INFORMACJA DLA DYPLOMANTÓW DOTYCZĄCA SYSTEMU ANTYPLAGIATOWEGO

 

1.    Praca dyplomowa / projekt inżynierski powinna być złożona w Biurze Obsługi Studentów wraz z pozostałymi dokumentami co najmniej 7 dni roboczych przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego.

2.    Praca dyplomowa / projekt inżynierski w wersji elektronicznej powinna być dostarczona w formacie Microsoft Word; jeżeli praca zawiera załączniki, to powinny być one dołączone jako osobne pliki.

3.    Każda praca dyplomowa magisterska / projekt inżynierski podlega sprawdzeniu w systemie Plagiat.pl. Sprawdzenia dokonuje pracownik Biura Obsługi Studentów.

4.    Jeżeli z oceny Raportu Podobieństwa generowanego przez system Plagiat.pl wynika, że sprawdzana praca może zawierać nieuprawnione zapożyczenia, to promotor formułuje pisemną opinię, w której potwierdza lub odrzuca zarzut nieuprawnionych zapożyczeń.

a.       w przypadku stwierdzenia przez kierującego pracą, że wykryte zapożyczenia są uprawnione, autor pracy zostaje dopuszczony do egzaminu dyplomowego. Dokumenty niezbędne do przeprowadzenia egzaminu dyplomowego będą wydawane z Biura Obsługi Studentów po otrzymaniu pisemnej opinii od kierującego pracą.

b.      w przypadku stwierdzenia przez kierującego pracą, że zapożyczenia wykryte
w pracy wskazują na niski poziom samodzielności jej wykonania – autor nie jest dopuszczany do egzaminu dyplomowego i jest zobowiązany do poprawienia pracy. Poprawiona praca podlega ponownemu sprawdzeniu w systemie Plagiat.pl.

c.       w przypadku stwierdzenia przez kierującego pracą, że zapożyczenia wykryte
w pracy noszą znamiona plagiatu – autor nie jest dopuszczany do egzaminu dyplomowego i jest wobec niego wszczynane postępowanie dyscyplinarne.

d.      w przypadku stwierdzenia występowania w pracy intencjonalnych zniekształceń tekstu, wskazujących na próbę ukrycia nieuprawnionych zapożyczeń  – autor nie jest dopuszczany do egzaminu dyplomowego i jest wobec niego wszczynane postępowanie dyscyplinarne.

5.    System Plagiat.pl umożliwia odpłatne sprawdzenie pracy użytkownikom indywidualnym. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej www.plagiat.pl w zakładce Pomoc - FAQ.

 

 

Studia stacjonarne I i II stopnia

 

INFORMACJE DLA STUDENTÓW PRZED EGZAMINEM DYPLOMOWYM

Przed egzaminem dyplomowym student składa w Biurze Obsługi Studentów:

 

Aby otrzymać dyplom w języku obcym należy równocześnie z dokumentami do obrony złożyć dodatkowo:

Aby otrzymać suplement w języku obcym należy złożyć: wniosek o sporządzenie odpisu suplementu do dyplomu w języku obcym.

Dokumenty do obrony projektu inżynierskiego/pracy dyplomowej składa się w Biurze Obsługi Studentów na minimum 7 dni roboczych przed obroną.

 Procedury dla dyplomantów wg Wydziałowego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia znajdują się na stronie: http://www.polsl.pl/Wydzialy/RG/wydzialowyszjk/Strony/witamy.aspx

 

Na końcu pracy dyplomowej należy obowiązkowo umieścić na oddzielnej stronie tytuł, streszczenie (50-100 wyrazów) i słowa kluczowe (3 hasła) w języku polskim i angielskim w formie:

Tytuł:

Streszczenie:

Słowa kluczowe:

 

Title:

Abstract:

Keywords:

 

Tekst należy sformatować podobnie jak tekst podstawowy pracy (czcionka Times New Roman 12 pkt. i odstęp między wierszami 1,5 wiersza).

 

UWAGA

W Module Studenta SOTS jest możliwość druku karty obiegowej.

   
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Dyplomanci informacje