Dr inż. Aleksandra CZAJKOWSKA

stanowisko

adiunkt

nr pokoju

317

telefon

32 237 20 98

e-mail

aleksandra.czajkowska@polsl.pl

 

 

Obszar zainteresowań zawodowych:

 • Chemizm i jakość wód powierzchniowych i podziemnych, zanieczyszczenia antropogeniczne środowiska wodnego i ochrona wód;

 • Zastosowanie metod statystycznych w hydrogeologii;

 • Antropogeniczne uwarunkowania zmian reżimu i wielkości odpływu rzecznego;

 • Modelowanie obiegu wód w zlewni z odwzorowaniem procesu migracji zanieczyszczeń;

 • Wpływ działalności górnictwa podziemnego na warunki krążenia wód powierzchniowych i podziemnych;

 • Określanie zagrożenia powodziowego w zlewniach przeobrażonych działalnością górniczą z wykorzystaniem modelowania matematycznego (modele jedno- i dwuwymiarowe);

 • Profilaktyka przeciwpowodziowa na terenach górniczych.

  Zobacz profil w Bazie Ekspertów Politechniki Śląskiej

Sylwetka zawodowa:

 • Adiunkt w Instytucie Geologii Stosowanej (od 2007 r.) 

Członkostwo w organizacjach i stowarzyszeniach naukowych:

 • Członek Komisji Nauk Geologicznych PAN

 • Współorganizator cyklicznej konferencji naukowej: „Geochemia i Geologia Środowiska Terenów Uprzemysłowionych”

Dorobek naukowy

Monografie i książki m.in.:

 • Czajkowska A.: „Wpływ antropopresji na jakość i stosunki wodne w zlewni rzeki Bierawki”, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej 2008.

   

 Publikacje m.in.:

 • Czajkowska A.: „Analiza wybranych wskaźników zanieczyszczeń wód powierzchniowych w warunkach silnej antropopresji w zlewni rzeki Bierawki”, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria Górnictwo 2001, z. 248

 • Czajkowska A.: „Charakterystyka hydrochemiczna wód podziemnych zlewni rzeki Bierawki w warunkach silnej antropopresji”, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria Górnictwo 2003, z. 256

 • Pozzi M., Cempiel E., Czajkowska A.: „Ochrona terenów górniczych przed zalewiskami i profilaktyka przeciwpowodziowa”, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria Górnictwo 2007, z. 278

 • Pozzi M., Cempiel E., Czajkowska A.: „Koncepcja regulacji stosunków wodnych na terenie górniczym gminy Gierałtowice”, Gospodarka Surowcami Mineralnymi, Wydawnictwo IGSMiE PAN, tom 24, zeszyt 2/3 2008

 • Pozzi M., Cempiel E., Czajkowska A.: „Profilaktyka przeciwpowodziowa w zlewni Bierawki na terenie górniczym KWK „Szczygłowice””, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria Górnictwo 2008 z. 285

 • Czajkowska A.: „Antropogeniczne zmiany reżimu odpływu rzecznego w zlewni Bierawki”, Gospodarka Wodna nr 4, 2009

 • Czajkowska A.: „Zasoby wodne w przeobrażonej antropogenicznie zlewni rzeki Bierawki”, XV Międzynarodowa Konferencja Naukowo – Szkoleniowa REKULTYWACJA I REWITALIZACJA TERENÓW ZDEGRADOWANYCH, Puck 22 – 25 kwietnia 2009 r.

 • Pozzi M., Cempiel E., Czajkowska A.: „Likwidacja zagrożenia powodziowego na terenach zdegradowanych działalnością górniczą na przykładzie gminy Gierałtowice”, XV Międzynarodowa Konferencja Naukowo – Szkoleniowa REKULTYWACJA I REWITALIZACJA TERENÓW ZDEGRADOWANYCH, Puck 22 – 25 kwietnia 2009 r.

 • Czajkowska A.: „Stopień zanieczyszczenia związkami biogennymi płytkich wód podziemnych w zagospodarowanej rolniczo części zlewni Bierawki”, Kwartalnik Górnictwo i Geologia, tom 5, zeszyt 4, Gliwice 2010.

 

 

Aktualny wykaz publikacji

Pracowników Politechniki Śląskiej

dostępny jest na stronie interentowej:

 http://www.bg.polsl.pl/expertus/p/ 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Czajkowska Aleksandra