Prof. dr hab. inż. KRYSTIAN PROBIERZ
Dr H.C. VŠB-TU Ostrava

  

 

 

 

nr pokoju 

 325

telefon

+48 (32) 237 27 88

 

e-mail

 krystian.probierz@polsl.pl

 

Obszar zainteresowań zawodowych:

 • Geologia górnicza i złożowa, geologia basenów węglonośnych, petrologia węgla (geneza, metamorfizm i budowa petrograficzna węgla oraz organicznej substancji rozproszonej), monitoring jakości węgla w złożach i procesach przeróbki węgla, czyste technologie węglowe, gospodarka zasobami surowców mineralnych (bezpieczeństwo surowcowe i energetyczne), geotermika i ziemskie pole ciepła, bezpieczeństwo pracy w górnictwie, prawo górnicze i geologiczne, sozologia górnicza

 

Sylwetka zawodowa:

 • Kierownik Zakładu Geologii Złóż Węgla i Gospodarki Surowcami Mineralnymi (2013-2017)
 • Kierownik Zakładu Geologii i Geofizyki Złóż Węgla (2006-2013)
 • Kierownik Zakładu Geologii, Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej (1991-2006)
 • Dziekan Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej (2002-2008)
 • Prodziekan ds. Organizacji Wydziału Górnictwa i Geologii (1990-1993
  oraz 1996-2002)
 • Dyrektor Instytutu Geologii Stosowanej (2006-2013)

  

Członkostwo w organizacjach i stowarzyszeniach naukowych:

 • Komitet Górnictwa PAN, członek (2003-2011), wiceprzewodniczący w latach 2007-2011,
 • Komitetu Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN (od 1993), od 2011 członek Prezydium
 • Przewodniczący Komisji Nauk Geologicznych PAN o. Katowice (od 1999 r. nadal)
 • Członek Światowego Kongresu Górniczego sekcja polska (2003-2015)

 

Członek Rad Programowych i Redakcyjnych czasopism naukowych i technicznych:

 • Biuletyn Górniczy, Katowice
 • Geoturystyka, Kraków
 • Kwartalnik „Górnictwo i Geologia” Gliwice
 • Wydawnictw Głównego Instytutu Górnictwa, Katowice
 • Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne, Kraków
 • Przegląd Górniczy

  

Dorobek naukowy

Autor lub współautor:

-  350 publikacji (w tym 12 książek lub monografii),

-  1 patentu oraz 2 zgłoszeń patentowych,

-  94 prac naukowo-badawczych i grantów,

-  261 ekspertyz, opinii.

-  235 referatów naukowych,

-  promotor 10 prac doktorskich (w tym dr H.C.),

-  recenzent 64 prac doktorskich, habilitacyjnych., wniosków o tytuł profesora, tytuł dr Honoris Causa,

-  promotor >100 prac dyplomowych (mgr, inż.),

- Recenzent projektów dla Grant Agency of the Czech Republik– Czech Science Foundation (od 1998), DAAD-Deutscher Akademischer Austauschdienst (German Academic Exchange Service (od 2015), Komitet Badań Naukowych, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, MNiSW Warszawa, oraz dla wydawnictw m.in. Elsevier, Springer, Fuel, Archives of Mining Sciences, Karbo,  Przegląd Górniczy,

-  Wykładowca m.in. w Hanoi University of Mining and Geology (Wietnam), Technische Fachhochshule Bochum, TU –Bergakademie, Freiberg (Niemcy), Technical University of Vigo, TU-Oviedo, Politechnica Madrid (Hiszpania), Universidade La Serena (Chile), Universidade Catolica del Norte, Antofagasta (Chile), University of Mining and Geology “St. Ivan Rilski” Sofia (Bułgaria), Bülent Ecevit Üniversity Zonguldak (Turcja), Oulun Yliopisto - University of Oulu (Finlandia)

-  uczestnik polskiej wyprawy na Spitsbergen 2012

Monografie i książki m.in.:

 • Wpływ metamorfizmu termalnego na stopień uwęglenia i skład petrograficzny pokładów węgla w obszarze Jastrzębia (GZW). Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej s. Górnictwo, Nr 176, Gliwice 1989

 • Górnictwo na cenzurowanym. Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2001

 • Monitoring jakości węgla kamiennego od złoża poprzez procesy eksploatacji i przeróbki do produktu handlowego. Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2003, (pod red)

 • 56 Inauguracja Roku Akademickiego w Politechnice Śląskiej: „Bogactwa mineralne i ich pozyskiwanie szansą dalszego rozwoju czy zagrożeniem?” Wykład inauguracyjny w roku akademickim 2000 / 2001, 09.10.2000 r. Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2000

 • Monitoring petrologiczny jakości węgla kamiennego (pokłady węgla - procesy przeróbcze - produkt handlowy). Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2006, (pod red)

 • Weryfikacja ilościowa i jakościowa zasobów węgla kamiennego w wytypowanych kopalniach Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2009, (wspólnie z Borówka B.)

