Dr hab. inż. MAREK POZZI

 

stanowisko

 

 

nr pokoju 

 521

telefon

32 237 28 94

32 237 22 90

e-mail

marek.pozzi@polsl.pl

Obszar zainteresowań zawodowych:


Problematyka badawcza obejmuje zagadnienia geologii górniczej i środowiskowej, w szczególności: badania petrologiczne węgla i skał formacji węglonośnej Górnośląskiego Zagłębia Węglowego, badania petrologiczno-technologiczne surowców skalnych i odpadów przemysłowych pochodzenia mineralnego, ocena wpływu działalności przemysłowej na środowisko przyrodnicze, uwarunkowania ekologiczne restrukturyzacji górnictwa, w tym konsekwencje hydrogeologiczne zaprzestania (zmiany systemu) odwadniania zlikwidowanych kopalń węgla kamiennego, określenie zagrożenia powodziowego na terenach górniczych w zlewni Kłodnicy i Bierawki, określanie możliwości wykorzystania odpadów węglowych w oparciu o badanie ich własności geologiczno-inżynierskich, doświadczenia nad rekultywacją biologiczną terenów pogórniczych, obieg pierwiastków śladowych w procesie technologicznym produkcji Zn i Pb pod kątem możliwości ich odzysku oraz oddziaływania na środowisko, określanie własności geologiczno-inżynierskich podłoża dla potrzeb planowania przestrzennego i posadowienia obiektów budowlanych.

 

Zobacz profil w Bazie Ekspertów Politechniki Śląskiej

 

Dorobek naukowo-dydaktyczny i organizacyjny:

 
Dorobek naukowy obejmuje autorstwo 3 monografii, redakcję 1 książki, 4 rozdziały w monografii (krajowe i zagraniczne), 88 publikacji naukowych w czasopismach, w tym 16 w czasopismach zagranicznych (j. angielski i j. francuski) oraz 75 referatów na konferencjach, w tym 19 za granicą.

Promotor 4 zakończonych przewodów doktorskich, opiekun naukowy 1 uczestnika studiów doktoranckich.  Recenzent w dwóch przewodach habilitacyjnych oraz  9 prac doktorskich. Promotor 35 i recenzent ponad 100 prac dyplomowych i podyplomowych.

Opiekun specjalności kształcenia: Kształtowanie środowiska na terenach górniczych (od 1998 r.) i Gospodarka wodna (od 2009 r.)

Autor lub współautor ponad 110  prac naukowo – badawczych i ekspertyz , w tym geologiczno-górniczych, geośrodowiskowych i hydrogeologicznych związanych z deponowaniem odpadów przemysłowych w wyrobiskach podziemnych kopalń, oraz  4  projektów badawczych KBN (w tym kierownik dwóch projektów). 

Posiada uprawnienia MOŚZNiL do wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi  kat.VI  (w zakresie ustalania warunków geologiczno-inżynierskich dla potrzeb zagospodarowania przestrzennego, projektowania obiektów budowlanych, wykonywania wyrobisk górniczych oraz składowania substancji oraz odpadów) oraz uprawnienia biegłego w zakresie sporządzania ocen oddziaływania na środowisko.  

Pomysłodawca i organizator cyklicznej konferencji naukowej: „Geochemia i Geologia Środowiska Terenów Uprzemysłowionych” (od 2001 r.).

Ponadto:

 • Członek Komisji Nauk Geologicznych PAN O/Katowice, v-ce przewodniczący
 • Członek Komisji Ochrony Środowiska i Utylizacji Odpadów PAN O/Katowice
 • Członek Polskiego Towarzystwa Geologicznego O/Sosnowiec
 • Członek Komisji Egzaminacyjnej przy Prezesie WUG dla stwierdzenia kwalifikacji mierniczego górniczego i geologa górniczego
 • Członek  International Mine Water Association
 • Członek Sekcji Środowiska Górniczego, Ekologii i Terenów Pogórniczych,  Komitetu Górnictwa PAN na kadencję 2007-2010

 

Dorobek naukowy:

 

Monografie i książki m.in.:

