1. PRACOWNIA PRZYGOTOWANIA PRÓBEK

1.1. Szlifiernia

1.1.1. Pracownia preparatyki węgla

Zagadnienia specjalistyczne

Wykonywanie preparatów ziarnowych (brykietów) i kawałkowych (zgładów) do badań mikroskopowych węgla.

Wykaz aparatury

1. Urządzenie CitoVac do inkludowania próbek węgla w próżni,

2. Szlifierko-polerka Tegramin-20.

Regulamin wykonywania preparatów mikroskopowych do światła odbitego (brykietów)

 1.  Opiekę nad urządzeniami CitoVac i Tegramin w pracowni sprawuje dr inż. Adam Wasilczyk w zakresie:

1.1 dbania o niniejszy sprzęt,

1.2 wykonania preparatów do światła odbitego (brykiety),

1.3 prowadzenia ewidencji osób zlecających wykonanie preparatów i ilości wykonanych brykietów,

1.4 kontroli i ewidencji materiałów eksploatacyjnych do tych urządzeń.

2. Do zlecania wykonania preparatów w Instytucie Geologii Stosowanej upoważnieni są:

2.1 Na potrzeby prac dyplomowych (dla studentów) – promotorzy.

2.2 Na potrzeby prac doktorskich (dla doktorantów) – promotorzy.

2.3 Na potrzeby prac naukowych, usługowych itp. – pracownicy Instytutu Geologii Stosowanej - po wcześniejszym ustaleniu z wykonującym brykiety zasad gratyfikacji.

3. Zlecenia wykonania preparatów dla osób/firm z poza Instytutu Geologii Stosowanej realizowane są wg ustalonej ceny za usługę. Osoba wykonująca zlecenie otrzymuje odpowiednie wynagrodzenie za wykonaną usługę.

4. Osoba zlecająca wykonanie brykietu dostarcza próbkę zmieloną do wymaganego uziarnienia oraz odpowiednio oznaczoną.

5. Z uwagi na czasochłonność wykonywania preparatów osoba zlecająca powinna rozsądnie planować ilość zlecanych preparatów oraz czas potrzebny na ich wykonanie.

6. W przypadku przygotowywania wniosku o finansowanie projektu badawczego osoby z Instytutu Geologii Stosowanej, planujące zlecenie  wykonania preparatów mikroskopowych, powinny skontaktować się z wykonującym preparaty mikroskopowe w celu uwzględnienia we wniosku zakupu materiałów eksploatacyjnych do wykonywania preparatów oraz ustalenia wynagrodzenia za ich wykonanie.

7. Materiały eksploatacyjne, używane do sporządzania brykietów, zakupywane będą z projektów badawczych lub/i zleceń usługowych. W przypadku wyczerpania się tych materiałów, zlecenia nie będą wykonywane.

8. Preparaty będą wykonywane w godzinach pracy sekretariatu Instytutu Geologii Stosowanej.

9. Zlecanie wykonania preparatów powinno być odpowiednio rozłożone w czasie, tak aby nie zaburzało innych prac, dla osoby wykonującej preparaty, w szczególności zajęć dydaktycznych.

1.1.2.     Pracownia wykonywania preparatów mikroskopowych

Regulamin wykonywania preparatów mikroskopowych do światła przechodzącego (preparatów proszkowych i szlifów cienkich)

1 Preparaty proszkowe

1.1 Osoba zlecająca wykonanie preparatu proszkowego powinna dostarczyć próbkę sproszkowaną i odpowiednio oznaczoną.

1.2 Osoba wykonująca preparat wykona go w możliwie krótkim czasie.

2 Szlify cienkie

2.1 Osoba zlecająca wykonanie szlifu powinna dostarczyć próbkę odpowiednio oznaczoną. Wielkość próbki powinna pozwalać na jej swobodne przecinanie na pile ręcznej.

2.2 Osoba zlecająca wykonanie szlifu powinna precyzyjnie określić jego parametry (np. orientację, konkretne miejsce wycięcia itp.).

