologii i Petrografii Węgla, kierowany przez prof. dr hab. inż. Wiesława Gabzdyla,
  • Zakład Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej, kierowany przez prof. dr hab. inż. Józefa Sztelaka,
  • Muzeum Geologii Złóż, kierowane przez mgr inż. Wilhelma Magdę.

1982

 • Dnia 1 kwietnia zmarł prof. dr hab. Jan Kuhl.

1984

 • Prof. zw. dr hab. inż. Andrzej Bolewski zostaje uhonorowany tytułem doktora honoris causa Politechniki Śląskiej.

1985

 • Muzeum Geologii Złóż otrzymało imię Czesława Poborskiego – swego założyciela.
 • Wydział podczas uroczystości barbórkowych organizuje pierwszą na Śląsku Giełdę Minerałów.

1987

 • Uruchomienie, w r. a. 1987/88, studiów magisterskich w specjalności Geologia poszukiwawcza (później jako Geologia stosowana), co było owocem usilnych starań prof. dr hab. inż. Wiesława Gabzdyla oraz dziekana Wydziału, prof. zw. dr hab. inż. Mirosława Chudka.

1988

 • Przejście na emeryturę prof. dr hab. inż. Józefa Sztelaka;
 • prof. dr hab. inż. Wiesław Gabzdyl zostaje powołany przez Prezesa Rady Ministrów w skład Komisji ds. reformy prawa górniczego i geologicznego.

1991

 • Zmiana nazwy Wydziału Górniczego na Wydział Górnictwa i Geologii, z inicjatywy prof. dr hab. inż. Wiesława Gabzdyla;
 • wmurowanie w gmachu Wydziału Górnictwa i Geologii tablicy pamiątkowej ku czci prof. dr hab. Jana Kuhla.

1992

 • Pierwsi absolwenci specjalności Geologia stosowana otrzymują dyplomy mgr inż. geologów górniczych.

1994

 • Przejście na emeryturę prof. dr hab. inż. Kazimierza Chmury, prof. dr hab. inż. Tadeusza Kapuścińskiego (podjął pracę jako zastępca asystenta już w 1948 r. w Katedrze Mineralogii i Geologii na Wydziale Chemicznym)  i doc. dr inż. Tadeusza Goduli;
 • Instytut przekształcono w Katedrę Geologii Stosowanej; kierownictwo powierzono prof. dr hab. inż. Wiesławowi Gabzdylowi.

1995

 • Powołanie na Wydziale studiów doktoranckich, w tym z zakresu geologii kopalnianej.

1997

 • Zmiana nazwy specjalności Geologia stosowana na Geologia górnicza i poszukiwawcza;

1998

 • Powierzenie Katedrze pieczy nad specjalnością Kształtowanie środowiska na terenach górniczych.
 • Pierwsze wystawy paleontologiczne „Skamieniałości zwierzęce Górnego Śląska” oraz „Skamieniałości minionych epok geologicznych” w Muzeum Geologii 

1999

 • Dnia 25 listopada zmarł prof. dr hab. inż. Józef Sztelak.

2000

 • Z dniem 1 września Katedra Geologii Stosowanej odzyskuje status Instytutu, w skład którego wchodzą:
  • Zakład Mineralogii, Petrografii i Geochemii Środowiska, kierowany przez prof. dr hab. Lidię Chodyniecką,
  • Zakład Geologii Środowiska i Hydrogeologii,  kierowany przez dr hab. inż. Marka Pozzi, prof. Pol. Śl.,
  • Zakład Geologii złóż, Ochrony Zasobów i Jakości Kopalin,  kierowany przez prof. dr hab. inż. Krystiana Probierza;
 • wprowadzenie w  r. a. 2000/2001 dwóch nowych specjalności kształcenia: Geoturystyki i Gospodarki wodnej.
 • Otwarcie stałej wystawy geologicznej „Rośliny węglotwórcze karbonu”

2001

 • Dnia 7 stycznia zmarł prof. dr hab. inż. Kazimierz Chmura.

2002

 • Wybranie prof. Krystiana Probierza na dziekana Wydziału Górnictwa i Geologii, na kadencję 2002-2005.
 • Prof. Drzęźla i Prof. Probierz przygotowali w salach Senatu RP w Warszawie wystawę „Polski alchemik-geolog i górnik Republiki Chile” poświeconą 200. rocznicy urodzin Ignacego Domeyki.

2003

 • Przejście na emeryturę prof. dr hab. Lidii Chodynieckiej.

2005

 • Ponowne wybranie prof. Krystiana Probierza na dziekana Wydziału Górnictwa i Geologii, na kadencję 2005-2008.
 • Prof. Probierz zostaje wybrany przewodniczącym „Konwentu dziekanów Wydziałów Górniczych i Geologicznych” kadencji 2005-2008.

2006

 • Przejście na emeryturę prof. zw. dr hab. inż. Wiesława Gabzdyla;
 • objęcie funkcji dyrektora Instytutu przez prof. Krystiana Probierza.
 • Ukazuje się pierwszy numer „Kwartalnika Górnictwo i Geologia” którego redaktorem jest Prof. K. Probierz.

2008

 • Wprowadzenie w r. a. 2008/2009 studiów stacjonarnych dwustopniowych.