 • Zarys podziemnego górnictwa węgla kamiennego (Nhung net chinh cua nganh than da ham lo, podręcznik dwujęzyczny polsko –wietnamski). Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2007, (wspólną red. z P. Strzałkowski)

 • Objaśnienia do mapy geologiczno - gospodarczej Polski. Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa 1999, Ark. Doruchów 1: 50 000 (wspólnie z Marcisz M.)
 • Ochrona zasobów kopalin w Polsce doby gospodarki wolnorynkowej, Gliwice 2010


 • Od torfu do węgli koksowych monokliny Zofiówki w obszarze Jastrzębia (południowo-zachodnia część Górnośląskiego Zagłębia Węglowego), Zabrze 2012 (wspólnie z Marcisz M., Sobolewski A.)

 

 

 Publikacje m.in.:

 • Tektonika południowego skrzydła siodła głównego między uskokami Zuzanna, Książęcy i Przemsza. Warszawa 1977,
 • Analiza trendów ziemskiego strumienia cieplnego północno-zachodniej części GZW, Kraków 1980 (z Probierz M, Makowski A.)
 • Zuskokowanie Rybnickiego Okręgu Węglowego. Katowice 1983 (z Kempa S., Makowski A.)
 • Wysokozmetamorfizowane węgle z kopalni Moszczenica Górnośląskie Zagłębie Węglowe, Kraków 1984,
 • The occurrence of anthracites in an area characterized by lower rank coals in the Upper Silesian Coal Basin of Poland. 1987 (z Gabzdyl);
 • Practical aspect of rank studies in Jastrzębie fold area 1990 (z Gabzdyl);
 • Możliwości petrologii węgla w zachowaniu walorów środowiska degradowanego w procesach przetwórstwa i użytkowania węgla 1994;
 • Rank, petrographic composition and chemical-technological properties of seam coals from the Upper Silesian Coal Basin 1995 (z Gabzdyl W., Hanak B., Kubik A.),
 • Problematyka geologiczno-górnicza antracytowego zagłębia Hon Gai (Wietnam) 1999;
 • Optical anisotropy of coal from the Ruda Syncline area in the Upper Silesian Coal Basin (USCB) and its relation to tectonic setting 1999 (z Morga);
 • Zastosowanie kombinacji programów AutoCAD i Surfer do konstrukcji map jakości węgla. 2000 (z Marcisz);
 • Geologia i atrakcje turystyczne południowej części Morza Egejskiego 2001,
 • Warunki termiczne masywu skalnego w NW części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego a możliwości generowania węglowodorów, Kraków 2003 (z Lewandowska M.)
 • Paleotemperatures of Upper Carboniferous sedimentary rocks in the NW part of Upper Silesian Coal Basin, Poland 2004 (z Lewandowska M.),
 • Changes in the petrographic composition of coal during coal processing 2004 (z Marcisz M.),
 • Szwajcarskie tunele XXI wieku czyli górnictwo, geologia i turystyka rejonu przełęczy św. Gottharda i Zurychu 2005;
 • Ubytek zasobów węgla kamiennego Górnośląskiego Zagłębia Węglowego w latach 1989-2003, niepożądany skutek reform. 2006,
 • Characterization of Quality of Raw Material for the Production of Cement from the Folwark Deposit in the Opole Cretaceous Trough -Western Part of Upper Silesia, Poland, Kraków 2006 (z Łozińska M., Kaliski M.), Das Südpolnische Bergbaurevier, 2007
 • The digital mining-geology maps (z Marcisz M.) 2007.
 • Erkundung der Möglichkeiten des Vorkommens von Kokskohlen an Hand petrologischen Untersuchungen (z Lewandowska M., Marcisz M. ), 2007
 • Quality of coking coal in south-western part of Upper Silesian Coal Basin, Poland (z Wasilczyk A.) 2007
 • Угледобывающая промышленность Польши в 1994-2004 гг. на фоне мировых тенденций. Горный Информационно-аналитический Бюллетень, Изд. Московского Государственного Горного Университета. Москва, 2008,
 • Значение польской горной промышленности для Европейского Союза. Горный Информационно-аналитический Бюллетень, Изд. Московского Государственного Горного Университета. Москва, 2008
 • Chuquicamata - najgłębsza odkrywkowa kopalnia miedzi świata i inne atrakcje pustyni Atakama (Chile). Geotechnics 2008,
 • Zarządzanie zasobami najważniejszych polskich kopalin w latach 1989 - 2006. Gliwice, 2008,
 • Zastosowanie badań petrologicznych w procesach uzyskiwania „czystych” paliw węglowych. Katowice 2009, (z Komorek J., Lewandowska M.)
 • Estimation of the Hard Coal Quality in a Deposit in View of National and International Standards. Kraków 2010 (wspólnie z Marcisz M.) 
 • Changes of coking properties with depth of deposition in coal seams of Zofiówka monocline (SW part of Upper Silesian Coal basin, Poland). Kraków 2010 (wspólnie z Marcisz M.) 