2.3 Z uwagi na czasochłonność wykonywania szlifów osoba zlecająca powinna rozsądnie planować ilość zlecanych preparatów.

2.4 Do zlecania wykonania preparatów upoważnieni są:

- na potrzeby prac dyplomowych (dla studentów) – promotorzy,

- na potrzeby prac doktorskich (dla doktorantów) – promotorzy,

- na potrzeby prac naukowych, usługowych itp. – pracownicy Instytutu Geologii Stosowanej - po wcześniejszym ustaleniu z wykonującym szlify zasad gratyfikacji,

- osoby z poza Instytutu Geologii Stosowanej – po ustaleniu ceny za usługę.

3 Zlecenia wykonania preparatów dla osób/firm z poza Instytutu Geologii Stosowanej realizowane są wg ustalonej ceny za usługę. Osoba wykonująca zlecenie otrzymuje odpowiednie wynagrodzenie za wykonaną usługę.

4 Z uwagi na czasochłonność wykonywania preparatów osoba zlecająca powinna rozsądnie planować ilość zlecanych preparatów oraz czas potrzebny na ich wykonanie.

5 Materiały eksploatacyjne, używane do sporządzania preparatów, zakupywane będą z projektów badawczych lub/i zleceń usługowych. W przypadku wyczerpania się tych materiałów, zlecenia nie będą wykonywane.

6 W przypadku przygotowywania wniosku o finansowanie projektu badawczego osoby zlecające wykonywanie preparatów mikroskopowych powinny skontaktować się z wykonującym preparaty mikroskopowe w celu ewentualnego uwzględnienia we wniosku zakupu materiałów eksploatacyjnych używanych do wykonywania preparatów itp.

7 Preparaty będą wykonywane w godzinach pracy sekretariatu Instytutu Geologii Stosowanej.

8 Zlecanie wykonania preparatów w miarę możliwości powinno być odpowiednio rozłożone w czasie, tak by nie zaburzało innych prac wykonującego preparaty, zwłaszcza prowadzenia zajęć dydaktycznych.

 

2. PRACOWNIA MIKROSKOPII

Zagadnienia specjalistyczne

Mineralogia, petrografia skał, petrografia węgla

Prowadzone badania i ich potencjalne zastosowania

Badania minerałów i skał, stałych odpadów mineralnych, analiza składu petrograficznego węgla, pomiar refleksyjności, badania anizotropii optycznej, ilościowa analiza intensywności fluorescencji w zakresie 400-700nm, identyfikacja minerałów kruszcowych

Wykaz aparatury

1. Mikroskop AXIOPLAN 2 do badań w świetle przechodzącym i odbitym z analizatorem obrazu

2. Mikroskop AXIOSKOP do badań w świetle odbitym z przystawką do badań fluorescencji

3. Mikroskop AXIOSKOP do badań w świetle przechodzącym

 

3. PRACOWNIA DERYATOGRAFICZNA, CIEMNIA FOTOGRAFICZNA

Zagadnienia specjalistyczne

Analiza termiczna- termograwimetria, termiczna analiza różnicowa.

Prowadzone badania i ich potencjalne zastosowania

Identyfikacja minerałów, skał i odpadów mineralnych metodami termicznymi, określenie reaktywności ciał stałych, badania przebiegu reakcji rozkładu, utleniania i redukcji, wyznaczenie trwałości termicznej materiałów oraz określenie zmiany stanu badanej substancji.

Wykaz aparatury

Derywatograf. System F. Paulik-J.Paulik-L.Erdey. Producent: MOM, Budapeszt.

 Regulamin  wykonywania analiz derywatograficznych

1. Opiekę nad derywatografem  firmy MOM Budapeszt w pracowni sprawuje dr inż. Ewa Strzałkowska w zakresie:

1.1 dbania o niniejszy sprzęt,

1.2 wykonania analiz derywatograficznych,

1.3 prowadzenia ewidencji osób zlecających wykonanie analizy i liczby wykonanych analiz,

1.4 kontroli i ewidencji materiałów eksploatacyjnych do tego urządzenia.

