Jan Palarski

Prof. dr hab. inż. Jan Palarski jest kierownikiem Zakładu Ekologicznych Technik Górniczych w Instytucie Eksploatacji Złóż na Wydziale Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej. Pracę magisterska (1970) oraz doktorską (1973) obronił na Wydziale Górnictwa i Geologii Politechniki Ślaskiej, natomiast habilitację (1978) uzyskał na Uniwersytecie Technicznym ( RWTH ) w Aachen, Niemcy. Stypendysta DAAD i Humbolta w Niemczech (Aachen), odbył szereg staży naukowych i szkoleń m. in. w Niemczech, Kanadzie, RPA, USA, Wielkiej Brytanii i Jugosławii.
Dorobek naukowy prof. J. Palarskiego obejmuje zagadnienia, wchodzące w zakres dziedzin naukowych: górnictwo i geologia oraz inżynieria środowiska, a które dotyczą:
* podziemnej eksploatacji złóż,
* gospodarki surowcami mineralnymi,
* inwestycji górniczych i z ochrony środowiska,
* problemów zrównoważonego rozwoju w regionach wydobywających surowce mineralne,
* zagospodarowania i składowania odpadów w wyrobiskach górniczych,
* zabezpieczenia kopalń i powierzchni przed szkodami górniczymi, zagrożeniami wodnymi i gazowymi,
* utylizacji zanieczyszczonych wód i składowania CO2 w górotworze,
* podziemnego zgazowania węgla,
* izolacji i neutralizacji powierzchniowych składowisk odpadów niebezpiecznych i terenów skażonych,
* likwidacji zakładów górniczych i rekultywacji terenów,
* energii odnawialnej - geotermii.

Osiągnięcia naukowe, z wyżej wymienionych zagadnień opublikował w 1 książce, 4 monografiach (współautor) oraz ponad 200 artykułach i referatach. Większość prac została wydana w naukowych czasopismach zagranicznych i przedstawiona na międzynarodowych konferencjach.Ponadto posiada 10 patentów i zarejestrowaną znaczną ilość powołań w zagranicznych książkach, publikacjach i projektach. Jako znany specjalista brał udział w ponad 70 projektach realizowanych w Polsce i za granicą (Niemcy, USA, RPA, Tajlandia, Wielka Brytania, Włochy), a dotyczących metod eksploatacji złóż, sposobów likwidacji kopalń, technologii podsadzania podziemnych wyrobisk górniczych, analizy parametrów transportu hydraulicznego, migracji zanieczyszczeń w górotworze otaczającym podziemne składowiska odpadów, zrównoważonego rozwoju w rejonach górniczych, etc.
Prof. J. Palarski jest rzeczoznawcą górniczym przy SITG, biegłym Ministerstwa Środowiska, członkiem organizacji górniczych m. in.: International Society of Mining Professors (prezydent w latach 1991-92); International Committee of Hydromechanisation, Magdeburg; International Committee - Hydrotransport and Sedimentation, Gent (Belgia) - Praga - Wrocław; International Committee - Mining with Backfill, Montreal (Kanada) - Brisbane (Australia) - Seatle (USA); Zespół ds. Gospodarki Odpadami w KGHM oraz Sekcja Technologii Górniczych PAN, Przewodniczącym Komisji ds. Zagrożeń Wodnych, Likwidacji Zakładów Górniczych i Gospodarki Odpadami przy WUG; a także przewodniczącym lub członkiem wielu komitetów naukowych konferencji i sympozjów.
Prowadził wykłady: "Underground Waste Transport and Backfill Technology" w Technical University (RWTH) w Aachen, Niemcy, od 1978 do nadal; "Backfill Technology" w China University of Mining and Technology w Xuzhou, Chiny; "Backfill Technology and Underground Coal Mining Technologies" w Santa Catharina, Coal Producers Association w Criciuma, Brazylia; “Mine Design and Management” cykl wykładów dla inżynierów i menadżerów górnictwa z Wietnamu, (wykładowca i współorganizator).
Jest także członkiem Kolegium Redakcyjnego "The International Journal of Mineral Resources Engineering".
O doświadczeniu i autorytecie może świadczyć nie tylko duża ilość ekspertyz i opinii (ponad 300), ale i funkcje doradcze, przykładowo: CONOCO, Strata Products Inc., USA; BHP Billiton,Australia; Anglo-American, HLH, AST PLINY-Information and Communication Technology, RPA; DBT, Harrpen, TMB, h.e.a.D, Niemcy; FLYASH, LDA, Portugalia; Lanna Lignite, Thailandia; Carbosulcis - Monte Sinni Coal Mine in Sardinia, Włochy; European Commission: TAIEX (expert – speaker) oraz członek zespołu doradczego przy Ministrze Gospodarki Rządu Północnej Nadrenii-Westfalii w Niemczech w latach 1992 -1997; wykonywanie opinii dla Banku Światowego; członek (evaluator) zespołu opiniującego projekty badawcze (Research Fund for Coal and Steel; European Commission, Bruksela) - od roku 2004 do nadal; członek zespołu monitorującego realizację wyżej wymienionych projektów (Technical Group - Coal and Steel, Bruksela) - powołanie w skład zespołu w roku 2005 do nadal. Ponadto był przewodniczącym i jest obecnie członkiem rad nadzorczych w krajowych i zagranicznych podmiotach gospodarczych.
Prof. Jan Palarski jest profesorem zwyczajnym w Politechnice Śląskiej w Gliwicach, honorowym profesorem w China University of Mining and Technology w Xuzhou, Chiny i privat docentem (profesor wizytujący) w Uniwersytecie Technicznym w Aachen, Niemcy. Poza wykładami i seminariami patronował ponad stu pracom inżynierskim i magisterskim oraz był promotorem kilku doktoratów.

Publikacje (od 2000)

Ostatnia modyfikacja: 2016-12-28 

Pytania do zaliczeń i egzaminów

Technologie składowania i zagospodarowania odpadów

Likwidacja wyrobisk górniczych

Gospodarka odpadami w górnictwie

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Prof. dr hab. inż. Jan Palarski