ZARZĄDZENIE Nr 49/2019

Rektora Politechniki Śląskiej

z dnia 6 maja 2019 roku

w sprawie opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach I i II stopnia od
roku akademickiego 2019/2020

Działając na podstawie art. 23 ust 1 oraz art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.) z dniem 1 października 2019 roku wprowadza się na Politechnice Śląskiej opłaty za świadczone usługi edukacyjne:

Na studiach stacjonarnych (I i II stopnia):

Na studiach stacjonarnych I i II stopnia, za uczestnictwo w zajęciach nieobjętych planem studiów, w tym w zajęciach uzupełniających efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów II stopnia na określonym kierunku oraz za powtarzanie
przedmiotu(-ów) spowodowane niezadowalającymi wynikami w nauce, opłata za jeden punkt ECTS (przy zachowaniu zasady, że suma opłat nie może wynosić więcej niż opłata semestralna) wynosi odpowiednio:

 Nazwa kierunku Opłata
 Automatyka i Informatyka Przemysłowa 75,- zł
 Górnictwo i Geologia 75,- zł
 Inżynieria Bezpieczeństwa (studia stacjonarne) 78,- zł
 Inżynieria Bezpieczeństwa (studia niestacjonarne) 75,- zł

 

Opłaty powyższe powinny być wniesione na konto Uczelni przed rozpoczęciem semestru zimowego - do dnia 30 września i za semestr letni - do dnia 28 lutego.

 -----------------------------------------------------------------------------

Opłaty studenci wnoszą z aplikacji "System Obsługi Toku Studiów": https://sots.polsl.pl/student

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Opłaty