2. Do zlecania wykonania analiz w Instytucie Geologii Stosowanej upoważnieni są:

 2.1 Na potrzeby prac dyplomowych (dla studentów) – opiekunowie prac.

 2.2 Na potrzeby prac doktorskich (dla doktorantów) – promotorzy.

 2.3 Na potrzeby prac naukowych, usługowych itp. – pracownicy Instytutu Geologii Stosowanej - po wcześniejszym ustaleniu z wykonującym analizy zasad gratyfikacji.

Zlecenia wykonania analiz dla osób/firm z poza Instytutu Geologii Stosowanej realizowane są wg ustalonej ceny za usługę. Osoba wykonująca zlecenie otrzymuje odpowiednie wynagrodzenie za wykonaną usługę.

3. Osoba zlecająca wykonanie analizy dostarcza próbkę zmieloną do wymaganego uziarnienia oraz odpowiednio oznaczoną.

4. Z uwagi na czasochłonność wykonywania analiz, osoba zlecająca powinna rozsądnie planować ilość zlecanych próbek oraz czas potrzebny na ich wykonanie.

5. W przypadku przygotowywania wniosku o finansowanie projektu badawczego, osoby z Instytutu Geologii Stosowanej, planujące zlecenie wykonania analiz derywatograficznych, powinny skontaktować się z wykonującym analizy w celu uwzględnienia we wniosku ewentualnej konieczności konserwacji sprzętu, zakupu materiałów eksploatacyjnych oraz ustalenia wynagrodzenia za ich wykonanie.

6. Materiały eksploatacyjne, używane do wykonywania analiz, zakupywane będą z projektów badawczych lub/i zleceń usługowych. W przypadku wyczerpania się tych materiałów, zlecenia nie będą wykonywane.

7. Zlecanie wykonania analiz powinno być odpowiednio rozłożone w czasie, tak aby nie zaburzało innych prac, dla osoby wykonującej analizy, w szczególności zajęć dydaktycznych.

 

4. PRACOWNIA ANALIZ CHEMICZNYCH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mineralizator mikrofalowy Uniclever

Zagadnienia specjalistyczne

Ilościowa i jakościowa analiza własności fizykochemicznych minerałów, skał, mineralnych odpadów przemysłowych oraz wody.

Prowadzone badania i ich potencjalne zastosowania

Oznaczenie składu chemicznego oraz własności fizycznych próbek ciekłych: wód podziemnych i powierzchniowych oraz stałych: identyfikacja minerałów, skał i  mineralnych odpadów przemysłowych.

Wykaz aparatury

1. Mineralizator mikrofalowy Uniclever

2. Zestaw pH/konduktometr CPC 502

3. Demineralizator HLP SMART 2000

 

5. PRACOWNIA SPEKTROMETRII ICP-AES


Spektrometr ICP-AES  JY 2000

Zagadnienia specjalistyczne

Spektrometryczna analiza zawartości pierwiastków śladowych, metali ciężkich w próbkach stałych lub ciekłych.

Prowadzone badania i ich potencjalne zastosowania

Badania zawartości pierwiastków śladowych, metali ciężkich w  próbkach środowiskowych (wody powierzchniowe i podziemne, skały, gleby, grunty) oraz przemysłowych (odpady stałe i ciekłe, produkty procesów technologicznych).

Wykaz aparatury

Spektrometr ICP-AES  JY 2000

Regulamin wykonywania analiz spektrometrycznych

1. Opiekę nad spektrometrem ICP-AES w laboratorium sprawuje dr inż. Katarzyna Nowińska w zakresie:

1.1 dbania o niniejszy sprzęt,

1.2 wykonania analiz spektrometrycznych,

1.3 prowadzenia ewidencji osób zlecających wykonanie analizy i liczby wykonanych analiz,

1.4 kontroli i ewidencji materiałów eksploatacyjnych do tego urządzenia.

