HISTORIA KATEDRY 

Katedra Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego i Ochrony Powierzchni (RG4) powołana decyzją Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 30.08.1994 r. wywodzi się pośrednio z Katedry Górnictwa II powołanej w październiku 1951 roku tj. w rok po wydaniu aktu erekcyjnego Wydziału Górniczego, jej pierwszym kierownikiem był prof. zw. mgr inż. Józef Galanka.

 

W roku 1952 Katedra Górnictwa II przyjmuje nazwę Katedry Budownictwa Podziemnego Kopalń. Program nauczania i prace naukowo badawcze Katedry obejmowały problematykę głębienia szybów, technologię wykonywania wyrobisk udostępniających i specjalnych, mechanikę górotworu, obudowę wyrobisk górniczych, odwadnianie kopalń i wiertnictwo. W ramach działalności naukowo-badawczej wykonano w tym czasie wiele prac dla przemysłu górniczego.

 

Od tego czasu datuje się również rozwój kadry naukowo — dydaktycznej Katedry tak pod względem liczebności, jak i dorobku naukowego. Pierwszymi doktorami w Katedrze zostali jej starsi asystenci: mgr inż. Mirosław Chudek (1963 r.) i mgr inż. Kazimierz Podgórski (1964 r.), z zakresu mechaniki górotworu oraz mgr inż. Zenon Szczepaniak (1966 r.) z zakresu budownictwa podziemnego kopalń.

 

W październiku 1971 roku decyzją władz uczelni powołano Instytut Projektowania, Budowy Kopalń i Ochrony Powierzchni zaś jego kierownictwo powierzono prof. zw. dr inż. Marcinowi Boreckiemu.

Trzon zasadniczy stworzonego Instytutu stanowiła Katedra Budownictwa Podziemnego Kopalń, do której dołączono następujące jednostki naukowo-dydaktyczne Wydziału Górniczego:

 • Zakład Geologii i Hydrogeologii Złóż,
 • Zespół Projektowania Kopalń,
 • Zespół Ochrony Powierzchni.

Zakład Geologii i Hydrogeologii Złóż - wszedł w skład Instytutu, jako jednostka wydzielona z byłej Katedry Geologii i Surowców Mineralnych. W wyniku reorganizacji przeprowadzonej z początkiem roku akademickiego 1971/1972 Katedra ta została podzielona na dwie odrębne jednostki naukowo-dydaktyczne: Zespół Mineralogii i Petrografii, który włączono do nowo powstałego Instytutu Przeróbki Kopalń oraz Zakład Geologii i Hydrogeologii Złóż, który wszedł do nowo powstałego Instytutu Projektowania, Budowy Kopalń i Ochrony Powierzchni

 

Zespół Projektowania Kopalń - powołano w ramach Katedry Eksploatacji Złóż prowadzonej przez prof. dr inż. Witolda Parysiewicza. Wykłady z przedmiotu zasady projektowania kopalń rozpoczęły się w roku akademickim 1953/1954, a prowadził je aż do roku 1965 wybitny specjalista z tej dziedziny prof. zw. dr inż. Bolesław Krupiński.

 

Zespół Ochrony Powierzchni - znajdował się w powołanej w 1963 roku przez Ministerstwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższego Katedrze Zwalczania Szkód Górniczych. Kierownikiem tej Katedry został prof. zw. dr hab. inż. Tadeusz Kochmański, który przeszedł do pracy w Politechnice Śląskiej z Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie.

 

W ramach utworzonego Instytutu Projektowania, Budowy Kopalń i Ochrony Powierzchni powołano:

 • Zakład Mechaniki Górotworu i Obudowy, którego kierownikiem został prof. dr hab. inż. M. Chudek. Działalność tego zakładu była kontynuacją głównych kierunków dydaktycznych i badawczych byłej Katedry Górnictwa II,
 • Zespól Techniki Robót Górniczych, w którym na stanowisko kierownika powołano doc. dr inż. Z. Szczepaniaka,
 • Zespół Modelowania Fizycznego w Górnictwie, którego kierownikiem został doc. dr hab. inż. K. Podgórski,
 • Zespół Projektowania Kopalń, pod kierunkiem doc. dr inż. Józefa Paździory.

