Informacje dotyczące realizacji praktyk studenckich
w roku akademickim 2019/2020
znajdują się na
Platformie Zdalnej Edukacji

 

Wydziałowa Komisja ds. Praktyk Studenckich

Kierunkowi Opiekunowie Praktyk:

dla kierunku Górnictwo i Geologia:
dr inż. Marek KRUCZKOWSKI (pok. 866, tel. 32 237 13 74),
e-mail:
Marek.Kruczkowski@polsl.pl

dla kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa:
dr inż. Marcin KRAUSE 
(pok. 861, tel. 32 237 19 52),
e-mail:
Marcin.Krause@polsl.pl

dla kierunku Automatyka i Informatyka Przemysłowa:
dr inż. Sergiusz BORON
(pok. 460, tel. 32 237 19 91),
e-mail:
Sergiusz.Boron@polsl.pl

 Specjalnościowi opiekunowie praktyk i programy praktyk:

dr inż. Katarzyna Szafulera  

Budownictwo podziemne i ochrona powierzchni
Program praktyk:
studia stacjonarne I stopnia
studia niestacjonarne I stopnia

dr inż. Marcin Popczyk  

Eksploatacja złóż i zagospodarowanie odpadów
Program praktyk:
studia stacjonarne i studia niestacjonarne 
I stopnia

dr hab. inż. Antoni Wojaczek, prof. PŚ

Elektrotechnika i automatyka
w górnictwie
Program praktyk:
studia stacjonarne I stopnia
sem. IV i sem. VI 

dr hab. inż. Ryszard Mielimąka, prof. PŚ

Geodezja górnicza
Program praktyk:
studia I stopnia:
sem. IV  sem. VI sem. VII A  B  C
studia II stopnia:  sem. III    A   B 

dr inż.  Tadeusz Mzyk  

Geologia górnicza i poszukiwawcza
Program praktyk:
studia stacjonarne I stopnia
studia niestacjonarne I stopnia

dr Maja Taraszkiewicz-Łyda  

Inżynieria ochrony i zarządzanie kryzysowe
Program praktyk:
studia stacjonarne I stopnia
studia niestacjonarne I stopnia

dr inż. Arkadiusz Pawlikowski

Maszyny górnicze, budowlane i drogowe
Program praktyk:
w jednostce badawczo-rozwojowej
w kopalni
w zakładzie remontowo-naprawczym
Maszyny i urządzenia górnicze
i wiertnicze
Program praktyk:
w jednostce badawczo-rozwojowej
w kopalni
w zakładzie remontowo-naprawczym

dr inż. Marcin Krause  

Technika i organizacja bezpieczeństwa
i higieny  pracy
Program praktyk:
studia stacjonarne I stopnia
studia niestacjonarne I stopnia

dr inż. Sergiusz Boron 

Automatyka i Informatyka Przemysłowa

Program praktyk

 praktyka z zakresu automatyki

 praktyka z zakresu informatyki

   REGULAMIN PRAKTYK

Warunki przystąpienia i zaliczenia praktyki

Warunkiem odbycia praktyki jest:
- zgłoszenie w Biurze Obsługi Studentów miejsca i terminu odbywania praktyki oraz informacji czy praktyka będzie płatna czy bezpłatna;
- Biuro Obsługi Studentów przygotowuje stosowną umowę, którą student odbiera i dostarcza do zakładu pracy, wraz z kompletem dokumentów (potwierdzenie odbycia praktyki, sprawozdanie z praktyki, ramowy program praktyki).

Warunkiem zaliczenia praktyki jest:
- odbycie praktyki w ustalonym terminie;
- przedłożenie Pełnomocnikowi Kierownika Specjalności ds. Praktyk dokumentu:
- „Potwierdzenie odbycia praktyki” lub świadectwo pracy,
- „Sprawozdanie z praktyki studenckiej”,

W/w dokumenty powinny być opatrzone pieczęcią Zakładu Pracy i podpisane przez przedstawiciela Zakładu Pracy.

Po akceptacji w/w dokumentów przez Pełnomocnika Kierownika Specjalności ds. Praktyk, wpisu zaliczenia do indeksu i systemu EKOS dokonuje Wydziałowy Opiekun Praktyk.

Wówczas dopiero student składa dokumentację w Biurze Obsługi Studentów.

O zaliczenie praktyki studenckiej mogą ubiegać się studenci (zgodę wyraża Prodziekan ds. kształcenia, w porozumieniu z Wydziałowym Opiekunem Praktyk Studenckich
i Pełnomocnikiem Kierownika Specjalności ds. Praktyk), którzy:

- udokumentują zdobyte doświadczenie zawodowe lub prowadzenie działalności odpowiadającej programowi praktyki na danej specjalności,

- udokumentują odbycie praktyki w formie zajęć laboratoryjnych, terenowych, wyjazdów dydaktycznych, obozów naukowych lub naukowo-technicznych, albo stażów, spełniając wymagania praktyki na danej specjalności (zaliczenie praktyki w całości lub części).
Praktyki mogą mieć również formę zatrudnienia,

- udokumentują uczestnictwo w pracach badawczych lub w pracach obozu naukowego, jeżeli ich zakres odpowiadał wymaganiom praktyki na danej specjalności (zaliczenie praktyki
w całości lub w części).

Niezaliczenie praktyki jest jednoznaczne z koniecznością jej powtórzenia i niezaliczeniem semestru.

 
HARMONOGRAM PRAKTYK STUDIA STACJONARNE I i II STOPNIA

HARMONOGRAM PRAKTYK STUDIA NIESTACJONARNE I i II STOPNIAPodanie

 Zmiana terminu odbycia praktyki

 Wzór sprawozdania z praktyki (studia I stopnia)

 Wzór sprawozdania z praktyki (studia II stopnia)

 Potwierdzenie odbycia praktyki

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Praktyki