 2. Do zlecania wykonania analiz w Instytucie Geologii Stosowanej upoważnieni są:

 2.1 Na potrzeby prac dyplomowych (dla studentów) – opiekunowie prac.

 2.2 Na potrzeby prac doktorskich (dla doktorantów) – promotorzy.

 2.3 Na potrzeby prac naukowych, usługowych itp. – pracownicy Instytutu Geologii Stosowanej - po wcześniejszym ustaleniu z wykonującym analizy zasad gratyfikacji.

Zlecenia wykonania analiz dla osób/firm z poza Instytutu Geologii Stosowanej realizowane są wg ustalonej ceny za usługę. Osoba wykonująca zlecenie otrzymuje odpowiednie wynagrodzenie za wykonaną usługę.

3. W przypadku przygotowywania wniosku o finansowanie projektu badawczego, osoby z Instytutu Geologii Stosowanej, planujące zlecenie wykonania analiz spektrometrycznych, powinny skontaktować się z wykonującym analizy w celu uwzględnienia we wniosku ewentualnej konieczności konserwacji sprzętu, zakupu materiałów eksploatacyjnych oraz ustalenia wynagrodzenia za ich wykonanie.

4. Materiały eksploatacyjne, używane do wykonywania analiz, zakupywane będą z projektów badawczych lub/i zleceń usługowych. W przypadku wyczerpania się tych materiałów, zlecenia nie będą wykonywane.

5. Zlecanie wykonania analiz powinno być odpowiednio rozłożone w czasie, tak aby nie zaburzało innych prac, dla osoby wykonującej analizy, w szczególności zajęć dydaktycznych.

 

6. PRACOWNIA ANALIZ JAKOŚCI WĘGLA


Kalorymetr komputerowy KL 12-Mn

  
 Piec rurowy PR 45/1350


Piec rurowy Carbolite

Zagadnienia specjalistyczne

Oznaczanie wartości ciepła spalania węgla ,pomiar zawartości siarki całkowitej metodą spalania w wysokiej temperaturze, oznaczanie zawartości popiołu metodą wagową, oznaczanie zawartości części lotnych

Prowadzone badania i ich potencjalne zastosowania

Analiza jakości węgla z pokładów i procesu przeróbczego zakładów górniczych. Weryfikacja dokładności map parametrów jakości węgla za pomocą kontrolnych próbek bruzdowych. Monitoring jakości węgla w procesie produkcyjnym kopalń. Ocena skuteczności procesów przeróbczych węgla.

Wykaz aparatury

1. Kalorymetr komputerowy KL 12-Mn
2. Kalorymetr automatyczny KL-10
3. Piec rurowy Carbolite
4. Piec rurowy PR 45/1350
 

 

7. PRACOWNIA HYDROGEOLOGII I GEOLOGII INŻYNIERSKIEJ

 
Sonda statyczna CPTU

Zagadnienia specjalistyczne:

Monitoring wód podziemnych, analiza wód i ścieków.

Analiza własności geologiczno-inżynierskich gruntów.

Prowadzone badania i ich potencjalne zastosowania

Terenowe badania wód podziemnych i powierzchniowych wraz z pobieraniem próbek. Pobieranie próbek osadów dennych o niezaburzonej stratyfikacji i nienaruszonej strukturze powierzchni próbki.

Analiza chemiczna wód i ścieków; ocena stopnia zanieczyszczenia wody.

Określanie własności fizyko-mechanicznych gruntów dla celów określenia warunków gruntowo- wodnych dla potrzeb oceny geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych.

Wykaz aparatury:

1. Zestaw do monitoringu wód podziemnych

2. Fotometr mikroprocesorowy do analizy wód i ścieków LF205

3. Próbniki do pobierania próbek wody z określonej głębokości

4. Próbnik osadów dennych typu Van Veena

5. Aparat bezpośredniego ścinania,

6. Mechaniczny ubijak Proctora,

7. Przyrząd CBR, sonda gruntowa wbijana,

8. Sonda statyczna CPTU - CPTU STAT TG 63-100kN Piezocone,

9. Zestaw wiertniczy do wierceń ręcznych

 Oferta na wykonanie badań SONDĄ STATYCZNĄ CPTU

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Labaoratorium-pracownie