Potrzeby dydaktyczne i naukowe przyczyniły się do powołania w 1972 r. Zespołu Materiałoznawstwa w Górnictwie pod kierunkiem doc. dr Stanisława Janiczka. Rozwijana w nim intensywnie problematyka dydaktyczna i badawcza zdecydowała o przemianowaniu Zespołu w 1978 r. w Zakład Materiałoznawstwa w Górnictwie.

 W roku 1973 w ramach Instytutu powołano Zakład Inżynierii Górniczej do prowadzenia zajęć dydaktycznych i realizacji prac naukowo — badawczych w Filii Politechniki Śląskiej w Dąbrowie Górniczej - utworzonej w 1968 r. Kierownikiem Zakładu został dr inż. Włodzimierz Olaszowski. Później Zakład ten włączono do powstałego w 1979 r. w Dąbrowie Górniczej Instytutu Górnictwa Rud i Surowców Skalnych.

 

Dzięki staraniom prof. dr hab. inż. M. Chudka utworzono w roku 1973 na Wydziale Górniczym specjalność Projektowanie i Budowa Kopalń, dla której jednostką wiodącą jest Instytut Projektowania, Budowy Kopalń i Ochrony Powierzchni. Utworzenie tej specjalności przyczyniło się do zwiększenia zadań Zespołu Projektowania Kopalń w zakresie dydaktycznym i naukowo-badawczym. Rozwój Zespołu stał się podstawą do utworzenia z dniem 1.02.1978 r. Zakładu Projektowania Kopalń, którego kierownikiem został doc. dr inż. J. Paździora.

 

W wyniku kolejnej reorganizacji na Wydziale Górniczym na przełomie lat 1981-1982 oraz śmierci prof. zw. dr inż. M.  Boreckiego następują kolejne zmiany w Instytucie oraz zostaje ustalony jego ostateczny kształt.

Dyrektorem Instytutu został prof. zw. dr hab. inż. M. Chudek, jego zastępcą do spraw nauki - prof. dr hab. inż. K. Podgórski, zaś zastępcą do spraw nauczania i wychowania - prof. dr hab. inż. Z. Szczepaniak. Instytut tworzyły następujące jednostki:

 • Zakład Mechaniki Górotworu, kierowany przez prof. dr hab. inż. M. Chudka,
 • Zakład Materiałoznawstwa i Chemii w Górnictwie, którym kierował prof. dr St. Janiczek,
 • Zakład Projektowania Kopalń, którego kierownikiem był prof. dr hab. inż. Andrzej Karbownik,
 • Zakład Mechaniki Budowli Podziemnych i Obudowy Wyrobisk kierowany przez prof. dr hab. inż. K. Podgórskiego,
 • Zakład Budownictwa Podziemnego kierowany przez prof. dr hab. inż. Z. Szczepaniaka,
 • Zakład Zwalczania Szkód Górniczych, którego kierownikiem był dr hab. inż. Jan Zych.

Od roku 1981 Zakład Geologii i Hydrogeologii Złóż prowadził działalność w ramach nowo utworzonego Instytutu Geologii Stosowanej.

 

W roku 1991 w kierownictwo Instytutu obejmuje prof. dr hab. inż. Jan Zych, pełniąc tę funkcję do 1994 r. Funkcję kierownika Katedry obejmowali na drodze przeprowadzonych wyborów w kolejnych okresach czasu:

 • prof. zw. dr hab. inż. Mirosław Chudek dr h.c. od 1994 r. do 1996 r.
 • prof. dr hab. inż. Zenon Szczepaniak od 1996 r. do 2000 r.
 • prof. zw. dr hab. inż. Mirosław Chudek dr h.c. od 2000 r. do 2004 r.
 • prof. dr hab. inż. Piotr Strzałkowski od 2004 r. do chwili obecnej.

 

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Rys historyczny