Warunki uczestnictwa w Microsoft Imagine

 Wydział Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej wykupił licencję Microsoft Imagine Premium dającą możliwość instalowania oprogramowania Microsoft na komputerach będących na wyposażeniu Wydziału. Istnieje również możliwość udostępniania oprogramowania studentom i pracownikom Wydziału do zainstalowania na ich komputerach osobistych poza Uczelnią. Program dotyczy tylko i wyłącznie pracowników oraz studentów studiów prowadzonych przez Wydział, a więc:

  • studentów wszystkich kierunków i typów studiów na WGiG w Gliwicach,
  • studentów wszystkich kierunków i typów studiów na WGiG w Rybniku.

Chcąc skorzystać z takiej możliwości używania oprogramowania osoba zainteresowana zobowiązuje się stosować do określonych w niniejszym dokumencie zasad oraz do zasad Licencji MSDN End User License Agreement (MSDN EULA) jak również do wszelkich uregulowań wynikających z udziału w programie MSDNAA.

Instalując i używając udostępnionego w ramach programu MSDNAA oprogramowania osoba je wykorzystująca przyjmuje do wiadomości i akceptuje wszelkie warunki, zasady i uregulowania, na jakich oprogramowanie zostało udostępnione uwzględniając MSDN End User License Agreement.

Warunki instalacji

  Wydział Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej udostępniając studentom i pracownikom oprogramowanie w ramach programu Microsoft Imagine może pozwolić na pobranie oprogramowania z sieci lub utworzyć limitowaną ilość kopii nośników z udostępnianym oprogramowaniem, które to kopie mogą być wypożyczone studentowi na czas określony i jedynie w celu zainstalowania oprogramowania na jego komputerze osobistym poza uczelnią. Wszelkie utworzone kopie nośników muszą być kompletne i zawierać informacje o prawach autorskich i znakach handlowych.

Student instalujący oprogramowanie na swoim komputerze osobistym musi być na aktualnej liście studentów Wydziału. Udostępniane oprogramowanie musi wiązać się z działalnością edukacyjną lub naukową studenta (przedmiot, na który student uczęszcza, praca dyplomowa, koło naukowe, udział w projekcie badawczym itp.). Informacje o zakresie oprogramowania wiążącego się z przedmiotem student może uzyskać u prowadzącego przedmiot.

Zabrania się wykonywania kopii udostępnionego oprogramowania i użyczania udostępnionego oprogramowania osobom trzecim.

Administrator programu Microsoft Imagine  jest zobligowany do rejestrowania wszelkich przypadków udostępniania oprogramowania studentom i udostępnienia tych danych na żądanie firmy Microsoft lub innych instytucji uprawnionych do kontroli oprogramowania.

 Administratorem programu Microsoft Imagine na Wydziale GiG jest mgr inż. Władysław Gluza p.601

 

Warunki używania

 Student może używać udostępnionego w ramach programu oprogramowania jedynie w celach nie komercyjnych, to jest edukacja własna, badania i projektowanie, tworzenie i testowanie rozwiązań i projektów w ramach zajęć przewidzianych programem przedmiotu, dla którego oprogramowanie zostało udostępnione lub projektów własnych. Zabrania się używania udostępnianego oprogramowania do tworzenia oprogramowania, projektów i rozwiązań w ramach przedsięwzięć mających przynosić dochody. Zabrania się także używania udostępnianego oprogramowania do tworzenia udostępnianych publicznie programów, projektów i rozwiązań w ramach przedsięwzięć niedochodowych.

W przypadku ustania zależności między Pracownikiem lub Studentem a Instytutem, na mocy której student posiadał możliwość używania udostępnianego oprogramowania, osoba ta traci możliwość uaktualniania oprogramowania na swoim komputerze osobistym, zachowuje jednak możliwość dalszego używania udostępnionego w ramach programu oprogramowania wyłącznie w celach samokształcenia, oraz wykonując projekty niekomercyjne i niedochodowe.

Naruszenie warunków podanych w niniejszej umowie lub Licencji MSDN EULA lub warunkach programu MSDNAA pociąga za sobą automatycznie utratę zgody na używanie oprogramowania użyczonego w ramach programu i jest jednoznaczne z koniecznością natychmiastowego zaprzestania używania oprogramowania i jego usunięcia z komputera osobistego Studenta lub Pracownika. Niezależnie od powyższego naruszenie warunków licencji może spowodować podjęcie kroków na drodze karnej lub cywilnej przez odpowiednie organy.

Zasady użytkowania oprogramowania w ramach MSDN AA w języku angielskim w formie tabeli MSDN Academic Alliance Program Usage Guidelines Quick Summary czyli "co wolno" i "czego nie wolno".

 

Procedura uzyskania oprogramowania.

  1. Informacje o oprogramowaniu aktualnie udostępnionym przez Microsoft w ramach subskrypcji Microsoft Imagine można uzyskać przeglądając Katalog Oprogramowania (nowe okno przeglądarki otworzy się automatycznie).
  2. Do skorzystania z systemu Microsoft Imagine wymagane jest posiadanie konta w tym systemie. Konto takie można uzyskać (lub przedłużyć) po spełnieniu następujących warunków:

- pracowników WGiG, którzy jeszcze nie mają konta lub zgubili do niego dane logowania proszę o osobiste zgłoszenie się do administratora Microsoft Imagine Premium na wydziale p.601.

- student powinien założyć konto w SOTS i posiadać maila w domenie ***@student.polsl.pl lub w przypadku pracowników ***@polsl.pl

- konto ma czasowe ograniczenia dla studentów zwykle do końca aktualnego semestru.

- z konta poczty wysłać do administratora Microsoft Imagine Premium na Wydziale GiG tj. Wladyslaw.Gluza@polsl.pl list o treści: 

Temat: MSDN
Imię i nazwisko: ..............................
Mail/ nazwa konta w SOTS: .............................. @student.polsl.pl
student: Wydział Górnictwa i Geologii
Rodzaj studiów: ...................................
Specjalność lub grupa: ................................
Rok studiów lub semestr: ..............................
Nr indeksu/albumu: ..............................

Uwaga: dane wyróżnione na czerwono są niezbędnym minimum by założyć konto.
W związku z bardzo licznymi mailami nie zawierającymi tego minimum informuję, że mogą one zostać zignorowane i pozostać beż odpowiedzi.

 O parametrach konta poinformuje wiadomość e-mail (proszę zwrócić uwagę na ustawienia filtrów anty-spam). Będzie ona zawierała przede wszystkim link do strony pobierania, login i hasło. Strona jest w języku angielskim.

  Po zalogowaniu do systemu Microsoft Imagine Premium należy przeszukać katalog oprogramowania dostępnego w ramach systemu. Można pobrać samodzielnie tylko jeden klucz licencji natomiast w uzasadnionych przypadkach dodatkowe klucze generuje administrator.
Możliwe jest pozyskanie oprogramowania poprzez Interent (Secure download) co wymaga szybkiego i stabilnego łącza.

Oprogramowanie Office365 NOWE!

Informuję, że pracownicy dydaktyczni jak i studenci mogą bezpłatnie używać oprogramowania Office365 w trybie online.  Wymagana jest rejestracja u administratora podobnie wg powyższych zasad. Wersje offline z instalacją Office 2016 są płatne i zależnie od wybranego pakietu są na poziomie 2 Euro / mies. 

Uwaga: System uruchomiono pilotażowo.

 

 Ostatnia aktualizacja strony: 3 listopada 2016r.

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
MSDN AA