 • Pozzi M., Anizotopia optyczna węgla w pokładach obszaru Jastrzębia jako  przejaw naprężeń  tektonicznych. Zeszyty Naukowe Pol. Śląskiej, Górnictwo, z. 229, 1996 (praca habilitacyjna)

 • Pozzi M., Nowińska K.: „Dystrybucja wybranych pierwiastków towarzyszących koncentratom Zn-Pb w technologii Imperial Smelting Process, Wyd. Pol. Śląskiej, 2006, Monografia nr 91, ISBN 83-7335-311-9

 • Pozzi M., Mzyk T.: „Metodyka oceny migracji zanieczyszczeń wód podziemnych z odpadów zdeponowanych w wyrobiskach górniczych na przykładzie KWK Katowice-Kleofas Ruch I” Wyd. Pol. Śląskiej, 2007, Monografie nr 120, ISBN 978-83-7335-418-0

 • Patrzałek A., Pozzi M. (red): Obwałowania cieków wodnych i pobocza szlaków komunikacyjnych” , Wyd.: IPIŚ PAN O/ Zabrze i IGS Pol. Śl.,  Zabrze, 2003

 • Zaniel I. Novoa Goicochea (editor) – Expedition Cientifica Exploratoria Polaca-Americana-Peruana  Colca-Condor 2008-2009, Sociedad Geografica de Lima, 2010, Lima, Peru (rozdział w monografii)

 Publikacje m.in.:

 • Kapuściński T., Pozzi M.,  Problemy wykorzystania bazaltów śląskich i odpadowych żużli hutniczych do produkcji wełny mineralnej. Gospodarka Surowcami Mineralnymi PAN, Kraków, 1985, t.1, z. 3-4, s. 465-486

 • Gabzdyl W., Probierz K., Pozzi M.,  Aspects of volcanism in the western part of  Upper Silesian Coal Basin (Poland) and its influence on coal. Acta Montana, seria B, Praha, 1992, No 2 (86) s. 24-34

 • Komorek J., Morga R., Pozzi M.,  Optical anisotropy of vitrinite in coal seams from  the   fold area in the Upper Silesian Coal Basin (Poland). Proc. of the XIII Int.Congress on Carboniferous - Permian, Kraków, 1995, in Prace PIG, CLVII, part 2,  W-wa,1997, s. 183-193

 • Hanak B. Pozzi M., Petrographic composition and chemical – technological properties of sapropelic coals from the Upper Silesian Coal Basin(Poland), Vestnik Ceskeho geologickeho ustavu 74, 2, 1999, p. 145 – 150

 • Cempiel E., Grabowska K., Pozzi M., Sowa M., Examination of fly – ashes stored in workings of „Wujek” coal mine in aspect of their influence on environment, Mine water and the Environment, Proc. of 7th International Mine Water Association Congress, Ustroń, 11-15 September 2000, Poland, p. 91-102,

 • Cempiel E., Pozzi M., Hydrogeological conditions and consequences of closing down the „Gliwice” colliery, Mine water and the Environment, Proc.of 7th International Mine Water Association Congress, Ustroń, 11-15 September 2000, Poland, p. 229-238,

 • Gabzdyl W., Pozzi M., Główne problemy i zadania geologii środowiska na terenach pogórniczych w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym, Z N Pol. Śląskiej, s. Górnictwo z. 248, s. 51-60, 2001 r.,

 • Kleta H., Pozzi M., Stateczność skarp w utworach krasowych w świetle badań laboratoryjnych i numerycznych, Mat. Konf. V Jubileuszowa Szkoła Geomechaniki, Wydz. Górnictwa i Geologii, Pol. Śląska, Gliwice, s. 219-227, 2001,

 • Pozzi M., Mzyk T., Model migracji zanieczyszczeń z popiołów lotnych deponowanych w wyrobiskach podziemnych kopalń, Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie, nr 12/2001, WUG, Katowice, s.9-12

 • Pozzi M., Mzyk T., Wykorzystanie modelu warunków hydrogeologicznych w rejonie odkrywki na potrzeby zarządzania kopalnią, ZN Pol. Śl. s. Górnictwo, z. 254,  s. 143-155, Gliwice, 2002,

