PRZERÓBKA KOPALIN STAŁYCH I MARKETING

Studia I-go stopnia – inżynierskie

   Inżynier górnik o specjalności Przeróbka Kopalin Stałych i Marketing posiada wykształcenie obejmujące praktyczne aspekty techniki i technologii wzbogacania metodami grawitacyjnymi, flotacyjnymi, magnetycznymi, elektrostatycznymi i chemicznymi.
Absolwent tej specjalności posiada także praktyczną wiedzę o procesach przygotowania urobku do wzbogacania, a więc procesach klasyfikacji i rozdrabniania oraz  operacji niezbędnych do nadania urobkowi wymaganych cech jakościowych. Do  operacji tych zaliczyć należy odwadnianie różnymi metodami: z wykorzystaniem sił grawitacji, z wykorzystaniem siły odśrodkowej, z wykorzystaniem próżni lub ciśnienia. Wiedza absolwenta obejmuje znajomość maszyn i urządzeń stosowanych w tych procesach i operacjach.
Absolwent specjalności posiada wiedzę z zakresu oddziaływania na środowisko zakładów przeróbczych, gospodarczego wykorzystania odpadów zgodnie z aktualnymi normatywami i zaleceniami. Posiada praktyczną wiedzę o występujących w zakładach przeróbczych zagrożeniach maszynowych i naturalnych. Posiada także wiedzę z zakresu identyfikacji właściwości surowców, normatywów  pobierania prób i przeprowadzania analiz jakościowych i ilościowych. Wiedza absolwenta obejmuje fragmenty zagadnień organizacji, zarządzania i ekonomiki.
Osobną grupą zagadnień wiedzy absolwenta jest znajomość automatyzacji procesów wzbogacania, przygotowywania mieszanek surowców, załadunku i ekspedycji.
Wiedza pozyskana podczas studiów umożliwi absolwentowi pracę w przemyśle wydobywczym, w zakładach przeróbczych kopalń węgla kamiennego i brunatnego, kopalń rud miedzi, ołowiu, soli, kopalniach surowców skalnych i zakładach zajmujących się odzyskiem surowców z odpadów przemysłowych.

Studia II-go stopnia – magisterskie

   Magister inżynier górnik o specjalności Przeróbka Kopalin Stałych i Marketing ma gruntowne wykształcenie w zakresie problemów związanych z wykorzystaniem różnic we właściwościach fizycznych, fizykochemicznych i chemicznych poszczególnych składników mineralnych surowca kopalnego lub odpadowego w celu pozyskania koncentratów dla dalszych technologii przetwórczych.
Wiedza jego, obejmuje technikę i technologię wzbogacania metodami grawitacyjnymi, flotacyjnymi, magnetycznymi, elektrostatycznymi, chemicznymi, względnie kombinacją tych metod. Absolwent tej specjalności posiada wiedzę z dziedziny operacji przygotowawczych i uzupełniających z technologii przeróbki kopalin, w szczególności procesów rozdrabniania i klasyfikacji kopalin i surowców wtórnych, operacji odwadniania różnymi metodami z wykorzystaniem sił grawitacji, odśrodkowej, próżni i nadciśnienia. Wymogi ochrony środowiska nakładają na absolwenta znajomość zagadnień związanych z gospodarką wodną w zakładach przeróbczych (zamykanie obiegów wodnych), wykorzystaniem gospodarczym odpadów zgodnie z zasadą kompleksowego wykorzystania wszystkich składników oraz wymaganiami środowiska naturalnego. Ponadto absolwent posiada przygotowanie z zakresu opróbowania surowców jak i produktów i ich analiz jakościowych i ilościowych. Absolwent posiada wiadomości w zakresie maszyn przeróbczych, organizacji, zarządzania i ekonomiki, urządzeń elektrycznych w przeróbce, zasad automatyki i elektronicznej techniki obliczeniowej oraz praktyczną wiedzę o zagrożeniach występujących w zakładach przeróbczych. Oprócz tego posiada podstawowe wiadomości w zakresie występowania złóż mineralnych oraz własności minerałów (geologia, geochemia, mineralogia i petrografia), górnictwa oraz procesów przetwórczych (metalurgia, koksownictwo). Absolwent musi umiejętnie łączyć wiedzę z zakresu technologii przeróbczych z umiejętnością spełniania wymogów rynku i uzyskania maksymalnych korzyści ekonomicznych. Bardzo istotna dla absolwenta jest wiedza z zakresu nowoczesnego marketingu surowców i produktów przemysłu wydobywczego.
Uzyskana po zakończeniu studiów wiedza umożliwi absolwentowi podjęcie pracy w przemyśle wydobywczym w takich zakładach jak: kopalnie węgla kamiennego i brunatnego, kopalnie rud miedzi, cynku, ołowiu, barytu, soli, w kamieniołomach, w przetwórstwie kruszyw drogowych i budowlanych, w ochronie środowiska w zakresie deponowania i centralizacji odpadów mineralnych oraz działach marketingu w zakładach przetwórstwa kopalin i odpadów przemysłowych.