 • Peculiarities of Petrographic Composition of Coking Coals in Southwest Part of Upper Silesian Coal Basin (Poland) as a Results of Thermal Metamorphism Influence. Kraków 2010 (wspólnie z Komorek J., Lewandowska M.)
 • Znaczenie badań geologicznych w rozpoznaniu bazy zasobowej węgli koksowych Górnośląskiego Zagłębia Węglowego dla potrzeb projektu „Inteligentna koksownia spełniająca wymagania najlepszej dostępnej techniki”. Zabrze, 2011 (wspólnie z Marcisz M., Sobolewski A.)
 • Wystawa minerałów „Terra Mineralia” we Freibergu (Saksonia). Warszawa 2012
 • Las Medulas (Hiszpania), dawna kopalnia złota. Warszawa 2012
 • Probierz K., Kwaśny M.: Changes of coal rank and petrographic composition of coals from the drillhole BD 57 deposit of “Bzie-Dębina” in the Jastrzębie area (SW part of the Upper Silesian Coal Basin). Geology, Geophysics&Environment, Wyd. AGH Kraków, 2014, 40 (1): 66–74
 • Marcisz M., Probierz K., Micorek T., Smędowski Ł., Sobolewski A.: PredCoal – nowe narzędzie szacowania jakości węgla kamiennego w złożu i pokładzie. Karbo, 3/2014, Zabrze, s.132-141
 • Probierz K., Wasilczyk A.: Zmiany wartości parametrów jakościowych węgla koksowego w procesie przeróbczym (SW część GZW). Przegląd Górniczy nr 12/2014 , s.20-26
 • Probierz K., Wasilczyk A., Bernacki W., Pozzi M. Nowoczesne urządzenie wiertnicze do poszukiwania gazu łupkowego w Polsce (otwór Lubycza Królewska 1). Prace Komisji Naukowych, PAN oddział w Katowicach, Zeszyt nr 36-38, Katowice 2014, str.259-261
 • Probierz K.: Górnictwo węgla kamiennego w Polsce u progu 2015 roku, szanse i zagrożenia. Przegląd Górniczy nr 4/2015, Katowice, s.22-37
 • Probierz K., Volkmann N., Marcisz M., Hänsel W.: Eksploatacja ropy naftowej metodami górnictwa podziemnego w dawnej kopalni Wietze (Niemcy). Przegląd Górniczy 6/2015 ,  Katowice, s.57-63
 • Probierz K., Marcisz M.: The effect of the petrographic composition on the variation of CRI and CSR indices in the Pniówek deposit in the SW part of the Upper Silesian Coal Basin (Poland). Archives of Mining Sciences, Polish Academy of Sciences, Quarterly, vol. 60 (2015) No. 2, Kraków 2015, p. 625-644
 • Probierz K., Kwaśny M.: Zones of anomalous coal rank in the “Bzie-Dębina” area. Documenta Geonica 2015/1, 10th Czech and Polish Conference “Geology of coal basins” Ostrava, s. 103-108
 • Probierz K., Marcisz M.: Quality of coal and structure of seam 510 (Namurian B) in the Upper Silesian Coal Basin (Poland). RMZ – Materials and Geoenvironment (Mining and Metallurgy Quarterly – Rudarsko-metalurski zbornik, Journal “RMZ M&G”). Ljubljana, 2015, vol. 62, s.277-285
 • Probierz K., Jonczy I.: Archeometria w naukach o Ziemi- wkład profesora dr hab. Janusza Skoczylasa. Przegląd Górniczy 10/2016, Katowice s.78-79
 • Probierz K., Jonczy I., Gawor Ł: Historia i współczesność – kopalnia soli Berchtesgaden. Wiadomości Górnicze 3/2017, Wydawnictwo Górnicze Katowice, s.160-164
 • Probierz K., Gawor Ł., Jonczy I., Marcisz M.: Waloryzacja zwałowisk odpadów pogórniczych z kopalń Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management, Kraków, 2017, Volume 33 Issue 1, s. 35-50
 • Marcisz M., Probierz K., Ostrowska-Łach M.: 3D representation of geological observations in underground mine workings of the Upper Silesian Coal Basin, Journal of Sustainable Mining, Vol. 17, Issue 1, 2018, Pages 34-39
 • Probierz K., Volkmann N., Marcisz M., Niemz C., Gerschel H. & Gawor Ł.: 15 Jahre Zusammenarbeit der Schlesischen Polytechnischen Universität Gliwice (Polen) mit der TU Bergakademie Freiberg im Rahmen der Arbeitsgemeinschaft für Kohlen und Organische Petrologie. Freiberger Forschung Hefte, C 554 (2018): 15-30
 • Marcisz M., Probierz K.: The relationship between CRI and CSR indices and other quality parameters of coking coal from the “Pniówek” deposit (SW part of the USCB, Poland). Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2019;35(3):163–184

  Aktualny wykaz publikacji

  Pracowników Politechniki Śląskiej

  dostępny jest na stronie internetowej:

   http://www.bg.polsl.pl/expertus/p/ 

 •  

Zainteresowania pozanaukowe:

 • Sport (m.in. piłka nożna, pływanie, narty)
 • Geoturystyka
 • Tradycje górnicze

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
ProbierzKrystian