 • Pozzi M., Cempiel E., Właściwości geologiczno-inżynierskie gruntów wykorzystywanych do obudowy obwałowań cieków i skarp przy poboczach dróg, w: Obwałowania cieków wodnych i pobocza szlaków komunikacyjnych, pod red. A.Patrzałek, M. Pozzi, IPIŚ PAN O/ Zabrze, 2003 ,s. 29- 48

 • Pozzi M., Cempiel E., Zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenu Przyszowic w warunkach oddziaływania eksploatacji górniczej, Z N. Pol. Śląskiej, s. Górnictwo, z. 256, 2003, s.193 – 202,

 • Fojcik C., Pozzi M., Wpływ rozpoznania geologicznego na udostępnienie złoża na przykładzie kopalni “Szczygłowice” Przegląd  Górniczy  Nr 5, 2003, 31-38.

 • Pozzi M. Cempiel E. Zagrożenia wodne KWK Szczygłowice związane z likwidacją KWK Dębieńsko,  LXXVI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Geologicznego,  Rudy k/Rybnika 14-16 września 2005 r. p.t. „Geologia i zagadnienia ochrony środowiska w regionie górnośląskim” , Mat. konf. PIGi PTG, Warszawa 2005, s.108-115

 • Pozzi M., Mzyk T. Wykorzystanie sondowania statycznego CPTU do oceny parametrów geotechnicznych podłoża gruntowego,  ZN Pol. Śląskiej, s. Górnictwo z. 280, s. 104-113, 2007

 • Pozzi M., Cempiel E., Czajkowska A., Ochrona terenów górniczych przed Zalewiskami i profilaktyka przeciwpowodziowa, IX dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych, 20-22.06. 2007, Wisła, ZN POL. Śl. s. Górnictwo z 278,s. 423-439

 • Patrzałek A., Pozzi M.,. 2007: Physical and Chemical Properties of Topsoil Used For Biological Restoration of Coal Mine Waste-Based Structures in Upper Silesian Coal Basin, 24th Meeting American Society of Mining andReclamation, Gillette, Wyoming, USA, 2007.

 • Pozzi M., Mzyk T., Wyprzedzająca regulacja koryta potoku Pawłówka na terenie górniczym KWK Pniówek, kwartalnik Pol. Śl. Górnictwo i Geologia t. 5, z. 4, s. 201-208, Gliwice 2010

 • Pozzi M., Mzyk T., Lokalne zmiany rodzaju gruntów jako przyczyna wystąpienia rezydualnych zmian siły ciężkości w rejonie zapadliska przy szybie V KWK Szczygłowice, kwartalnik Pol. Śl. Górnictwo i Geologia t. 5, z. 4, s. 209-220, Gliwice 2010

 • Pozzi M., Nowińska K., Szacowanie ilości metali ciężkich w Składowisku Odpadów Niebezpiecznych Huty Cynku „Miasteczko Śląskie”,  kwartalnik Pol. Śl. Górnictwo i Geologia t. 5, z. 4, s. 221-230, Gliwice 2010

 • Pozzi M., Mzyk T., Badanie anomalii grawimetrycznych na terenie KWK „Szczygłowice” za pomocą sondowania CPTU, Przegląd Górniczy nr 10/2010, s. 11-15

 • Pozzi M., „Wpływ działalności górniczej w GZW na zarządzanie powierzchnią terenu z punktu widzenia zmian warunków geologiczno-inżynierskich i zawodnienia powierzchni”. Wybrane problemy badań geologicznych i hydrogeologicznych dla górnictwa i energetyki- Praca zbiorowa pod redakcją P. Bukowskiego, GIG, Katowice 2012   

Aktualny wykaz publikacji

Pracowników Politechniki Śląskiej

dostępny jest na stronie internetowej:

 http://www.bg.polsl.pl/expertus/p/ 

 

Zainteresowania pozanaukowe:

 • Podróże, turystyka kwalifikowana, rekreacja

 

 

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Pozzi Marek