Studia stacjonarne I stopnia
plan.pdf aktualny

19 Technika eksploatacji złóż karta przedmiotu.pdf
20 Geomechanika i geotechnika karta przedmiotu.pdf
21 Podstawy konstrukcji maszyn karta przedmiotu.pdf
22 Pobieranie prób i kontrola jakości węgla karta przedmiotu.pdf
23 Klasyfikacja karta przedmiotu.pdf
24 Urządzenia i napędy elektryczne karta przedmiotu.pdf
25 Praktyka zawodowa karta przedmiotu.pdf
26 Mineralogia i petrologia skał karta przedmiotu.pdf
27 Chemiczne metody wzbogacania karta przedmiotu.pdf
28 Geodezja górnicza i metrologia karta przedmiotu.pdf
29 Wiertnictwo karta przedmiotu.pdf
30 Rozdrabnianie karta przedmiotu.pdf
31 Fizyczne metody wzbogacania karta przedmiotu.pdf
32 Specjalne metody wzbogacania karta przedmiotu.pdf
33 Maszyny i urządzenia do przeróbki mechanicznej kopalin oraz zagrożenia maszynowe i środowiskowe karta przedmiotu.pdf
33 Machinery and equipment for mineral processing and related hazards karta przedmiotu.pdf
34 Technika wodno-mułowa karta przedmiotu.pdf
35 Bezpieczeństwo pracy w górnictwie karta przedmiotu.pdf
36 Automatyzacja zakładów przeróbczych karta przedmiotu.pdf
37 Wentylacja i pożarnictwo karta przedmiotu.pdf
38 Przetwórstwo kopalin i utylizacja odpadów przemysłowych karta przedmiotu.pdf
38 Processing of useful mineral and waste utilization karta przedmiotu.pdf
39 Marketing surowców mineralnych karta przedmiotu.pdf
40 Seminarium specjalnościowe karta przedmiotu.pdf
41 Projekt inżynierski karta przedmiotu.pdf

Studia stacjonarne II stopnia
plan.pdf aktualny
plan.pdf obowiązujący od roku akademickiego 2016/17

10 Geologia złóż karta przedmiotu.pdf
11 Kontrola przeróbczych procesów technologicznych karta przedmiotu.pdf
12 Procesy separacji ziarnowej karta przedmiotu.pdf
13 Rozdrabnianie w procesach przeróbczych karta przedmiotu.pdf
14 Procesy grawitacyjne karta przedmiotu.pdf
15 Obiegi wodno - mułowe karta przedmiotu.pdf
16 Zagrożenia techniczne w zakładach przeróbczych karta przedmiotu.pdf
17 Flotacja karta przedmiotu.pdf
18 Gospodarka energią i surowcami energetycznymi karta przedmiotu.pdf
18 Energy resources management karta przedmiotu.pdf
19 Projektowanie zakładów przeróbki kopalin i odpadów karta przedmiotu.pdf
20 Zagospodarowanie, odpadów przeróbczych karta przedmiotu.pdf
20 Industrial waste management karta przedmiotu.pdf
21 Eksperyment technologiczny karta przedmiotu.pdf
22 Seminarium dyplomowe karta przedmiotu.pdf
23 Praca dyplomowa karta przedmiotu.pdf

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
PKSiM