2010

 • Dnia 25 maja zmarł, wielce zasłużony i zawsze oddany sprawom Instytutu,
  prof. zw. dr hab. inż. Wiesław Gabzdyl, pozostawiając po sobie bogaty dorobek naukowy, dydaktyczny i organizacyjny;
 • uhonorowanie prof. dr hab. inż. Krystiana Probierza tytułem doktora honoris causa Uniwersytetu Technicznego w Ostrawie (VŠB-TU Ostrava).

2011

 • Ostatni absolwenci czterech specjalności studiów magisterskich jednolitych, prowadzonych przez Instytut otrzymują dyplomy mgr inż.

2012

 • Pierwsi absolwenci studiów stacjonarnych dwustopniowych uzyskują dyplomy inżynierów specjalności „Geologia górnicza i poszukiwawcza”

2013

 • Zmiana struktury organizacyjnej Instytutu, w skład którego wchodzą:
  - Zakład Geologii  Złóż Węgla i Gospodarki Surowcami Mineralnymi (RG6-1)
  - Zakład Geologii  Środowiska, Hydrogeologii i Mineralogii (RG6-2)
 • Pełnienie obowiązków Dyrektora Instytutu powierzono dr hab. inż. Markowi Pozzi, Prof Pol. Śl.

2014

 • 5 czerwca zmarł inż. Jan Janota

2015

 • 1 marca - przejście na emeryturę dra inż. Edwarda Cempiela
 • 1 października - przejście na emeryturę prof. dr hab. inż. Bronisławy Hanak oraz dr inż. Małgorzaty Sowy
 • Prof. dr hab. inż. Krystian Probierz  uzyskał mandat senatorski w okręgu nr 70 z ramienia Prawa i Sprawiedliwości

2016 

 • Dr hab. inż. Marek Pozzi, prof. nzw. w Pol. Śl. zostaje wybrany na stanowisko Prodziekana ds. Nauki i Rozwoju Wydziału Górnictwa i Geologii na kadencję 2016-2020
 • Dr hab. inż. Małgorzata Labus zostaje wybrana na stanowisko Prodziekan ds. Studiów Niestacjonarnych Wydziału Górnictwa i Geologii na kadencję 2016-2020
 • Uruchomienie, w r. a. 2016/2017, studiów I i II stopnia na specjalności Geologia Inżynierska i Geotechnika na kierunku Górnictwo i Geologia

2017

 • Senat Politechniki Śląskiej zatwierdził uchwałę Rady Wydziału Górnictwa i Geologii o powołaniu kierunku studiów Gospodarka Surowcami Mineralnymi 
 • W wyniku zmiany struktury organizacyjnej Wydziału Górnictwa i Geologii, Instytut Geologii Stosowanej uzyskał status Katedry Geologii Stosowanej. Kierownikiem Katedry w kadencji 2017-2021 został dr hab. inż. Marek Pozzi, prof. nzw. w Pol. Śl., a Zastępcą Kierownika Katedry został dr hab. inż. Rafał Morga, prof. nzw. w Pol. Śl.

 

Literatura:

 1. Gabzdyl W.: Powstanie i rozwój Instytutu Geologii Stosowanej. Kronika Wydziału Górnictwa i Geologii 1950–2000. Zakł. Graf.  Politechniki Śl., Gliwice 2000.
 2. Gabzdyl W.: Powstanie i rozwój Instytutu Geologii Stosowanej. Wydział Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej 1950–2005. Zakł. Graf.  Politechniki Śl., Gliwice 2006.
 3. Gabzdyl W.: 25-lecie Instytutu Geologii Stosowanej. ZN Pol. Śl., s. Górnictwo, z. 1690, Gliwice 2005.
 4. Kapuściński T.: Wspomnienie pierwszych lat działalności Katedry Geologii Stosowanej. Kronika Wydziału Górnictwa i Geologii 1950–2000. Zakł. Graf.  Politechniki Śl., Gliwice 2000.
 5. Kapuściński T.: Wspomnienie pierwszych lat działalności Katedry Geologii Stosowanej. Wydział Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej 1950–2005. Zakł. Graf.  Politechniki Śl., Gliwice 2006.
 6. Probierz K. (red.): Kronika Wydziału Górnictwa i Geologii 1950–2000. Zakł. Graf. Politechniki Śl., Gliwice 2000.
 7. Probierz K.: Wystawy minerałów, skał i skamieniałości w Muzeum Geologii Złóż im. Czesława Poborskiego. Kronika Wydziału Górnictwa i Geologii 1950–2000. Zakł. Graf. Politechniki Śl., Gliwice 2000.
 8. Probierz K. (red.): Wydział Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej 1950–2005. Zakł. Graf. Politechniki Śl., Gliwice 2006.
 9. Probierz K.: Wystawy minerałów, skał i skamieniałości w Muzeum Geologii Złóż im. Czesława Poborskiego. Wydział Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej 1950–2005. Zakł. Graf. Politechniki Śl., Gliwice 2006.
 10. Wielka księga jubileuszu 65-lecia Politechniki Śląskiej 1945–2010. Wyd. Helion, Gliwice 2010.
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Rys historyczny